მუხლი 48. დღგ-ის გადამხდელთა აღრიცხვა

1.  დამატებული   ღირებულების  გადასახადის  გადამხდელთა  რეესტრს  აწარმოებს 
შემოსავლების სამსახური №III-04 დანართის ფორმით. 

Comments