მუხლი 37. გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაცია

პირი    საანგარიშო    პერიოდის    არა    უგვიანეს    მომდევნო    თვის    15    რიცხვისა, 
საგადასახადო  ორგანოს  წარუდგენს  დეკლარაციას  საანგარიშო  პერიოდის  მიხედვით 
გაცემული  შრომის  ანაზღაურების  თანხებისა  და  დაკავებული  გადასახადის  შესახებ            
№II-06 დანართის მიხედვით.  


Comments