მუხლი 26. სასაქონლო ზედნადებების რეესტრი

1.   საქონლის   გამყიდველი   (ან   ტვირთის   გამგზავნი),   სასაქონლო   ზედნადებების, 
როგორც პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების რეესტრს აწარმოებს საქართველოში 
მოქმედი ბუღალტრული აღრიცხვის წესების შესაბამისად.  
2.   გადასახადის   გადამხდელი,   რომლის   წლიური   ბრუნვა   კალენდარული   წლის 
განმავლობაში   აღემატება   1   მილიონ   ლარს,   ვალდებულია   ზედნადებების   რეესტრი 
აწარმოოს ელექტრონული ფორმით, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: 
ა) ზედნადების აღრიცხვის ნომერი; 
ბ) ზედნადების გამოწერის თარიღი; 
გ) გამყიდველის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი; 
დ) მყიდველის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი; 
ე) საქონლის ღირებულება. 
Comments