მუხლი 43. ამხანაგობის მიერ მიღებული მოგების (ზარალის) განაწილების დეკლარაციის შევსება

1.   დეკლარაციის   პირველ   ნაწილში   აისახება   ინფორმაცია   გადასახადის   გადამხდელის 
რეკვიზიტის,  დეკლარაციის  ტიპის  (პირველადი/შესწორებული)  და  საანგარიშო  პერიოდის 
შესახებ. 
2.  დეკლარაციის  ყველა  გვერდზე  მიეთითება  გადამხდელის  საიდენტიფიკაციო  ნომერი, 
ამასთან,  დეკლარაციაში  ასახული  მონაცემების  უტყუარობა  და  სისრულე  ხელისმოწერით 
დასტურდება გადასახადის გადამხდელის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.  
 3.   დეკლარაციის   II   ნაწილი   ივსება   საგადასახადო   ორგანოს   მიერ   და   მასში   აისახება 
ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში დეკლარაციის წარდგენისა და რეგისტრაციის შესახებ.  
4.   იმ   შემთხვევაში,  თუ   დასახელებულ   დეკლარაციის   უჯრებში   აუცილებელი   გახდება 
განსხვავებული  მონაცემების  შეტანა,  გადასახადის  გადამხდელი  ვალდებულია  აღნიშნულზე 
დეკლარაციაში გააკეთოს სათანადო შენიშვნა. 
5. დეკლარაციის III ნაწილის:  
ა)  მე-14  უჯრაში  მიეთითება  –  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  მე-100  მუხლით 
დადგენილი    ნორმებით    განსაზღრული    ერთობლივი    შემოსავალი,    რომელიც    მიიღება 
საანგარიშო  პერიოდში  ნებისმიერი  ფორმით  ან/და  საქმიანობით.  უსასყიდლოდ  (ჩუქებით) 
მიღებული   მატერიალური   ფასეულობა   (გაწეული   მომსახურება)   ერთობლივ   შემოსავალში 
შეიტანება საბაზრო ღირებულებით;  
ბ) მე-15 და მე-16 უჯრებში – სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობათა ღირებულება (გარდა 
უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული) შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის და 
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის (საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 145-ე მუხლის მე-
2 ნაწილი);  
გ)  მე-17  უჯრაში  –  შემოსავლის  მიღებასთან  დაკავშირებული  საქართველოს  საგადასახადო 
კოდექსის  შესაბამისად  გამოქვითვას  დაქვემდებარებული  ხარჯები  (გარდა  კაპიტალიზებადი 
ხარჯებისა), მათ შორის:  
გ.ა)  მე-18  უჯრაში  –  საანგარიშო  პერიოდში  გამოქვითვას  დაქვემდებარებული  სასაქონლო-
მატერიალური   ფასეულობის   ღირებულება   (გარდა   კაპიტალიზებადი   ფასეულობისა).   მათ 
შორის,  ეკონომიკური  საქმიანობისათვის  გამოყენებული  უსასყიდლოდ  (ჩუქებით)  მიღებული 
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა; 
გ.ბ) მე-19 უჯრაში – საანგარიშო პერიოდში გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება; 
გ.გ)  მე-20  უჯრაში  –  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  101-ე  მუხლის  შესაბამისად 
ხელფასის (სარგებელის) სახით გაწეული (ფაქტობრივად გაცემული ხელფასი) ხარჯი;  
გ.დ)   21-ე   უჯრაში   -   კრედიტისათვის   (სესხისათვის)   გადახდილი   ან   გადასახდელი 
პროცენტები,  არა  უმეტეს  საქართველოს  ფინანსთა  მინისტრის  მიერ  დადგენილი  წლიური 
პროცენტის ფარგლებში, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად (საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 107-ე მუხლი); 
გ.ე)   22-ე   უჯრაში   –   რეალიზებულ   საქონელთან   ან   მომსახურებასთან   დაკავშირებული 
უიმედო   ვალები,   საქართველოს   საგადასახადო   კოდექსის   108-ე   მუხლის   შეზღუდვების 
გათვალისწინებით;  
გ.ვ)    23-ე    უჯრაში    –    საამორტიზაციო    ანარიცხები    ძირითადი    საშუალებების    და 
არამატერიალური     აქტივების     მიხედვით,     რომელიც     გამოიანგარიშება     საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის 111-ე, 113-ე, 114-ე და 119-ე მუხლების შესაბამისად; 
გ.ზ)  24-ე  უჯრაში  –  1000  ლარამდე  ღირებულების  ამორტიზაციას  დაქვემდებარებული 
ძირითადი  საშუალებების  ღირებულება,  რომელიც  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის           
111-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, ექსპლოატაციაში გადაცემისას სრულად გამოიქვითება 
ერთობლივი შემოსავლიდან;  
გ.თ)  25-ე  უჯრაში  –  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  112-ე  მუხლის  მიხედვით 
საგადასახადო   წლის   განმავლობაში   100   პროცენტიანი   ამორტიზაციის   დარიცხვის   გზით 
სრულად  გამოქვითული  ამორტიზაციას  დაქვემდებარებული  და  ექსპლუატაციაში  შესული 
ძირითადი    საშუალებების    ღირებულება.    ამასთან,    სრულად    გამოქვითვის    უფლება    არ 
ვრცელდება  ამხანაგობაში  (კაპიტალში)  შეტანილ,  ლიზინგით  გაცემულ  და  ისეთ  ძირითად 
საშუალებებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება ამორტიზაციას; 
 გ.ი)  26-ე  უჯრაში  –  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსი  111-ე  მუხლის  მე-3  ნაწილის 
თვითეულ  ჯგუფში  შემავალი,  ეკონომიკური  საქმიანობისათვის  გამოყენებული  ძირითადი 
საშუალების   რემონტის   ხარჯები,   რომლის   ოდენობა   არ   უნდა   აღემატებოდეს   შესაბამისი 
ჯგუფის   ღირებულებითი   ბალანსის   5   პროცენტს.   ამასთან,   თუ   ამხანაგობა   ძირითადი 
საშუალებების  გამოქვითვისას  იყენებს  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  112-ე  მუხლის 
ნორმას,  მაშინ  ძირითადი  საშუალებების  აღნიშნული  ნაწილისათვის  რემონტის  ხარჯებთან 
მიმართებაში 5-პროცენტიანი შეზღუდვის წესი არ გამოიყენება; 
გ.კ)   27-ე   უჯრაში   –   გამოქვითვას   დაქვემდებარებული   ნებისმიერი   ხარჯი,   რომელიც 
დაკავშირებულია შემოსავლის მიღებასთან და არ არის ასახული სხვა უჯრებში, როგორიცაა: 
გ.კ.ა)    სადაზღვევო    ხარჯები,    საქართველოს    საგადასახადო    კოდექსის    118-ე    მუხლის 
შესაბამისად; 
გ.კ.ბ)      წარმომადგენლობითი      ხარჯები,      რომლებიც      განისაზღვრება      საქართველოს 
საგადასახადო   კოდექსის   მე-8   მუხლის   33-ე   ნაწილის   მიხედვით.   ამასთან   მისი   ოდენობა 
საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  116-ე  მუხლის  შესაბამისად,  არ  უნდა  აღემატებოდეს 
საგადასახადო  წლის  განმავლობაში  მიღებული  ერთობლივი  შემოსავალის  (უჯრა  14)  ერთ 
პროცენტს; 
გ.კ.გ)   სამეცნიერო-კვლევითი,   საპროექტო   და   საცდელ-საკონსტრუქტორო   მომსახურების 
ხარჯები საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 110-ე მუხლის მიხედვით; 
გ.კ.დ) საანგარიშო წელს ბიოლოგიურ აქტივზე ფაქტობრივად გაწეული ხარჯი; 
გ.კ.ე)  გამოქვითვას  დაქვემდებარებული  სხვა  ნებისმიერი  ხარჯი  (გარდა  საქველმოქმედო 
ორგანიზაციებზე    გაცემული    შეწირულობებისა    და    გადახდის    წყაროსთან    დაკავებული 
გადასახადებისა); 
დ) 28-ე უჯრაში – მე-15 და მე-17 უჯრებში ასახულ მონაცემთა ჯამი;  
ე) 29-ე უჯრაში – მე-14 და მე-16 უჯრებში ასახულ მონაცემთა ჯამი;  
ვ)  30-ე  უჯრაში  –  საანგარიშო  წლის  შემოსავლის  (უჯრა  29)  გადამეტება  გამოქვითვებზე 
(უჯრა 28), რომელიც შეადგენს 29-ე და 28-ე უჯრების მონაცემთა დადებით სხვაობას; 
ზ)   31-ე   უჯრაში   –საქართველოს   საგადასახადო   კანონმდებლობის   მიხედვით   მოგების 
გადასახადით დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული მოგება (შემოსავალი). აგრეთვე გამოქვითვას 
დაქვემდებარებული   საქველმოქმედო   ორგანიზაციებზე   გაცემული   შეწირულობის   თანხები, 
რომელიც   საქართველოს   საგადასახადო   კოდექსის   117-ე   მუხლის   შესაბამისად   არ   უნდა 
აღემატებოდეს  30-ე  უჯრაში  (შემოსავლების  გადამეტება  გამოქვითებზე)  ასახული  თანხის  10 
პროცენტს; 
 თ)  32-ე  უჯრაში  –ამხანაგობის  წილის  მფლობელებზე  (წევრებზე)  მისაკუთვნებელი  მოგება, 
რომელიც  მიიღება  30-ე  უჯრაში  ასახულ  მონაცემს  გამოკლებული  31-ე  უჯრაში  ასახული 
მონაცემი. 
ი) 33-ე უჯრაში –გამოქვითების გადამეტება შემოსავალზე (ზარალი), რომელიც მიიღება 29-ე 
და 28-ე უჯრებში ასახულ მონაცემთა უარყოფითი სხვაობით; 
6.დეკლარაციის  მე-4  ნაწილის  საინფორმაციო  ცხრილში  აისახება  ინფორმაცია  ამხანაგობის 
წილის  მფლობელიების  (წევრების)  რეკვიზიტის  და  მათზე  მოგების/ზარალის  მიკუთვნების 
შესახებ. 
Comments