მუხლი 32. საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია

ფიზიკურ  პირს,  რომელსაც  წარმოეშვა  საშემოსავლო  გადასახადის  დეკლარირების 
ვალდებულება,  საგადასახადო  ორგანოს  საშემოსავლო  გადასახადის  შესახებ  წლიურ 
დეკლარაციას წარუდგენს №II-04 დანართის ფორმით.  Comments