მუხლი 5. საგადასახადო აღრიცხვის უზრუნველყოფა

1.   თუ   პირი   საგადასახადო   აღრიცხვის   გარეშე   ეწევა   ეკონომიკურ   საქმიანობას, 
საგადასახადო   ორგანო   ვალდებულია   საქართველოს   საგადასახადო   კოდექსის   66-ე 
მუხლის შესაბამისად, უზრუნველყოს მისი საგადასახადო აღრიცხვა. 
2.  საგადასახადო  ორგანო  საგადასახადო  სამართლადარღვევის  ოქმის  საფუძველზე 
ავსებს  საგადასახადო  აღრიცხვის  განცხადების  ფორმას  (დანართი  №I-01,  დანართი  №I-
02),  მონაცემები  შეჰყავს  საგადასახადო  აღრიცხვის  ერთიან  რეესტრში,  პირს  ანიჭებს 
საიდენტიფიკაციო ნომერს და უგზავნის გადასახადის გადამხდელის მოწმობას.  
Comments