საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №994 2010 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი