მუხლი 67. დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციების დაბეგვრის უფლების გამოყენება

გადასახადის        გადამხდელი        ჩათვლის        უფლების        გარეშე        დღგ-ისაგან 
გათავისუფლებული ოპერაციების დაბეგვრის უფლების გამოყენების მიზნით მიმართავს 
საგადასახადო ორგანოს დანართი №III-20 ფორმის განცხადებით.  

Comments