მუხლი 70. საწვავის, საპოხი და სხვა დამხმარე საშუალებების იმპორტის ან/და მიწოდების დღგ-ისაგან გათავისუფლება

საერთაშორისო         საავიაციო         და         საერთაშორისო         საზღვაო         რეისების 
განსახორციელებლად ბორტზე მისაწოდებლად განკუთვნილი საწვავის, საპოხი და სხვა 
დამხმარე   საშუალებების   იმპორტის   ან/და   მიწოდების   დღგ-ისაგან   გათავისუფლება 
ხორციელდება IV კარის III თავით განსაზღვრული წესით. 
Comments