მუხლი 35. მემკვიდრეობით ან/და ჩუქებით მიღებული შემოსავლების დეკლარაცია

III  და  IV  რიგის  მემკვიდრეების  მიერ  საგადასახადო  წლის  განმავლობაში  150  000 
ლარის   ან   მეტი   ღირებულების   ქონების   ჩუქებით   ან/და   მემკვიდრეობით   მიღების 
შემთხვევაში,  საგადასახადო  ორგანოს  აქტივის  გადაცემიდან  (რეგისტრაციიდან)  არა 
უგვიანეს  მომდევნო  თვის  15  რიცხვისა  წარედგინება  დეკლარაცია  №II-05  დანართის 
ფორმით.  

Comments