მუხლი 27. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა

გადასახადის         გადამხდელი         უფლებამოსილია         სასაქონლო-მატერიალური 
ფასეულობები  აღრიცხოს  ელექტრონულად  ბუღალტრული  აღრიცხვის  პროგრამების 
გამოყენებით,  იმ  სავალდებულო  პირობით,  რომ  უზრუნველყოფილ  იქნეს  სასაქონლო-
მატერიალური ფასეულობების ნაშთების ნომენკლატურული აღრიცხვა. 
Comments