მუხლი 40. მოგების გადასახადის დეკლარაცია

მოგების     გადასაახადის     გადამხდელი     მოგების     გადასახადის     დეკლარაციას 
საგადასახადო ორგანოში წარადგენს №II-09 დანართის მიხედვით. 

Comments