საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №268 2012 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი „ ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29 .11 .07 , №169 , მუხლი 1871 ) დამტკიცებულ დანართ №3 -ში (ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები) 3183 სახაზინო კოდის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3184 და 3185 სახაზინო კოდებ ი:

 

 

კლუბის მაგიდიდან

 

3184

სამორინის მაგიდიდან

3185

 

მუხლი 2 . ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დ. გვინდაძე

Comments