მუხლი 44. განსაკუთრებული პირობების შედეგად განადგურებული და დაზიანებული აქტივების ჩამოწერა

 1.  განსაკუთრებული  პირობების  მოქმედებისას  პირს  უფლება  აქვს  საომარი  მოქმედების 
შედეგად განადგურებული და დაზიანებიული ფასეულობა (რომელმაც დაკარგა ან შეუმცირდა 
ღირებულება) და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული აქტივების ღირებულება ჩამოწეროს 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. 
 
2.   აქტივების   ჩამოწერის   შესახებ   საქართველოს   ფინანსთა   სამინისტროს   წარედგინება 
განცხადება №II-11 დანართის მიხედვით.  


Comments