მუხლი 36. მემკვიდრეობით ან/და ჩუქებით მიღებული შემოსავლების დეკლარაციის შევსება

1. დეკლარაციის პირველ ნაწილში აისახება ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის 
რეკვიზიტის,    დეკლარაციის    ტიპის    (პირველადი/შესწორებული)    და    საანგარიშო 
პერიოდის შესახებ. 
2. დეკლარაციის ფორმის II ნაწილის გრაფებში აისახება: 
ა) მე-8 გრაფაში – ჩუქებით ან/და მემკვიდრეობით მიღებული მატერიალური აქტივის 
ფასი    (ღირებულება)    (ლარი)    –    განისაზღვრება    საბაზრო    ფასით,    საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის მე-18 მუხლის მიხედვით; 
ბ)   მე-9   გრაფაში   –   მატერიალური   აქტივის   ჩუქებასთან   ან/და   მემკვიდრეობის 
მიღებასთან    დაკავშირებული    გამოქვითვას    დაქვემდებარებული    ხარჯი    (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში); 
გ)    მე-10    გრაფაში    –    დასაბეგრი    შემოსავალი    კანონმდებლობით    დადგენილი 
შეღავათების   გათვალისწინებით.   ამასთან   პირები,   რომლებიც   ეწევიან   ეკონომიკურ 
საქმიანობას   (მ.შ.   დაქირავებულნი)   ამ   დეკლარაციის   შევსებისას   არ   გამოიყენებენ 
საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  82-ე  მუხლით  გათვალისწინებულ  შეღავათებს 
(გარდა  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  82-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის  „ი„ 
ქვეპუნქტით   გათვალისწინებული   შეღავათისა).   შეღავათების   გამოყენების   მიზნით 
საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  153-ე  მუხლის  მე-4  ნაწილის  თანახმად  მათ 
შეუძლიათ    საგადასახადო    ორგანოებში    წარადგინონ    დეკლარაცია    გადასახადის 
გადაანგარიშებისა და ანაზღაურების მოთხოვნით; 
დ)  მე-11  გრაფაში  –  გადასახდელი  საშემოსავლო  გადასახადის  თანხა  საქართველოს 
საგადასახადო  კოდექსის  შესაბამისად,  რომელიც  გამოითვლება დასაბეგრი  შემოსავლის 
(მე-10 გრაფა) გამრავლებით საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთზე; 
ე) მე-12 გრაფაში – მატერიალური აქტივის მიღების (რეგისტრაციის) თარიღი -რიცხვი, 
თვე, წელი; 
ვ)  მე-13  გრაფაში  –  მიღებულ  მატერიალურ  აქტივებზე  კუთვნილი  გადასახადის 
გადახდის ვადები – გაიწერება 2 წელზე შესაბამისი ვადებისა და თანხების მითითებით. 
4.   დეკლარაციაში   ასახული   მონაცემების   სისწორე   და  უტყუარობა   დასტურდება 
გადასახადის გადამხდელის ხელმოწერით.  
5.  დეკლარაციის  III  ნაწილი  ივსება  საგადასახადო  ორგანოს  მიერ  და  გადაეცემა 
გადასახადის გადამხდელს.  

Comments