მუხლი 74. დღგ-ის დეკლარაცია

1.  დღგ-ის  გადამხდელად  რეგისტრირებული  პირი  ყოველ  საანგარიშო  პერიოდზე 
საგადასახადო    ორგანოს    წარუდგენს    დამატებული    ღირებულების    გადასახადის 
დეკლარაციას №III-25 დანართის ფორმით. 

Comments