მუხლი 39. ინფორმაციის წარდგენა

1.   პირს,   რომელსაც   ევალება   გადახდის   წყაროსთან   გადასახადის   დაკავება   და 
შემოსავლების   მიმღები   პირის   შესახებ   საგადასახადო   წლის   დამთავრებიდან   30 
კალენდარული  დღის  ვადაში  საგადასახადო  ორგანოსათვის  ინფორმაციის  წარდგენა, 
ასეთი ინფორმაცია შესაძლებელია წარდგენილი იქნეს №II-07 დანართის ფორმით. 

1. პირს, რომელსაც ევალება გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება და შემოსავლების მიმღები პირის შესახებ გადასახადის დაკავების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე საგადასახადო ორგანოსათვის ინფორმაციის წარდგენა, ასეთი ინფორმაცია შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს №II-07 დანართის ფორმით. (ბრძანება №228 2012 წლის 9 ივლისი)


2.საერთაშორისო  საწარმოს  სტატუსის  არმქონე  და  საქართველოს  კანონმდებლობით 
რეგისტრირებული   გადასახადის   გადამხდელის,   აგრეთვე,   საერთაშორისო   საწარმოს 
მიერ  მომსახურების  გაწევის/მიღების  შესახებ  ინფორმაცია  შესაძლებელია  წარდგენილი 

იქნეს №II-08 დანართის ფორმით. 

დანართი: №II-07

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

 

საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ

 

1

გადამხდელის სადენტიფიციო ნომერი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20------- წელი ---------------თვე

 

 

 

თანხის მიმღების

დასახე-

ლება

 

მისამართი

საიდენტი-

ფიკაციო

ნომერი

(პირადი

ნომერი)

პირის რეზიდე-ნტობა

(ქვეყანა)

 

განაცემი

სახე

თანხა

(ლარი)

 

 

დაკავებული გადასახადი

(ლარი)

საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე გათავისუფლებას ან შემცირებას დაქვემდებარებული გადასახადის თანხა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადის გადამხდელის ხელმოწერა

 

ხელმოწერის თარიღი “.

 

 

Comments