მუხლი 42. ამხანაგობის მიერ მიღებული მოგების (ზარალის) განაწილება

იურიდიული  პირის  დაფუძნების  გარეშე  ერთზე  მეტი  პირის  საკუთრების  ან/და 
ერთობლივი საქმიანობის ბაზაზე ამხანაგობის ან სხვა მსგავსი წარმონაქმნი (შემდგომში 
ამხანაგობა)  საგადასახადო  ორგანოს  საგადასახადო  აღრიცხვის  ადგილის  მიხედვით 
წარუდგენს დეკლარაციას №II-10 დანართის შესაბამისად.

Comments