საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №996 2010 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ ( ინსტრუქცია )

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
ბრძანება №996 
2010 წლის 31 დეკემბერი  
ქ. თბილისი 
გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ  
საქართველოს   საგადასახდო   კოდექსის   მე-2  მუხლის   მე-3   ნაწილის   შესაბამისად, 
ვბრძანებ: 

მუხლი 1  დამტკიცდეს „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ„ ინსტრუქცია თანდართულ 
               დანართებთან ერთად. 
მუხლი 2  ამ  ბრძანების  გამოცემამდე  გადამხდელებზე  გაცემული  მკაცრი  აღრიცხვის  ფორმები 
               ინარჩუნებენ ძალას. 
მუხლი 3  ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 

1.  „გადასახადის  გადამხდელთა  საგადასახადო  აღრიცხვის  (რეგისტრაციის)  წესის 
 შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 
 წლის 31 დეკემბრის №957 ბრძანება. 
2.    „ორგანიზაციისათვის    საქველმოქმედო    ორგანიზაციის    სტატუსის    მინიჭების, 
გაუქმების, ჩამორთმევის წესის და ერთიანი რეესტრის წარმოების შესახებ ინსტრუქციის 
დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 17 მარტის №149 
ბრძანება. 
3.  „საგადასახადო  საიდუმლოების  შემცველი  ინფორმაციის  შენახვის  რეჟიმის  და 
დაშვების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2005 წლის 4 მაისის №301 ბრძანება. 
4.     „ელექტრონული     ფორმით     მიმოწერის/საგადასახადო     დეკლარირების     და 
ვალდებულების   დამდგენი   დოკუმენტის   საჯაროდ   გავრცელების    წესის   შესახებ“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 16 აგვისტროს №1000 ბრძანება. 
5.    „გადამხდელთა    პირადი    აღრიცხვის    ბარათების    წარმოების    წესის    შესახებ“ 
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 7 
აპრილის 2005 წლის №228 ბრძანება. 
6.  „წინასწარი  საბაჟო  გადაწყვეტილების  მიღებისათვის  წარსადგენი  დოკუმენტების 
ნუსხა,    აგრეთვე    საჭიროების    შემთხვევაში    საქონლის    სინჯის    ან/და    ნიმუშის, 
ლაბორატორიული დასკვნის წარდგენის, გადაწყვეტილების მიღების ან მიღებაზე უარის 
თქმის,     გადაწყვეტილების     ძალადაკარგულად     გამოცხადების     წესების     შესახებ 
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წელი 31 
დეკემბერის №959 ბრძანება. 
7.    „წინასწარი     გადაწყვეტილების    გამოცემის    წესის    დამტკიცების    თაობაზე“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 აგვისტოს №687 ბრძანება. 
8.  „გადასახადის  გადამხდელის  მიერ  საქართველოს  ფარგლებს  გარეთ  ბანკებსა  და 
საბანკო  ოპერაციების  განმახორციელებელ  სხვა  ორგანიზაციებში  საბანკო  ანგარიშების 
(გარდა  საანაბრო  (ვადიანი)  ანგარიშებისა)  გახსნის  შესახებ  საგადასახადო  ორგანოში 
ცნობის  წარდგენის  წესის  დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს  ფინანსთა  მინისტრის 
2009 წლის 10 ივნისის №359 ბრძანება.   2 
9.  „შემოსავლებისა  და  ხარჯების  აღრიცხვის  გამარტივებული  სისტემის  შემოღების 
თობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 31 დეკემბრის №899 ბრძანება. 
10.    „ლიზინგით    გაცემული    ძირითადი    საშუალებების    ამორტიზაციის    წესის 
დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 5 მარტის №157 
ბრძანება. 
11.  „მოგების  გადასახადის  დეკლარაციის  ფორმის  და  მისი  შევსების  წესის  შესახებ 
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 11 
დეკემბრის №1284 ბრძანება. 
12. „ამხანაგობის მიერ მიღებული მოგების (ზარალის) და მისი წილის მფლობელებზე 
(წევრებზე)   განაწილების   შესახებ   დეკლარაციის   ფორმის   და   მისი   შევსების   წესის 
დამტკიცების  თაობაზე”  საქართველოს  ფინანსთა  მინისტრის  2009  წლის  26  ოქტომბრის 
№683 ბრძანება. 
13.  „საქართველოს  მთელ  ტერიტორიაზე  განსაკუთრებული  პირობების  შემოღების 
შესახებ    და    განსაკუთრებული    პირობების    მოქმედებისას    საომარი    მოქმედებების 
შედეგად      განადგურებული,      დაზიანებული      ფასეულობის      და      ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე  არსებული  (დარჩენილი)  აქტივების  ჩამოწერის  შესახებ  საქართველოს 
ფინანსთა  სამინისტროში  წარსადგენი  განცხადების  ფორმის  დამტკიცების  თაობაზე” 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 24 თებერვლის №113 ბრძანება. 
14.  „საშემოსავლო  გადასახადის  წლიური  დეკლარაციის  ფორმის  და  მისი  შევსების 
წესის    შესახებ    ინსტრუქციის    დამტკიცების    თაობაზე”    საქართველოს    ფინანსთა 
მინისტრის 2008 წლის 30 დეკემბრის №973 ბრძანება. 
15. „III და IV რიგის მემკვიდრეების მიერ მატერიალური აქტივების მემკვიდრეობით 
ან/და  ჩუქებით  მიღებული  შემოსავლების  დეკლარაციის  ფორმისა  და  მისი  შევსების 
წესის    შესახებ    ინსტრუქციის    დამტკიცების    თაობაზე”    საქართველოს    ფინანსთა 
მინისტრის 2008 წლის 20 ივნისის №534 ბრძანება. 
16.  „  გადახდის  წყაროსთან  დაკავებული  გადასახადების  დეკლარაციის  ფორმისა  და 
მისი  შევსების  წესის  შესახებ”  ინსტრუქციის  დამტკიცების  თაობაზე”  საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №22 ბრძანება. 
17.  „საქართველოში  არსებული  დიპლომატიური  სტატუსის  მქონე  საერთაშორისო 
ორგანიზაციების    მიერ    საქართველოს    მოქალაქეებზე    გადახდილი    ანაზღაურების 
დაბეგვრის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 
12 თებერვლის №86 ბრძანება. 
18.  „დამატებული  ღირებულების  გადასახადის  გადამხდელად  რეგისტრაციის  წესის 
შესახებ„ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 
წლის 18 იანვრის №25 ბრძანება. 
19.  „საქმიანობის  ან/და  ოპერაციების  სახეების  ან/და  ოპერაციათა  ერთობლიობების, 
რომლებიც    არ    განეკუთვნება    ეკონომიკურ    საქმიანობას,    განსაზღვრის    თაობაზე” 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 3 აგვისტოს №504 ბრძანება. 
20.  „საგადასახადო  ანგარიშ-ფაქტურის  (მათ  შორის,  კორექტირების)  გამოწერისა  და 
წარდგენის   შესახებ   ინსტრუქციის   დამტკიცების   თაობაზე”   საქართველოს   ფინანსთა 
მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის №84 ბრძანება. 
21.    „დღგ-ით    დასაბეგრ    ოპერაციებზე    კომპიუტერული    წესით    ამობეჭდილი 
სპეციალური   საგადასახადო   ანგარიშ-ფაქტურის   შემოღების   შესახებ”   საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 20 ივლისის №558 ბრძანება. 
22.   „ნავთობპროდუქტების   მიწოდების   აღრიცხვისა   და   დაბეგვრის   კონტროლის 
ღონისძიებათა  შესახებ  ინსტრუქციის  დამტკიცების  თაობაზე”  საქართველოს  ფინანსთა 
მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის №87 ბრძანება.   3 
23.  „იმპორტის  დამატებული  ღირებულების  გადასახადით  დაბეგვრის  სპეციალური 
წესის   დამტკიცების   შესახებ”   საქართველოს   ფინანსთა   მინისტრის   2010   წლის   31 
აგვისტოს №690 ბრძანება. 
24.    „უკუდაბეგვრის    წესით    დარიცხული    დღგ-ის    ბიუჯეტში    გადახდის    და 
ანგარიშგების    წარდგენის    წესის    დამტკიცების    შესახებ”    საქართველოს    ფინანსთა 
მინისტრის 2004 წლის 31 დეკემბრის №901 ბრძანება. 
25.          „უცხოეთის          დიპლომატიური          და          მათთან          გათანაბრებული 
წარმომადგენლობებისათვის,   ამ   წარმომადგენლობათა   და   დიპლომატიური   მისიის 
წევრთათვის  მიწოდებულ  საქონელზე/მომსახურებაზე  დღგ-ის  ნულოვანი  განაკვეთის 
გამოყენების  წესის  დამტკიცების  თაობაზე”  საქართველოს  ფინანსთა  მინისტრის  2009 
წლის 28 ოქტომბრის №689 ბრძანება. 
26.   „საერთაშორისო   გადაზიდვების   დღგ-ის   ნულოვანი   განაკვეთით   დაბეგვრის 
გამოყენებისათვის     წარსადგენი     დოკუმენტების     ნუსხის     განსაზღვრის     შესახებ” 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 13 ივნისის №603 ბრძანება. 
27. „საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვებისას საავიაციო საწვავის, საპოხი მასალებისა 
და     სხვა     სამომხმარებლო     ტექნიკური     საშუალებების     საბაჟო     გადასახადისაგან 
გათავისუფლების და დღგ-ს ნულოვანი განაკვეთით დაბეგვრის თაობაზე საქართველოს 
კანონმდებლობის  მოთხოვნების პრაქტიკული  განხორციელების  შესახებ”  საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 1998 წლის 9 ივლისის №175 ბრძანება.  
28.   „საწვავისა   და   საპოხი   საშუალებების   ბორტზე   მიწოდების   ტექნიკური   და 
უსაფრთხოების  მოთხოვნების,  ბორტზე  ფაქტობრივად  მიწოდებული  საქონლის  საბაჟო 
კონტროლის   მიზნით   აღრიცხვის   თაობაზე   ინსტრუქციის   დამტკიცების   შესახებ” 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 14 სექტემბრის №1131 ბრძანება. 
29.  „საქართველოს  რესპუბლიკის  მთავრობასა  და  ამერიკის  შეერთებული  შტატების 
მთავრობას    შორის    ჰუმანიტარული    და    ტექნიკური    ეკონომიკური    დახმარების 
ხელშეწყობისათვის      თანამშრომლობის      თაობაზე”      1992      წლის      31      ივლისის 
ხელშეკრულების  და  „საქართველოს  მთავრობასა  და  ამერიკის  შეერთებული  შტატების 
მთავრობას   შორის   თავდაცვის   სფეროში   თანამშრომლობის   შესახებ”   2002   წლის   10 
დეკემბრის  შეთანხმების  ფარგლებში  „ამერიკის  შეერთებული  შტატების  მთავრობის 
დახმარების  პროგრამების  განხორციელებისას  საგადასახადო  და  საბაჟო  შეღავათების 
გამოყენების  შესახებ  ინსტრუქციის  დამტკიცების  თაობაზე”  საქართველოს  ფინანსთა 
მინისტრის 2004 წლის 23 აპრილის №283 ბრძანება. 
30.   „დამატებული   ღირებულების   გადასახადის   დეკლარაციის   ფორმისა   და   მისი 
შევსების  წესის  შესახებ  ინსტრუქციის  დამტკიცების  თაობაზე”  საქართველოს  ფინანსთა 
მინისტრის 2007 წლის 11 სექტემბრის №1048 ბრძანება. 
31.  „აქციზის  დეკლარაციის  ფორმისა  და  მისი  შევსების  წესის  შესახებ  ინსტრუქციის 
დამტკიცების  თაობაზე„  საქართველოს  ფინანსთა  მინისტრის  2008  წლის  30  დეკემბრის 
№961 ბრძანება. 
32. „ალკოჰოლიანი სასმელების, ლუდისა და თამბაქოს ნაწარმის აქციზური მარკებით 
ნიშანდების წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 31 დეკემბრის 
№897 ბრძანება. 
33.    „აქციზური    მარკის    ნომინალური    ღირებულების    დამტკიცების    შესახებ“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 მარტის №222 ბრძანება. 
34. „საქართველოში აქციზური მარკების აღრიცხვის, რეალიზაციისა და კონტროლის 
წესის    შესახებ”    ინსტრუქციის    დამტკიცების    თაობაზე“    საქართველოს    ფინანსთა 
მინისტრის 2008 წლის 28 მარტის №305 ბრძანება. 
35.    „აქციზური    საქონლის    წარმოებისათვის    მისართების,    გამხსნელებისა    და 
ანტიდეტონატორების   არგამოყენების   დამადასტურებელი   დოკუმენტაციის   ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 23 აპრილის №379 
ბრძანება. 
36. „უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 16 იანვრის №26 ბრძანება. 
37.  „სასაქონლო  ზედნადების  გამოწერისა  და  გამოყენების  შესახებ“  ინსტრუქციის 
დამტკიცების  თაობაზე“  საქართველოს  ფინანსთა  მინისტრის  2005  წლის  14  თებერვლის 
№86 ბრძანება. 
38.    „ქონების    გადასახადის    გამოანგარიშებისა    და    გადახდის    წესის    შესახებ“ 
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 30 
მარტის №194 ბრძანება. 
39.   „ბუნებრივი   რესურსებით   სარგებლობისათვის   მოსაკრებლის   გაანგარიშების 
ფორმის  დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს  ფინანსთა  მინისტრის   2005  წლის  21 
იანვარის №31 ბრძანება. 
40. „სამორინეს, ტოტალიზატორის, სათამაშო აპარატების სალონის, ლოტოს, ბინგოს, 
წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობის ფორმების დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 17 მაისის №402 ბრძანება. 
41. „სამორინეს, ტოტალიზატორის, სათამაშო აპარატების სალონის, ლოტოს, ბინგოს, 
წამახალისებელი   გათამაშების   მოწყობის   სანებართვო   მოწმობების   გამოყენებისა   და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების     წესის     დამტკიცების     შესახებ“     საქართველოს     ფინანსთა 
მინისტრის 2006 წლის 28 მარტის №265 ბრძანება. 
42.  „სათამაშო  ბიზნესის  მოსაკრებლის  გადახდის  ნიშნების  ესკიზის  დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 26 თებერვალი №143 ბრძანება. 
43.  „სათამაშო  ბიზნესის  მოსაკრებლის  გადახდის  ნიშნების  შეძენის,  რეგისტრაციისა 
და  დამაგრების,  დაზიანებული  ნიშნების  შეცვლის,  აგრეთვე  უმოქმედო  დაბეგვრის 
ობიექტების    დალუქვის    წესების    დამტკიცების    შესახებ“    საქართველოს    ფინანსთა 
მინისტრის 2007 წლის 29 იანვრის №50 ბრძანება. 
44.  „სათამაშო  ბიზნესის  მოსაკრებლის  ყოველკვარტალური  დეკლარაციის  ფორმისა 
და  მისი  შევსების  წესის  შესახებ  ინსტრუქციის  დამტკიცების  თაობაზე“  საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 1 მარტის №159 ბრძანება. 
 მუხლი4  
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან. 
კ. ბაინდურაშვილი 

ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ა გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ 

კარი I 
საგადასახადო აღრიცხვა და კომუნიკაცია 
თავი I 
საგადასახადო აღრიცხვა 


თავი II 
საგადასახადო საიდუმლოება 


თავი III 
ელექტრონული ფორმით კომუნიკაცია 


თავი IV 
 საჯარო ფორმით კომუნიკაცია  


თავი V 
პირადი საგადასახადო აგენტი 


თავი VI 
საგადასახადო მოთხოვნა და გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა 


თავი VII 
წინასწარი გადაწყვეტილება  


თავი VIII 
გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოება  


 კარი II 
საშემოსავლო და მოგების გადასახადები 
თავი IX 
საქონლის/მომსახურების მიწოდების აღრიცხვა 


თავი X 
გამოქვითები ერთობლივი შემოსავლიდან 


თავი XI 
საგადასახადო ანგარიშგება 


კარი III 
დამატებული ღირებულების გადასახადი 
თავი XII. რეგისტრაცია 


თავი XIII. დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების აღრიცხვა  


თავი XIV. ნავთობპროდუქტების ოპერაციების აღრიცხვა  


თავი XV. იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალური წესი 


თავი XVI. უკუდაბეგვრა 


თავი XVII. დღგ-ისგან გათავისუფლება


თავი XVIII. დღგ-ის ჩათვლა 


თავი XIX. ანგარიშგება  


კარი IV  
აქციზი 
თავი XX 
ანგარიშგება 


თავი XXI 
აქციზური მარკა 

მუხლი 78. აქციზური მარკით ნიშანდება                                               

თავი XXII 
აქციზისაგან გათავისუფლება 


კარი V 
ქონების გადასახადი 
თავი XXIII 
საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადი 


თავი XXIV 
ფიზიკური პირის ქონების გადასახადი 

მუხლი 90. ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაცია                                                                                                          

კარი VI. მოსაკრებლები 
თავი XXV. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 


თავი XXVI 
 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი 


Subpages (54): View All
Comments