მუხლი 49. ოპერაცია, რომელიც არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობას

ეკონომიკურ საქმიანობას არ განეკუთვნება ფიზიკური პირის მიერ ყოველი უწყვეტი 
48  თვის  განმავლობაში  მის  საკუთრებაში  არსებული  4  საცხოვრებელი  ბინის  (სახლის) 
მასზე დამაგრებული მიწით რეალიზაცია. 
Comments