მუხლი 30. ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის განსაზღვრა და ამორტიზაციის დარიცხვა

1.   ლიზინგით   გაცემული   ძირითადი   საშუალებები   ჯგუფდება   ცალ-ცალკე   და 
თითოეული  ძირითადი  საშუალება,  შენობა-ნაგებობის  ანალოგიურად  ითვლება  ცალკე 
ჯგუფად. 
2. 1000 ლარამდე ღირებულების ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალება ცალკე 
არ ჯგუფდება და მისი მიხედვით ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი არ დგება.  
 3.  თუ  ლიზინგით  გაცემამდე  ძირითად  საშუალებას  არ  ერიცხებოდა  ცვეთა,  მაშინ 
ძირითადი     საშუალების     ჯგუფის     ღირებულებით     ბალანსი     განისაზღვრება     იმ 
დანახარჯების   მიხედვით,   რომელიც   გაწეულია   აქტივის   შესყიდვაზე,   წარმოებაზე, 
მშენებლობაზე,  მონტაჟზე,  დადგმაზე,  აგრეთვე  სხვა  ხარჯებზე,  რომლებიც  ზრდის 
აქტივის ღირებულებას. 
მაგალითი 1: 
საწარმომ  2010  წლის  თებერვალში  90  000  ლარად  შეიძინა  და  5  წლით  ლიზინგით 
გასცა   2   სატვირთო   ავტომობილი,   ერთი   ავტომობილის   შესყიდვის   ღირებულება 
შეადგენს 50000 ლარს, მეორე ავტომობილის 40000 ლარს. 
მოცემულ პირობებში: 
საწარმოს   მიერ   აღნიშნულ   ავტომობილებზე   შეიქმნება   ცალ-ცალკე   ჯგუფები   და 
პირველი   ავტომობილის   ჯგუფის   ღირებულებითი   ბალანსი   განისაზღვრება   50000 
ლარით, მეორე ატომობილის 40000 ლარით. 
4. თუ ლიზინგით გაცემამდე ძირითად საშუალება შესული იყო ექსპლუატაციაში და 
ერიცხებოდა ცვეთა, მაშინ უნდა განხორციელდეს შემდეგი პროცედურული ქმედებები: 
ა)  უნდა  დადგინდეს  და  გადაანგარიშდეს  აქტივის  ღირებულება  ლიზინგის  ვადის 
დასაწყისისათვის.  ამ  მიზნით,  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  148-ე  მუხლის 
თანახმად    განსაზღვრული    მისი    პირვანდელი    ღირებულება,    იმ    საგადასახადო 
პერიოდების   გათვალისწინებით,   რომელშიც   აქტივი   იმყოფებოდა   ექსპლუატაციაში, 
უნდა  შემცირდეს  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  111-ე  მუხლის  მე-3  ნაწილის 
შესაბამისი   ნორმით   დარიცხული   ამორტიზაციით.   უსასყიდლოდ    მიღებული   და 
შესაბამის    შემთხვევაში    საწარმოს    კაპიტალში    შეტანილი    აქტივის    პირვანდელი 
ღირებულება განისაზღვრება მისი საბაზრო ფასით. 
მაგალითი 2: 
საწარმომ  2010  წლის  თებერვალში  5  წლის  ვადით  ლიზინგით  გასცა  2007  წელს 
ექსპლოატაციაში     გადაცემული     სატვირთო     ავტომობილი,     რომლის     შესყიდვის 
ღირებულება  შეადგენდა  45  000  ლარს.  აღნიშნული  ავტომობილი  ირიცხებოდა  პირველ 
ჯგუფში     და     ერიცხებოდა     ცვეთა     20-პროცენტიანი     განაკვეთით.     ამ     ჯგუფის 
ღირებულებითი ბალანსი 2010 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა 100000 ლარს.  
მოცემულ შემთხვევაში: 
ლიზინგის    ვადის    დასაწყისისათვის    სატვირთო    ავტომობილის    ღირებულების 
დასადგენად მისი პირვანდელი ღირებულება (45000 ლარი), უნდა შემცირდეს 2007, 2008 
და        2009        წლებში        დარიცხული        ცვეთის        თანხით        21960        ლარით 
(45000X20%)+(36000X20%)+(28800X20%).      შესაბამისად,      აღნიშნული      ავტომობილის 
ნარჩენი  ღირებულება,  ლიზინგით  გაცემის  მომენტისათვის,  იქნება  23040  (45000-21960) 
ლარი.  
ბ) გადაანგარიშების შედეგად მიღებული ღირებულებით უნდა შემცირდეს იმ ჯგუფის 
ღირებულებითი ბალანსი, რომლიდანაც ხდება ამ ძირითადი საშუალების გამოტანა; 
მაგალითი 3: 
პირობები იგივეა, რაც მეორე მაგალითის. 
მოცემულ შემთხვევაში: 
ლიზინგით     გაცემულ     ავტომობილზე     შეიქმნება     ცალკე     ჯგუფი     და     მისი 
ღირებულებითი   ბალანსი   განისაზღვრება   23040   ლარით,   ხოლო   პირველი   ჯგუფის 
ღირებულებითი ბალანსი 100000 ლარი შემცირდება აღნიშნული თანხით. 
გ)  თუ  ამ  მუხლის  მე-4  პუნქტის  „ა”  ქვეპუნქტით  განსაზღვრული  წესით  ლიზინგით 
გაცემული   აქტივის   გადაანგარიშების   შედეგად   მიღებული   ღირებულება   ჯგუფის 
ღირებულებით  ბალანსზე  მეტი  აღმოჩნდება,  ჯგუფის  ღირებულებითი  ბალანსი  ნულს 
გაუტოლდება  და  ნამეტი  თანხა  ჩაირთვება  ერთობლივ  შემოსავალში.  თუ  ლიზინგით 
გაცემულ   ძირითად   საშუალებაზე   გამოყენებული   იყო   საქართველოს   საგადასახადო 
კოდექსის  112-ე  მუხლით  გათვალისწინებული  საამორტიზაციო  ანარიცხების  სრულად 
გამოქვითვის  უფლება,  აქტივის  გადაანგარიშების  შედეგად  მიღებული  ღირებულება 
მთლიანად უნდა იქნეს ჩართული ერთობლივ შემოსავალში.   
მაგალითი 4: 
პირობები  იგივეა,  რაც  მეორე  მაგალითის  იმ  განსხვავებით,  რომ  პირველი  ჯგუფის 
ღირებულებითი ბალანსი 2010 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 18 000 
ლარს. 
მოცემულ პირობებში: 
იმის  გათვალისწინებით,  რომ  ლიზინგით  გაცემული  ავტომობილის  ამ  მუხლის  მე-4 
ნაწილის  „ა“  ქვეპუნქტის  გადაანგარიშების  შედეგად  მიღებული  ღირებულება  23040 
ლარი აღემატება პირველი ჯგუფის ღირებულებით ბალანს, ამ ჯგუფის ღირებულებითი 
ბალანსი ნულს გაუტოლდება და სხვაობა 5040 ლარი (23040-18000) ჩაირთვება საწარმოს 
2010 წლის ერთობლივ შემოსავალში. 
მაგალითი 5: 
პირობები იგივეა, რაც მეორე მაგალითის იმ განსხვავებით, რომ საწარმოს ლიზინგით 
გაცემული    ავტომობილის    ღირებულება    2007    წელს    საქართველოს    საგადასახადო 
კოდექსის   112-ე   მუხლით   დადგენილი   ნორმების   შესაბამისად   მთლიანად   ქონდა 
გამოქვითული ერთობლივი შემოსავლიდან. 
მოცემულ პირობებში: 
ლიზინგით     გაცემულ     ავტომობილზე     შეიქმნება     ცალკე     ჯგუფი     და     მისი 
ღირებულებითი  ბალანსი  განისაზღვრება  23040  ლარით  (45000-21960),  ამასთან,  23040 
ლარი სრულად ჩაირთვება საწარმოს 2010 წლის ერთობლივ შემოსავალში. 
5.   საგადასახადო   მიზნებისათვის   ლიზინგით   გაცემული   ძირითადი   საშუალების 
ლიზინგის  მთელი  პერიოდის  განმავლობაში  სალიზინგო  მომსახურების  ღირებულების 
საგადასახადო   კოდექსის   107-ე   მუხლით   დადგენილი   საპროცენტო   განაკვეთის   55 
პროცენტით შემცირებული განაკვეთის გამოყენებით დისკონტირებული თანხა არ უნდა 
იყოს  ამ  ძირითადი  საშუალების  საგადასახადო  კოდექსის  114-ე  მუხლის  მე-2  ნაწილით 
განსაზღვრულ  საბალანსო  ღირებულებასა  და  მის  ნარჩენ  (მოიჯარისათვის  გადაცემის 
(საკუთრების  უფლების  გადასვლის)  მომენტისათვის)  ღირებულებას  შორის  სხვაობაზე 
ნაკლები.  
6.  საგადასახადო  კოდექსის  107-ე  მუხლის  შესაბამისად  საპროცენტო  განაკვეთის 
ოდენობას განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი. 
მაგალითი 6: 
პირობა: 
პირობები  იგივეა,  რაც  მეორე  მაგალითის  იმ  დამატებით,  რომ  საწარმომ  სალიზინგო 
ხელშეკრულებით ყოველი წლის ბოლოს უნდა მიიღოს სალიზინგო გადასახდელი 5000 
ლარის  ოდენობით.  სალიზინგო  ხელშეკრულების  შესაბამისად  არ  არის  განსაზღვრული 
ხელშეკრულების ვადის ამოწურვისას ძირითადი საშუალების ნარჩენი ღირებულება.  
მოცემულ   პერიოდში   საქართველოს   ფინანსთა   მინისტრის   მიერ   განსაზღვრული 
საპროცენტო    განაკვეთი    შეადგენს    31    %-ს.    ხოლო    მეიჯარე    იყენებს    10%-იან 
დისკონტირების განაკვეთს. 
ანალიზი: 
მოცემულ პირობებში: 
ამ  მუხლის  მე-5  პუნქტის  შესაბამისად,  ლიზინგის  მთელი  პერიოდის  განმავლობაში 
სალიზინგო  მომსახურების  ღირებულების  ფინანსთა  მინისტრის  მიერ  განსაზღვრული 
31%-იანი    განაკვეთის    55%-ით    შემცირებული    განაკვეთის    გამოყენებით,    ანუ    14 
პროცენტიანი   განაკვეთით   დისკონტირებული   თანხა   არ   უნდა   იყოს   ძირითადი 
საშუალების      საბალანსო      ღირებულებასა      და      მის      სალიზინგო      (ლიზინგის 
ხელშეკრულებით განსაზღვრულ) ნარჩენ ღირებულებას შორის სხვაობაზე ნაკლები,  
სალიზინგო  ხელშეკრულების  შესაბამისად  სალიზინგო  გადასახდელები  შეადგენს 
5000 ლარს 5 წლის განმავლობაში, სულ 25000 ლარს.  
ფინანსთა    მინისტრის    მიერ    განსაზღვრული    საპროცენტო    განაკვეთის    55%-ით 
შემცირებული განაკვეთი შეადგენს 14%-ს (31-(31X55%)).  
მიმდინარე  ღირებულების  დისკონტირების  ცხრილით  5  წლით  14  %-იან  სესხზე 
დისკონტირების  კოეფიციენტია  3,433,  შესაბამისად  5  წლის  განმავლობაში  მისაღები  25 
000 ლარის ოდენობის (წელიწადში 5 000 ლარი) სალიზინგო გადასახდელების 14%-იანი 
განაკვეთის გამოყენებით დისკონტირებული თანხა შეადგენს 17165 (5000X3.433) ლარს.  
როგორც  ზემოთ  აღვნიშნეთ,  ძირითადი  საშუალების  საგადასახადო  კოდექსის  114-ე 
მუხლის  მე-2  ნაწილით  განსაზღვრული  საბალანსო  ღირებულება  ლიზინგის  ვადის 
დასაწყისისათვის შეადგენს 23040 ლარს, ხოლო ვინაიდან სალიზინგო ხელშეკრულების 
შესაბამისად  განსაზღვრული  არ  არის  ძირითადი  საშუალების  სალიზინგო  ნარჩენი 
ღირებულება,  მოცემულ  შემთხვევაში  სალიზინგო  ნარჩენი  ღირებულება  გამოითვლება, 
როგორც   ლიზინგის   ვადის   დასაწყისისათვის   ძირითადი   საშუალების   საბალანსო 
ღირებულების  (23040)  თანხასა  და  5  წლის  განმავლობაში  მისაღები  25  000  ლარის 
ოდენობის (წელიწადში 5 000 ლარი) სალიზინგო გადასახდელების 10%-იანი განაკვეთის 
გამოყენებით  დისკონტირებულ  თანხას,  რომელიც  შეადგენს  18955  (5  000X3.791)  ლარს, 
შორის სხვაობით – (23040-18955) 4085. 
მოცემულ  შემთხვევაში  დაკმაყოფილებული  არ  არის  საქართველოს  საგადასახადო 
კოდექსის მე-17 მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი მოთხოვნები, ვინაიდან სალიზინგო 
ხელშეკრულებით      ლიზინგის      მთელი      პერიოდის      განმავლობაში      სალიზინგო 
მომსახურების   ღირებულების   (25   000   ლარის)   14%-იანი   განაკვეთის   გამოყენებით 
დისკონტირებული   თანხა   შეადგენს   17165   (5000X3.433)   ლარს,   რომელიც   ნაკლებია 
საგადასახადო   კოდექსის   114-ე   მუხლის   მე-2   ნაწილით   განსაზღვრულ   საბალანსო 
ღირებულებასა  (23040 ლარსა)  და  მის  ნარჩენ  (მოიჯარისათვის  გადაცემის  (საკუთრების 
უფლების  გადასვლის)  მომენტისათვის)  ღირებულებას  (4085  ლარი)  შორის  სხვაობაზე, 
ანუ 18955-ზე (23040-4085). 
შედეგი: 
ანალიზიდან   გამომდინარე,   რადგან   დაკმაყოფილებული   არ   არის   საქართველოს 
საგადასახადო   კოდექსის   მე-17   მუხლის   მე-2   ნაწილით   დადგენილი   მოთხოვნები, 
მეიჯარე   ვალდებულია   14   %-იანი   განაკვეთის   გამოყენებით   გადაიანგარიშოს   და 
გამოითვალოს   5   წლის   განმავლობაში   მისაღები   სალიზინგო   გადასახდელების   ის 
ოდენობა,  რომლის  14%-იანი  განაკვეთის  გამოყენებით  დისკონტირების  შემთხვევაში 
მიიღება    18955    ლარის    ოდენობის    დისკონტირებული    ღირებულება.    აღნიშნული 
განხორციელდება შემდეგნაირად: 
სალიზინგო გადასახდელი X 3.433 = 18955 
სალიზინგო გადასახდელი = 18 955 / 3.433 
სალიზინგო გადასახდელი = 5 521 
შესაბამისად  მეიჯარე  ვალდებულია  ნაცვლად  25  000  ლარისა  (5X5  000)  ერთობლივ 
შემოსავალში სალიზინგო მომსახურების სახით ჩართოს 27 605 (5 X5 521) ლარი შემდეგი 
წესით: 
5  521  ლარსა  და  5000  ლარს  შორის  სხვაობა  521  (5  521-5  000)  ლარის  ოდენობით 
დამატებით  5  000  ლართან  ერთად  ჩაირთვება  შესაბამის  საანგარიშო  წლის  ერთობლივ 
შემოსავალში    სალიზინგო    ხელშეკრულებით    განსაზღვრული    მთელი    პერიოდის 
განმავლობაში ყოველწლიურად. 
7.     ლიზინგით     გაცემულ     ძირითად     საშუალებას     ამორტიზაცია     დაერიცხება 
საგადასახადო      წლის      განმავლობაში      ლიზინგის      ხელშეკრულების      მიხედვით 
განსაზღვრული მიმდინარე გადახდების დისკონტირებული ღირებულების შესაბამისად, 
მაგრამ  არა  უმეტეს  ამ  ძირითადი  საშუალების  ჯგუფის  ღირებულებითი  ბალანსის 
ოდენობისა.  
მაგალითი 6: 
საწარმომ  2010  წლის  თებერვალში  5  წლის  ვადით  ლიზინგით  გასცა  2007  წელს 
ექსპლოატაციაში  გადაცემული  სატვირთო  ავტომობილი,  აღნიშნული  ავტომობილის 
საგადასახადო   კოდექსის   114-ე   მუხლის   მე-2   ნაწილით   განსაზღვრული   საბალანსო 
ღირებულება გადაცემის მომენტისათვის შეადგენდა 23040 ლარს. საწარმომ სალიზინგო 
ხელშეკრულებით ყოველი წლის ბოლოს უნდა მიიღოს სალიზინგო გადასახდელი 5000 
ლარის     ოდენობით.     მოცემული     პერიოდისათვის     მეიჯარე     იყენებს     18%-იანი 
დისკონტირების განაკვეთს. 
მოცემულ პირობებში: 
მიმდინარე  ღირებულების  დისკონტირების  ცხრილით  5  წლით  18  %-იან  სესხზე 
დისკონტირების    კოეფიციენტია    3,127.    შესაბამისად,    სალიზინგო    გადასახდელის 
მთლიანი თანხიდან (25000 ლარი) ძირითადი (დისკონტირებული) ღირებულება იქნება 
15635 (5000 X 3,3.127) ლარი, ხოლო საპროცენტო შემოსავალი 9365 ლარი (25000–15635). 
შედეგი: 
პირველი     წლის     სალიზინგო     გადასახდელიდან     (5000     ლარი)     მიმდინარე 
დისკონტირებული  ღირებულების  ძირითადი  (დისკონტირებული)  ნაწილი  იქნება  2186 
ლარი  (5000–(15635X18%),  ხოლო  საპროცენტო  შემოსავალი  2814  ლარი  (15635X18%). 
შესაბამისად,    საწარმომ    (მეიჯარემ)    ლიზინგით    გაცემულ    ძირითად    საშუალებას, 
რომელიც ცალკე ჯგუფად აქვს აღრიცხული, უნდა დაარიცხოს ამორტიზაცია მიმდინარე 
დისკონტირებული   ღირებულების  ძირითადი  ნაწილით  2186  ლარით  (შესაბამისად, 
აღნიშნული  თანხით  შემცირდება  ჯგუფის  ღირებულებითი  ბალანსი),  და  აღნიშნული 
თანხა  გამოქვითოს  ერთობლივი  შემოსავლიდან  საამორტიზაციო  ანარიცხების  სახით, 
ხოლო საიჯარო შემოსავალი 5000 ლარი ჩართოს ერთობლივ შემოსავალში. 
მეორე      წლის      სალიზინგო      გადასახდელიდან      (5000      ლარი)      მიმდინარე 
დისკონტირებული  ღირებულების  ძირითადი  (დისკონტირებული)  ნაწილი  იქნება  2579 
ლარი  (5000–(15635–2186)X18%),  ხოლო  საპროცენტო  შემოსავალი  2421  ლარი  (15635–
2186)X18%.    შესაბამისად,    საწარმომ    (მეიჯარემ)    ლიზინგით    გაცემულ    ძირითად 
საშუალებას,    რომელიც    ცალკე    ჯგუფად    აქვს    აღრიცხული),    უნდა    დაარიცხოს 
ამორტიზაცია  მიმდინარე  დისკონტირებული  ღირებულების  ძირითადი  ნაწილით  2579 
ლარით   (შესაბამისად   აღნიშნული   თანხით   შემცირდება   ჯგუფის   ღირებულებითი 
ბალანსი),     და     აღნიშნული     თანხა     გამოქვითოს     ერთობლივი     შემოსავლიდან 
საამორტიზაციო  ანარიცხების  სახით,  ხოლო  საიჯარო  შემოსავალი  5  000  ლარი  ჩართოს 
ერთობლივ შემოსავალში. 
მესამე   და   მომდევნო   პერიოდებში   სალიზინგო   გადასახდელიდან   (5000   ლარი) 
დისკონტირებული     ღირებულების     გამოყოფა,     ლიზინგით     გაცემულ     ძირითად 
საშუალებაზე   ამორტიზაციის   დარიცხვა   და   მიღებული   ან   მისაღები   სალიზინგო 
გადასახდელის ერთობლივ შემოსავალში ჩართვა მოხდება ანალოგიური წესით.   
მაგალითი 7: 
პირობები  იგივეა  რაც  მე-6  მაგალითის,  იმ  განსხვავებით,  რომ  საწარმომ  სალიზინგო 
ხელშეკრულებით ყოველი წლის ბოლოს უნდა მიიღოს სალიზინგო გადასახდელი 8000 
ლარის ოდენობით.  
მოცემულ        შემთხვევაში        ლიზინგის        ხელშეკრულებით         განსაზღვრული 
გადასახდელების   18%-იანი   განაკვეთის   გამოყენებით   დისკონტირების   შემთხვევაში 
სალიზინგო გადასახდელების მთლიანი თანხიდან, 40 000 (8000X5) ლარიდან, ძირითადი 
(დისკონტირებული) ღირებულება იქნება 25016 (8000X3.127) ლარი.  
სწორედ       აღნიშნული       თანხით       (ლიზინგის       ხელშეკრულების       მიხედვით 
განსაზღვრული  მიმდინარე  გადახდების  დისკონტირებული  ღირებულებით,  რომელიც 
25016   ლარს   შეადგენს)   უნდა   მოახდინს   მეიჯარემ   ლიზინგით   გაცემულ   ძირითად 
საშუალებაზე  ამორტიზაციის  დარიცხვა  ლიზინგის  მთელი  პერიოდის  განმავლობაში, 
მე-6 მაგალითში ნაჩვენები წესის შესაბამისად.  
ამასთან,    გასათვალისწინებელია    ის    ფაქტი,    რომ    ლიზინგის    ხელშეკრულების 
მიხედვით  განსაზღვრული  მიმდინარე  გადახდების  დისკონტირებული  ღირებულება, 
რომელიც    25016    ლარს    შეადგენს,    აღემატება    ლიზინგით    გაცემული    ძირითადი 
საშუალების ჯგუფის ღირებულებით ბალანსს (23040). 
მოცემულ  შემთხვევაში,  მეიჯარეს  უფლება  აქვს  ლიზინგით  გაცემული  ძირითადი 
საშუალებას,  რომელიც  ცალკე  ჯგუფად  აქვს  აღრიცხული,  დაარიცხოს  ამორტიზაცია 
არაუმეტეს  ლიზინგის  გაცემის  მომენტისათვის  ჯგუფის  ღირებულებითი  ბალანსისა, 
რომელიც მოცემულ შემთხვევაში შეადგენს 23040 ლარს.  
8.  თუ  ლიზინგის  ხელშეკრულების  ვადაზე  ადრე  შეწყვეტისას  ან  იჯარის  ვადის 
დასრულებისას მოიჯარის მიერ არ ხდება ძირითადი საშუალების გამოსყიდვა, მეიჯარე 
ვალდებულია,  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  111-ე  მუხლის  მე-3  ნაწილის 
შესაბამისად,     აღნიშნულ     ძირითად     საშუალებაზე     მოახდინოს     ამორტიზაციის 
გადაანგარიშება  და  შეიტანოს  შესაბამის  ჯგუფში,  ხოლო  გადაანგარიშების  შედეგად 
მიღებული ნამეტი ჩართოს ამ წლის ერთობლივ შემოსავალში. 
მაგალითი 8: 
პირობები  იგივეა,  რაც  მე-6  მაგალითის  იმ  დამატებით,  რომ  2015  წლის  თებერვალში 
სალიზინგო    ხელშეკრულების    ვადის    გასვლისას    არ    განხორციელდა    ლიზინგით 
მიღებული   ავტომობილის   გამოსყიდვა   და   იგი   დაუბრუნდა   მეიჯარეს   (ლიზინგის 
გამცემს),  
მოცემულ პირობებში: 
მეიჯარემ  უნდა  განახორციელოს  აღნიშნულ  ძირითად  საშულებაზე  ამორტიზაციის 
გადაანგარიშება  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  111-ე  მუხლის  მე-3  ნაწილის 
შესაბამისად,  კერძოდ  აღნიშნულ  ავტომობილს  5  წლის  განმავლობაში  ამორტიზაციის 
სახით დაერიცხებოდა 15490 ლარი შემდეგი გაანგარიშებით: 
(23040X20%)+(18432X20%)+(14746X20%)+(11797X20%)+(9438X20%)=15490. 
მეიჯარემ   აქტივი   გადაანგარიშებული   ღირებულებით,   7550   ლარით   (რომელიც 
მიიღება  ლიზინგით  გაცემისას  აქტივის  საგადასახადო  ღირებულებაზე  (23040  ლარი) 
გადაანგარიშების     შედეგად     დარიცხული     ამორტიზაციის     ღირებულებით(15490) 
გამოკლებით),  უნდა  შეიტანოს  საგადასახადო  კოდექსის  111-ე  მუხლის  მე-3  ნაწილით 
გათვალისწინებულ პირველ ჯგუფში. 
ამასთან,    მიღებულ    ან    მისაღებ    სალიზინგო    გადასახდელებიდან    მიმდინარე 
დისკონტირებული     ღირებულების    ძირითადი    ნაწილისა    და    გადაანგარიშებულ 
ამორტიზაციას შორის სხვაობა 145 ლარი (15635-15490) ჩაირთვება 2015 წლის ერთობლივ 
შემოსავალში      და      ლიზინგით      გაცემული      ძირითადი      საშუალების      ჯგუფის 
ღირებულებითი  ბალანსი  (7405  (23040-15635)  ლარი)  განულდება.  ხოლო  აღნიშნული 
თანხების სხვაობისას უარყოფითი თანხის მიღების შემთხვევაში, უარყოფითი სხვაობის 
თანხა გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავალიდან საამორტიზაციო ანარიცხების სახით. 
9.  თუ  ლიზინგის  ხელშეკრულების  ვადაზე  ადრე  შეწყვეტისას  ან  იჯარის  ვადის 
დასრულებისას,  მოიჯარის  მიერ  ხდება  ძირითადი  საშუალების  გამოსყიდვა,  მეიჯარე 
ვალდებულია    აღნიშნული    ძირითადი    საშუალების    მოიჯარისთვის    მიწოდებისას 
მიღებული ან/და მისაღები თანხა, ჩართოს ერთობლივ შემოსავალში, ხოლო აღნიშნული 
ჯგუფის   ღირებულებითი   ბალანსი   ნულს   გაუტოლოს   და   ჯგუფის   ღირებულება 
გამოიქვითოს ერთობლივი შემოსავლიდან. 
მაგალითი 9: 
პირობები    იგივეა    რაც    მე-6    მაგალითში,    იმ    განსხვავებით,    რომ    სალიზინგო 
ხელშეკრულების   შესაბამისად   განისაზღვრა   ხელშეკრულების   ვადის   ამოწურვისას 
ძირითადი საშუალების ნარჩენი ღირებულება 3000 ლარის ოდენობით. რომელიც უნდა 
გადაიხადოს    მოიჯარემ    ძირითადი    საშუალების    გამოსყიდვის    შემთხვევაში.    ამ 
დროისათვის  ლიზინგით  გაცემული  ძირითადი  საშუალების  ჯგუფის  ღირებულებითი 
ბალანსი  მეიჯარესთან  შეადგენს  7405  (23040-15635)  ლარს,  გადასახდელად  დარჩენილი 
დისკონტირებული ღირებულების თანხის ძირითადი ნაწილი მეიჯარეს არ გააჩნია. 
მოცემულ პირობებში: 
საწარმო  (მეიჯარე)  ვალდებულია  ავტომობილის  მიწოდებით  მიღებული  თანხა  3000 
ლარი,   ჩართოს   2015   წლის   ერთობლივ   შემოსავალში,   ხოლო   აღნიშნული   ჯგუფის 
ღირებულებითი  ბალანსი  ნულს  გაუტოლოს  და  ჯგუფის  ღირებულება  7405  ლარი 
გამოქვითოს აღნიშნული წლის ერთობლივი შემოსავლიდან. 
10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული, ძირითადი საშუალების მოიჯარისთვის 
მიწოდებისას   მიღებული   ან/და   მისაღები   თანხა,   არ   შეიძლება   იყოს   მიწოდების 
მომენტისთვის  ლიზინგის  ხელშეკრულების  შესაბამისად  გადასახდელად  დარჩენილი, 
მომსახურებიდან  გამოყოფილი  დისკონტირებული  ღირებულების  ძირითადი  თანხისა 
და ძირითადი საშუალების ნარჩენი ღირებულების ჯამზე ნაკლები.  
მაგალითი 10: 
პირობები   იგივეა   რაც   მე-9   მაგალითის,   იმ   განსხვავებით,   რომ   მეხუთე   წლის 
დასაწყისში     სალიზინგო     ხელშეკრულების     მონაწილე     მხარეების     შეთანხმების 
საფუძველზე მოიჯარემ გამოისყიდა ლიზინგით მიღებული ავტომობილი 6 000 ლარად. 
ხელშეკრულების      შესაბამისად      ძირითადი      საშუალების      სალიზინგო      ნარჩენი 
ღირებულება შეადგენს 3000 ლარს, ხოლო გადასახდელად დარჩენილი 5 000 ლარის (მე-5 
წლის გადასახდელი) დისკონტირებული ღირებულების თანხა შეადგენს 4238 ლარს. 
მოცემულ პირობებში: 
იმის  გათვალისწინებით,  რომ  ძირითადი  საშუალების  მოიჯარისთვის  მიწოდებისას 
მისაღები  თანხა  (6000  ლარი),  არ  შეიძლება  იყოს  მიწოდების  მომენტისთვის  ლიზინგის 
ხელშეკრულების      შესაბამისად      გადასახდელად      დარჩენილი,      მომსახურებიდან 
გამოყოფილი  დისკონტირებული  ღირებულების  თანხისა  (4238  ლარი),  და  ძირითადი 
საშუალების  სალიზინგო  ნარჩენი  ღირებულების  (3000  ლარი)  ჯამზე  ნაკლები,  მეიჯარე 
ვალდებულია ავტომობილის მიწოდებით მიღებული თანხის (6000 ლარი) ნაცვლად 2014 
წლის  ერთობლივ  შემოსავალში  ჩართოს  7238  (4238+3000)  ლარი.  ამასთან,  აღნიშნული 
ჯგუფის  ღირებულებითი  ბალანსი  გაანულოს  და  ჯგუფის  ღირებულება  11642  ლარი 
გამოქვითოს აღნიშნული წლის ერთობლივი შემოსავლიდან. 
11.  მოიჯარე  ვალდებულია  გამოსყიდული  ძირითადი  საშუალება  შეიტანოს  ჯგუფის 
ღირებულებით      ბალანსში      გამოსყიდვის      მომენტისათვის      მეიჯარის      მიმართ 
შესასარულებელი  ვალდებულების-გადახდილი  ან/და  გადასახდელი  (აღნიშნული  არ 
ითვალისწინებს  ძირითადი  საშუალების  გამოსყიდვის  მომენტამდე  გადახდილ  ან/და 
გადასახდელად  დარიხცულ  თანხებს,  რომელიც  საგადასახადო  კოდექსის  შესაბამისად 
მოიჯარესთან ექვემდებარება საიჯარო მომსახურების ხარჯად აღიარებას) თანხით. 
მაგალითი: 11 
მე-10   მაგალითის   პირობებში,   მოიჯარე   ვალდებულია   გამოსყიდული   ძირითადი 
საშუალება  შეიტანოს  საგადასახადო  კოდექსით  გათვალისწინებულ  შესაბამის  ჯგუფში 
6000   ლარის   ოდენობით,   მიუხედავად   იმისა,   რომ   აღნიშნული   თანხა   ნაკლებია 
მიწოდების  მომენტისთვის  ლიზინგის  ხელშეკრულების  შესაბამისად  გადასახდელად 
დარჩენილი,     მომსახურებიდან     გამოყოფილი     დისკონტირებული     ღირებულების 
ძირითადი    თანხისა    (4238)    და    ძირითადი    საშუალების    სალიზინგო    ნარჩენი 
ღირებულების     (3000)     ჯამზე.     ვინაიდან    მოიჯარისათვის     აღნიშნული     აქტივის 
ღირებულება იაგნარიშება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების მიხედვით. 
Comments