საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №3 63 2012 წლის 24 აგვისტო ქ. თბილისი „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 22 იანვრის №25 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 22 იანვრის №25 ბრძანებით (სსმ, 26.01.2009, III ნაწილი, №10, მუხლი 93) დამტკიცებული დანართი №5 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

. ხეთაგური

დანართი 5

საგამოძიებო სამსახური

თანამდებობის დასახელება

კატეგორია

თანამდებობრივი სარგო

სამსახურის უფროსი

1

2950

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2750

დეპარტამენტის უფროსი

1

2680

დეპარტამენტის უფროსი

2

2330

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

1

2515

სპეც.დანიშნ.რაზმის უფროსი

1

2330

სპეც. დანიშ. რაზმის უფროსის მოადგ.

1

2210

მთ. სამმართველოს უფროსი

1

2330

მთ. სამმართველოს უფროსის მოადგ .

1

2210

ადმინისტრაციის უფროსი

1

2330

სამმართველოს უფროსი

1

2090

სამმართველოს უფროსი

2

1750

სამმართველოს უფროსის მოადგ.

1

1975

სამმართ. უფროსის მოადგ .

2

1550

კანცელარიის უფროსი

1

1450

უფროსი გამომძიებელი

1

1250

გამომძიებელი

1

1150

უფროსი ინსპექტორ-გამომძიებელი

1

1015

ინსპექტორ-გამომძიებელი

1

940

უფროსი მზვერავი

1

1015

მზვერავი

1

940

მთავარი ინსპექტორი

1

1015

უფროსი ინსპექტორი

1

940

ინსპექტორი

1

850

მთავარი სპეციალისტი

1

1200

უფროსი სპეციალისტი

1

950

სპეციალისტი

1

800

სტაჟიორი

1

400

 

Comments