მუხლი 89. ქონების მიმდინარე გადასახდელი

საწარმო/ორგანიზაცია მიმდინარე გადასახდელის შემცირების/არგადახდის თაობაზე, 
აცნობებს შესაბამის საგადასახადო ორგანოს №V-02 დანართის ფორმით. 

Comments