მუხლი 101. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნის დამაგრება

1  მოსაკრებლის  გადამხდელი,  მოსაკრებლის  გადახდის  ნიშნებს  ამაგრებს  სათამაშო 
მაგიდებზე,  სათამაშო  აპარატებზე,  რულეტზე  (სათამაშო  ბორბალი),  ტოტალიზატორის, 
ბინგოსა და ლოტოს სალაროებზე – თვალსაჩინო ადგილას. 
2.  ყოველი  საანგარიშო  კვარტალისათვის  განკუთვნილი  ნიშნების  დამაგრება  ხდება 
თამაშების  დაწყების  კალენდარული  კვარტალის  პირველ  დღეს  და  იხსნება  საანგარიშო 
პერიოდის (კვარტალის) ბოლო დღეს. 
Comments