მუხლი 104. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის დეკლარაცია

პირი,   რომელსაც   წარმოეშობა   სათამაშო   ბიზნესის   მოსაკრებლის   დეკლარირების 
ვალდებულება,  შესაბამის  საგადასახადო  ორგანოს  ყოველკვარტალურად  წარუდგენს 
დეკლარაციას №VI-11 დანართის ფორმით. 

Comments