მუხლი 45. განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას საგადასახადო ანგარიშგების, გადასახადის და მიმდინარე გადასახდელების გადახდის გადავადება

განსაკუთრებული     პირობების     მოქმედებისას,     საქართველოს     ფინანსთა     მინისტრი 
უფლებამოსილია     გააგრძელოს     საგადასახადო     დეკლარაციის/გაანგარიშების     წარდგენის 
საქართველოს     კანონმდებლობით     გათვალისწინებული     ვადები,     აგრეთვე     გადაავადოს 
ცალკეული გადასახადის მიხედვით გადასახადის და მიმდინარე გადასახდელების გადახდა. 
 
Comments