მუხლი 87. საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაცია

1. საწარმო/ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოეშვა ქონების გადასახადის დეკლარირების 
ვალდებულება,   საგადასახადო   ორგანოს   წარუდგენს   ქონების   გადასახადის   შესახებ 
დეკლარაციას № V-01 დანართის ფორმით:  

Comments