საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №266 2012 წლის 20 ივლისი ქ. თბილისი „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლისმე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანებით (სსმ III, 30.12.2007წ.,№ 186, მუხ. 2105) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ ქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-12 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. მოთხოვნა წარმოადგენს აქტივს, თუ ის როგორც ღირებულების დაგროვების საშუალება, უზრუნველყოფს მისი მფლობელისათვის ეკონომიკური სარგებლის მიღებას .“.

2. მე-13 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ფინანსური აქტივების და მოთხოვნების ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურა შეესაბამება საბიუჯეტო კლასიფიკაციას და ამ ინსტრუქციით კლასიფიცირდება მოკლევადიან და გრძელვადიან ფინანსურ აქტივებად და მოთხოვნებად, შემდეგ ბუღალტრულ ანგარიშებზე:

 

ანგარიშის დასახელება

ბუღალტრული ანგარიშის №

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი

ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები

1100-1500

62

მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები

1100-1300

62

ფულადი სახსრები

1100-1200

6212

ნაღდი ფული სალაროში ეროვნულ ვალუტაში

1110

 

ნაღდი ფული სალაროში უცხოურ ვალუტაში

1120

 

მიმდინარე ანგარიში ბანკში ეროვნულ ვალუტაში

1210

 

მიმდინარე ანგარიში ბანკში უცხოურ ვალუტაში

1220

 

სადეპოზიტო ანგარიში ბანკში

1230

 

სხვა ანგარიშები ბანკში

1240

 

ანგარიში საბიუჯეტო სახსრებით ორგანიზაციის საკასო ხარჯებისათვის

1250

 

დეპოზიტები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში

1260

 

დეპოზიტები ხაზინაში უცხოურ ვალუტაში

1270

 

ხაზინის სავალუტო ანგარიში

1280

 

სხვა ანგარიშები ხაზინაში

1290

 

სხვა მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები

1300

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

1310

6213

მოკლევადიანი სესხები

1320

6214

მოკლევადიანი საბიუჯეტო სესხები

1321

 

მოკლევადიანი სესხები არასაბიუჯეტო სახსრებით

1322

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

1330

6215

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

1340

6217

სხვა მოკლევადიანი დებიტორული დავალიანებები

1350

6218

საბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული პროცენტები

1351

 

არასაბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული პროცენტები

1352

 

დეპოზიტებზე და სხვა ფინანსურ აქტივებზე დარიცხული

პროცენტები

1353

 

მოთხოვნები დარიცხული ჯარიმებით, სანქციებით და

საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა შემოსავლებით

1354

 

მოთხოვნები ფულად სახსრებზე და მათ ე ვივალენტებზე

აქტივების/მომსახურების მიწოდებით

1355

 

გადახდილი დღგ

1356

 

წინასწარ გადახდილი მოგების გადასახადი

1357

 

სხვა საგადასახადო აქტივი

1358

 

მოთხოვნები ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების

დანაკლისებით

1359

 

სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები

1360

 

სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

1400

 

მოთხოვნები ბარტერით

1410

 

მოთხოვნები სადაზღვევო კომპანიების მიმართ

1420

 

მოთხოვნები წინასწარი გადახდებით

1430

 

მოთხოვნები მომსახურების მიღებაზე წინასწარი გადახდებით

1431

 

მოთხოვნები აქტივების მიღებაზე წინასწარი გადახდებით

1432

 

მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისებით

1440

 

ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები

1450

 

ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები ავანსად გაცემული თანხებით

1451

 

ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები სხვა თანხებით

1452

 

მომუშავეების მიმართ მოთხოვნები

1460

 

მოთხოვნები მივლინებით ქვეყნის შიგნით

1461

 

მოთხოვნები მივლინებით ქვეყნის გარეთ

1462

 

მომუშავეების მიმართ სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

1463

 

მოთხოვნები წინასწარ გადახდილი გადასახდელებით

1470

 

სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი მოთხოვნები

1480

 

გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები

1500

 

გრძელვადიანი სესხები

1510

 

გრძელვადიანი საბიუჯეტო სესხები

1511

 

გრძელვადიანი სესხები არასაბიუჯეტო სახსრებით

1512

 

სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები

1520

 

სხვა გრძელვადიანი მოთხოვნები

1530

 

ბ) 39-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„39. ანგარიში – „ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები“ (1450) მოიცავს: ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნებს ავანსად გაცემული თანხებით (1451) და ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნებსსხვა თანხებით(1452).“.

გ) 39-ე პუნქტის შემდეგ დაემატოს 391 და 392 პუნქტები შემდეგი რედაქციით:

„391. ანგარიშზე – „ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები ავანსად გაცემული თანხებით“ (1451) – აღირიცხება ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები, რომელიც წარმოიქმნება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სამეურნეო ოპერაციის მოხდენამდე წინასწარ გადახდილი სახსრებით.

392. ანგარიშზე – „ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები სხვა თანხებით“(1452) - აღირიცხება ანგარიშვალდებული პირების მიმართ წარმოქმნილი სხვა მოთხოვნები, გარდა ანგარიშვალდებულ პირებზე ავანსად გაცემული თანხებით წარმოქმნილი მოთხოვნებისა.“.

3. მე-14 მუხლის:

ა) მე-16 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„16. საანგარიშო წლის განმავლობაში ზედმეტად ან შეცდომით გადასახადების, /გადასახდელების გადახდისას საგადასახადო აქტივის წარმოშობა აისახება: ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი თანხა აღიარდება ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებად ფულადი სახსრების შესაბამისი ანგარიშის დებეტთან კორესპონდენციით. იმავდროულად, საგადასახადო აქტივი აღიარდება ფულადი სახსრების ანგარიშის კრედიტთან კორესპონდენციით, ხოლო ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებაშემცირდებახარჯების კორექტირებით – ზედმეტად დარიცხული თანხით საგადასახადო ვალდებულების შესაბამისი ანგარიშის დებეტსა და ხარჯების შესაბამისი ანგარიშის კრედიტშიგატარებით. საანგარიშო წლის დასრულების შემდეგ, საგადასახადო აქტივი აღიარდება – სხვა ეკონომიკური ნაკადების (აქტივების სხვა მოცულობითი ცვლილების – 8200) ან შემოსავლების (ეკონომიკური საქმიანობის შემთხვევაში) შესაბამისი ანგარიშის კრედიტში. სხვა საგადასახადო აქტივის შემცირება (ჩათვლა, დაბრუნება), აისახება ფულადი სახსრების (1100-1200) ან საგადასახადო ვალდებულებების დებეტსა და 1358 ანგარიშის კრედიტში.“.

ბ) მე-19 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„19. ანგარიშვალდებული პირის მიმართ მოკლევადიანი მოთხოვნა აღირიცხება 1450 შესაბამისი ანგარიშის დებეტსა და ფულადი სახსრების (1100-1200) შესაბამისი ანგარიშის კრედიტში, ხოლო ანგარიშვალდებული პირის მიერ დახარჯული ან მობრუნებული თანხები აისახება არაფინანსური აქტივების/ხარჯების ან ფულადი სახსრების შესაბამისი ანგარიშების დებეტსა და 1450 შესაბამისი ანგარიშის კრედიტში.“.

4. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. არაფინანსური აქტივები და მათი ასახვის დრო

1.არაფინანსური აქტივები შეიძლება შეიქმნას წარმოების პროცესის შედეგად, იყოს ბუნებრივად წარმოქმნილი ან წარმოადგენდეს საზოგადოებრივი მოწყობის საგანს და ამ ინსტრუქციის მიზნებისათვის, კლასიფიცირდება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

2. არაფინანსური აქტივის თითოეული კატეგორიისათვის არსებობს საბალანსო ტოლობა - სააღრიცხვო პერიოდის დასაწყისისათვის ბალანსში არაფინანსური აქტივების განსაზღვრული კატეგორიის ღირებულებას დამატებული სააღრიცხვო პერიოდის განმავლობაში ოპერაციების განხორციელების შედეგად ამ კატეგორიაში მიღებული არაფინანსური აქტივების მთლიანი ღირებულება, გამოკლებული სააღრიცხვო პერიოდის განმავლობაში ოპერაციათა შედეგად ამ კატეგორიიდან გასული არაფინანსური აქტივების მთლიანი ღირებულება (ძირითადი კაპიტალის მოხმარების ჩათვლით) და დამატებული სხვა ეკონომიკური ნაკადების წმინდა ღირებულება, რომლებსაც გავლენა აქვთ ამ კატეგორიის არაფინანსურ აქტივებზე, სააღრიცხვო პერიოდის ბოლოსათვის ბალანსში ამ კატეგორიის არაფინანსური აქტივების ღირებულების ტოლია.

3. არაფინანსურ აქტივებთან დაკავშირებით აღირიცხება ყველა ოპერაცია, რომელსაც გავლენა აქვს არაფინანსურ აქტივებზე და მისი ღირებულების/მოცულობის/შემადგენლობის ცვლილება შეუძლია:

ა) შესყიდვა, ბარტერი, ნატურით ან ტრანსფერით მიღება;

ბ) წარმოება საკუთარი მოხმარებისთვის ან გასაყიდად/გასასხვისებლად;

გ) არსებითი გაუმჯობესება;

დ) ძირითადი კაპიტალის მოხმარება;

ე) გასვლა ოპერაციების საშუალებით.

4. ყველა ოპერაციას, რომელიც ზრდის ერთეულის აქტივებს, ეწოდება მიღება, ხოლო ყველა ოპერაციას, რომელიც ამცირებს ერთეულის აქტივებს, გარდა ძირითადი კაპიტალის მოხმარებისა, ეწოდება გასვლა.

5. არსებული არაფინანსური აქტივებით ოპერაციებისათვის აღრიცხვაში ასახვის დრო დგება მაშინ, როდესაც ხდება არაფინანსურ აქტივებზე საკუთრების უფლების მოპოვება ან დათმობა.

6. არაფინანსური აქტივის მიღების აღრიცხვაში ასახვის დრო დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ იქნა ეს აქტივი მიღებული:

ა) თუ აქტივი მწარმოებელი ერთეულისგან არის მიღებული როგორც მზა პროდუქცია, მაშინ ასახვის მომენტი განისაზღვრება ისევე, როგორც არსებული აქტივის შესყიდვისას;

ბ) როდესაც სხვა ერთეული ახორციელებს აქტივების მშენებლობას წინასწარ შეთანხმებული ნასყიდობის ხელშეკრულების თანახმად და მშენებლობა გრძელდება ერთ სააღრიცხვო პერიოდზე მეტი დროის განმავლობაში, საკუთრების უფლების გადაცემა ხდება სამუშაო პროცესის მიხედვით. თუ ხელშეკრულება არ აკონკრეტებს საკუთრების უფლების გადაცემის დროს, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ეტაპობრივად ან შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად განხორციელებული მიმდინარე გადახდების დრო;

გ) საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნის პირობებში, საკუთრების უფლებათა გადაცემა ოფიციალურად არ ხდება. მწარმოებელი ერთეული საკუთრებას ითვისებს თანდათანობით, წარმოების პროცესის მიხედვით ისე, რომ აქტივის მიღება ხდება წარმოების პროცესში ჩართული თითოეული ოპერაციის ასახვისას.

7. ფინანსური იჯარით მიღებული ან გასული არაფინანსური აქტივები მიღებულად ან გასულად ჩაითვლება და აღრიცხვაში აისახება მაშინ, როდესაც იჯარის ხელშეკრულება ხელმოწერილია და ხელშეკრულების პირობები შესრულებულია ან აქტივზე კონტროლი სხვა მფლობელზე სხვაგვარადაა გადაცემული.“.

5. მე-18 მუხლის:

ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. აღრიცხვის ორგანიზებასა და მოვლა-შენახვაზე კონტროლის უზრუნველსაყოფად, ძირითად აქტივებს, გრძელვადიან მცირეფასიან აქტივებსა და ფასეულობებს მიღებისას მიენიჭებათ საინვენტარო ნომრები, რომლებიც რჩებათ მოცემულ აქტივებს ორგანიზაციაში ყოფნის მთელი პერიოდის განმავლობაში. თითოეული საინვენტარო ნომრის მიხედვით იხსნებასაქართველოს ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით (ნორმატიული) დადგენილი საინვენტარო ბარათი, სადაც მიეთითება ბარათით განსაზღვრული რეკვიზიტები(მათი არსებობის შემთხვევაში). გარდა ამისა, ჩაიწერება ობიექტის (საგნის) მოკლე ინდივიდუალური დახასიათება. იმ შემთხვევაში, როდესაც ძირითადი აქტივების, გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივებისა და ფასეულობების შემადგენლობაში შედის ძვირფასი ლითონები, დამატებით მიეთითება იმ დეტალების ჩამონათვალი, რომელთა შემადგენლობაშიც არის ძვირფასი ლითონები, ასევე, დეტალების დასახელება და პასპორტში ნაჩვენები ლითონის მასა. ორგანიზაციის შიგნით აქტივების გადაადგილებისას კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.“.

ბ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. არაფინანსური აქტივების მიღებაზე, შენახვასა და გაცემაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებს, კანონმდებლობის მიხედვით გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. პასუხიმგებელი პირები აწარმოებენ ძირითადი აქტივების, გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივებისა და ფასეულობების საინვენტარო სიებს.“.

6. მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) „სათადარიგო ნაწილები“ (1626) – მარაგები (მიუხედავად მათი ღირებულებისა), რომლებიც განკუთვნილია მანქანების (სამედიცინო, ელექტროგამომთვლელი და სხვ), მოწყობილობების, სატრანსპორტო საშუალებების (ძრავები, საბურავები და სხვა) გაცვეთილი ნაწილების რემონტისათვის და მათ შესაცვლელად. ძვირადღირებული (500 ლარი და მეტი ღირებულების) დამხმარე ნაწილები, რომელთა გამოყენებას ორგანიზაცია აპირებს ერთ წელზე მეტი ვადით და მათი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ძირითადი აქტივის რომელიმე კონკრეტულ ობიექტთან ერთად და გამოიყენება არარეგულარულად, აღიარდება და აღირიცხება ძირითად აქტივად და აქტივებად აღიარების საფუძველია, ამ აქტივების საშუალებით ორგანიზაციის მიერ მომავალი ეკონომიკური სარგებლის ან მომსახურების პოტენციალის მიღება სხვა აქტივებიდან, რაც შეიძლება არ მომხდარიყო ამ აქტივების გარეშე.“.

7. მე-20 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მატერიალური მარაგების შეძენა აისახება მატერიალური მარაგების შესაბამისი ანგარიშების დებეტსა და ფულადი სახსრების (1100-1200), მოთხოვნები მომსახურების მიღებაზე წინასწარი გადახდებით (1431), მოთხოვნები აქტივების მიღებაზე წინსაწარი გადახდებით (1432), მოთხოვნები ბარტერით (1410), მომსახურების მოწოდებით დარიცხული ვალდებულებების (3210), აქტივების მოწოდებით დარიცხული ვალდებ ლებების (3220) ან სხვა შესაბამისი ანგარიშების კრედიტში (მომსახურებით წარმოქმნილი მოთხოვნები და მომსახურების მიწოდებით დარიცხული ვალდებულებები – ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციით შეძენილი მატერიალური მარაგების შემთხვევაში)“.

8. 22-ე მუხლისმე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ძირითადი აქტივების ბუღალტრული ანგარიშები განსაზღვრულია საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

 

ანგარიშის დასახელება

ბუღალტრული ანგარიშის №

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი

ძირითადი აქტივები

2100

611

შენობა-ნაგებობები

2110

6111

საცხოვრებელი შენობები

2111

61111

არასაცხოვრებელი შენობები

2112

61112

საგზაო მაგისტრალები

ქუჩები

გზები

ხიდები

გვირაბები

2113

61113

ქუჩები

2114

61114

გზები

2115

61115

ხიდები

2116

61116

გვირაბები

2117

61117

გაყვანილობის სისტემები

2118

61118-61119-611110

სხვა ნაგებობები

2119

611111

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2120

6112

სატრანსპორტო საშუალებები

2121

61121

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2122

61122

სხვა ძირითადი აქტივები

2130

6113

კულტივირებული აქტივები

2131

61131

არამატერიალური ძირითადი აქტივები

2132

61132

დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივი

2140

 

 

3. ბუღალტრული აღრიცხვის მიზნებისათვის, დამატებით გამოყენებულია შემდეგი ანგარიში: ,,დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივი’’ (2140) – აღირიცხება ის აქტივები, რომელთა მშენებლობა ან სხვა ფორმით შექმნა შეიძლება ორ ან მეტ საანგარიშო პერიოდს მოიცავდეს – მშენებლობა ან სხვა ფორმით შექმნა დაწყებულია და ჯერ არ დასრულებულა ან ორგანიზაციას საკუთრების უფლება არ აქვს მოპოვებული.“.

9.23-ე მუხლის:

ა)მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.ძირითადი აქტივების შეძენა აღირიცხება ძირითადი აქტივების (2100) შესაბამისი ანგარიშების დებეტსა და ფულადი სახსრების (1100-1200), აქტივების მოწოდებით დარიცხული ვალდებ ლებების (3220), მოთხოვნებიაქტივების მიღებაზე წინასწარი გადახდებით (1432) , ბარტერით მიწოდების (1410) ანმოთხოვნების სხვა შესაბამისი ანგარიშების კრედიტში.“.

ბ) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. იმ შემთხვევაში, როცა ძირითადი აქტივების შეძენა (მშენებლობა, სხვა ფორმით შექმნა და სხვ.) ხდება ნასყიდობის ხელშეკრულების შესაბამისად განსაზღვრული ნაწილობრივი გადახდებით, ასევე კაპიტალის საკუთარი სახსრებით შექმნასთან დაკავშირებით, მათი წარმოების პროცესი, რომელიც ორ ან მეტ საანგარიშგებო პერიოდს გრძელდება, საანგარიშგებო პერიოდში განიხილება ძირითადი აქტივების მიღებად, დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივის სახით. ეტაპობრივად ან შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად გადასახდელი მიმდინარე გადახდების ოდენობა აღირიცხება დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივის (2140) ანგარიშის დებეტსა და აქტივების მოწოდებით დარიცხული ვალდებულებების (3220) ანგარიშის კრედიტში, ხოლო დასრულება – ძირითადი აქტივების (2100) შესაბამისი ანგარიშების დებეტსა და 2140 ანგარიშის კრედიტში.“.

გ) მე-17 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„17.ფინანსური ლიზინგით შეძენილი ძირითადი აქტივები აღირიცხება როგორც მომხმარებლის ან მოიჯარის მიერ შეძენილი და მფლობელობაში არსებული აქტივები (და არა მისი კანონიერი მფლობელის ან მეიჯარის მიერ). შეძენა აღირიცხება როგორც სესხის სახით კლასიფიცირებული ფინანსური ვალდებულების ხარჯზე შეძენილი აქტივები და მოიჯარის ბალანსში აისახება ძირითადი აქტივების (2100) ანგარიშების დებეტსა და ვალდებულებები სესხებით (3310/3130) შესაბამისი ანგარიშის კრედიტში.“.

10. 25-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ანგარიშზე „გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები“ (2200) - აღირიცხება საბიუჯეტო კლასიფიკაციით და ამ ინსტრუქციით განსაზღვრული მცირეფასიანი აქტივები.

 

ანგარიშის დასახელება

ბუღალტრული ანგარიშის №

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი

გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები

2200

2

ტექნიკა

2210

 

ინვენტარი

2220

 

მოწყობილობა

2230

 

სხვა მცირეფასიანი აქტივები

2240

 

11. 27-ე მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. არაწარმოებული აქტივების სხვა ერთეულებისაგან შეძენა აისახება არაწარმოებული აქტივების (2400) შესაბამისი ანგარიშების დებეტსა და ფულადი სახსრების (1100-1200), აქტივების მოწოდებით დარიცხული ვალდებულებების (3220), მოთხოვნები აქტივების მიღებაზე წინსაწარი გადახდებით (1432), მოთხოვნები ბარტერით მიწოდების (1410) ან მოთხოვნების სხვა შესაბამისი ანგარიშების კრედიტში.“.

12 . 30-ე მუხლის:

ა)მე-9 პუნქტი ამოღებულ იქნეს .

ბ) მე-18 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

13. 37-ე მუხლის მე-2 პუნქტის„ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთა (ანგარიში 7310) – აღირიცხება იმ ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის წინასწარ განსაზღვრული საამორტიზაციო ანარიცხები, რომელთა ჩამონათვალი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით (ნორმატიული), ხოლო არამატერიალურ ძირითად აქტივებს ცვეთა ერიცხება სასარგებლო მომსახურების ვადის პროპორციულად, თუ ეს შესაძლებელია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, წლიურად 10 პროცენტის ოდენობით.“.

14. 42-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

„მუხლი 42. კაპიტალის აღრიცხვა

1. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის მიხედვით, კაპიტალის ანგარიშებზე აღირიცხება: წმინდა ღირებულება (5100) და საკუთარი კაპიტალი (5200).

2. ანგარიშზე ,,წმინდა ღირებულება“ (5100) – გადაიხურება ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების, შემოსავლების, ხარჯების (ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლებისა და გაწეული ხარჯების გარდა) და სხვა ეკონომიკური ნაკადების ანგარიშები, ასევე აღირიცხება ერთი დონის სახელმწიფო ერთეულებს შორის აქტივების, საქონლისა და მომსახურების უსასყიდლოდ მიღება და გადაცემა, ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულება შემოსავლების საკასო შესრულებით და ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული ვალდებულებებით.

3. წმინდა ღირებულება წარმოადგენს დამაბალანსებელ მუხლს და ტოლია ყველა აქტივის (გარდა ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული აქტივებისა) მთლიან ღირებულებას გამოკლებული ყველა ვალდებულების (გარდა ეკონომიკური საქმიანობით წარმოქმნილი ვალდებულებებისა) მთლიანი ღირებულება.

4. ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულზე საბიუჯეტო სახსრებით მიღებული აქტივების და წარმოქმნილი ვალდებულებების გადაცემა სამართალმემკვიდრის მიერ აღრიცხვაში აისახება წმინდა ღირებულების ანგარიშის კრედიტში/დებეტში, ისე როგორც არაფინანსური და ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების ერთი დონის სახელმწიფო ერთეულებს შორის უსასყიდლოდ გადაცემის შემთხვევაში, თუ ლიკვიდაციის პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

5. ანგარიში ,,საკუთარი კაპიტალი“ (5200) მოიცავს: საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალს (5210); გაუნაწილებელ მოგებას (5220) და დაუფარავ ზარალს (5230).

6. ანგარიშზე ,,საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი“ (5210) – აღირიცხება საანგარიშო პეროდის განმავლობაში ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შედეგი (შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა).

7. საანგარიშო წლის ბოლოს მოგება/ზარალის (5210) ანგარიშის ნაშთი გადაიტანება შესაბამისად, გაუნაწილებელი მოგების (5220) ან დაუფარავი ზარალის (5230) ანგარიშზე.

8. ანგარიშზე ,,გაუნაწილებელი მოგება“ (5220) – აღირიცხება გასულ წლებში მიღებული მოგების გაუნაწილებელი თანხები, აგრეთვე საანგარიშო წლის მოგების თანხა, რომელიც დარჩა გაუნაწილებელი. ამ ანგარიშის კრედიტში აისახება გაუნაწილებელი მოგების თანხა საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალის ანგარიშის (5210) დებეტთან კორესპონდენციით, ხოლო დებეტში – გაუნაწილებელი მოგების გამოყენების შემთხვევაში შესაბამის ანგარიშებთან კორესპონდენციით.

9. ანგარიშზე ,,დაუფარავი ზარალი“ (5230) – აღირიცხება გასული წლებისა და საანგარიშო წლის ზარალის თანხები. ამ ანგარიშის დებეტში აისახება დაუფარავი ზარალის თანხა საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალის ანგარიშის (5210) კრედიტთან კორესპონდენციით, ხოლო კრედიტში – ზარალის დაფარვა (ჩამოწერა) შესაბამის ანგარიშებთან კორესპონდენციით.“.

15. 43-ე მუხლის:

ა) მე-5 პუნქტიჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. საცნობარო მუხლში ,,ხარჯებში ჩამოწერილი მარაგები ექსპლუატაციაში“ (04) – აღირიცხება ექსპლუატაციაში გადაცემული, ხარჯებში ასახული მატერიალური მარაგები. ასეთი მარაგები ექსპლუატაციიდან გასვლის შემთხვევაში ჩამოიწერება ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით.“.

ბ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9. საცნობარო მუხლში ,,ამორტიზებული ძირითადი აქტივები“ (08) – აღირიცხება სრულად გაცვეთილი (ამორტიზებული) ძირითადი აქტივები, საწყისი (ისტორიული) დაარსებითი გაუმჯობესების (გადაფასების) შედეგად განსაზღვრული ღირებულებების მითითებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოწერამდე.“.

16. სათაური „თავი IV ვალდებულებები“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი V ვალდებულებები“.

17. სათაური „თავი IV დაფინანსება“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი VI დაფინანსება“.

18. სათაური „თავი V შემოსავლები“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი VII შემოსავლები“.

19. სათაური „თავი VI ხარჯები“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი VIII ხარჯები“

20. სათაური „თავი VII სხვა ეკონომიკური ნაკადების აღრიცხვა“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი IX სხვა ეკონომიკური ნაკადების აღრიცხვა“.

21. სათაური „თავი VIII კაპიტალი“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი X კაპიტალი“.

22. სათაური „თავი X საცნობარო მუხლები“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი XI საცნობარო მუხლები“.

23. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა

აქტივები

ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები 1100-1500

 

 

მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები 1100-1300

 

 

ფულადი სახსრები 1100 - 1200

 

 

 

ნაღდი ფული სალაროში ეროვნულ ვალუტაში

1110

 

ნაღდი ფული სალაროში უცხოურ ვალუტაში

1120

 

მიმდინარე ანგარიში ბანკში ეროვნულ ვალუტაში

1210

 

მიმდინარე ანგარიში ბანკში უცხოურ ვალუტაში

1220

 

სადეპოზიტო ანგარიში ბანკში

1230

 

სხვა ანგარიშები ბანკში

1240

 

ანგარიში საბიუჯეტო სახსრებით ორგანიზაციის საკასო ხარჯებისათვის

1250

 

დეპოზიტები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში

1260

 

დეპოზიტები ხაზინაში უცხოურ ვალუტაში

1270

 

ხაზინის სავალუტო ანგარიში

1280

 

სხვა ანგარიშები ხაზინაში

1290

 

 

 

სხვა მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები 1300

 

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

1310

 

მოკლევადიანი სესხები

1320

 

მოკლევადიანი საბიუჯეტო სესხები

1321

 

მოკლევადიანი სესხები არასაბიუჯეტო სახსრებით

1322

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

1330

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

1340

 

სხვა მოკლევადიანი დებიტორული დავალიანებები

1350

 

საბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული პროცენტები

1351

 

არასაბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული პროცენტები

1352

 

დეპოზიტებზე და სხვა ფინანსური აქტივებზე დარიცხული პროცენტები

1353

 

მოთხოვნები დარიცხული ჯარიმებით, სანქციებით და საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა შემოსავლებით

1354

 

მოთხოვნები ფულად სახსრებზე და მათ ე ვივალენტებზე

აქტივების/მომსახურების მიწოდებით

1355

 

გადახდილი დღგ

1356

 

წინასწარ გადახდილი მოგების გადასახადი

1357

 

სხვა საგადასახადო აქტივი

1358

 

მოთხოვნები ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების დანაკლისებით

1359

 

სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები

1360

 

 

 

სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები 1400

 

მოთხოვნები ბარტერით

1410

მოთხოვნები სადაზღვევო კომპანიების მიმართ

1420

მოთხოვნები წინასწარი გადახდებით

1430

მოთხოვნები მომსახურების მიღებაზე წინასწარი გადახდებით

1431

მოთხოვნები აქტივების მიღებაზე წინასწარი გადახდებით

1432

მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისებით

1440

ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები

1450

ანგარიშვალდებულიპირების მიმართ მოთხოვნები ავანსად გაცემული თანხებით

1451

ანგარიშვალდებულიპირების მიმართ მოთხოვნები სხვა თანხებით

1452

 

მომუშავეების მიმართ მოთხოვნები

1460

 

მოთხოვნები მივლინებით ქვეყნის შიგნით

1461

 

 

მოთხოვნები მივლინებით ქვეყნის გარეთ

1462

 

მომუშავეების მიმართ სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

1463

 

მოთხოვნები წინასწარ გადახდილი გადასახდელებით

1470

 

სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი მოთხოვნები

1480

 

 

 

გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები 1500

 

გრძელვადიანი სესხები

1510

 

გრძელვადიანი საბიუჯეტო სესხები

1511

 

გრძელვადიანი სესხები არასაბიუჯეტო სახსრებით

1512

 

სხვა გრძელვადიანიფინანსური აქტივები

1520

 

სხვა გრძელვადიანიმოთხოვნები

1530

არაფინანსური აქტივები1600-2000

მოკლევადიანი არაფინანსური აქტივები 1600

 

 

მატერიალური მარაგები 1600

 

 

სტრატეგიული მარაგები

1610

 

სხვა მატერიალური მარაგები

1620

 

ნედლეული და მასალები

1621

 

დაუმთავრებელი წარმოება/მომსახურება

1622

 

მზა პროდუქცია

1623

 

შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი

1624

 

ფულადი დოკუმენტები

1625

 

სათადარიგო ნაწილები

1626

 

სხვა დანარჩენი მატერიალური მარაგები

1627

 

 

 

 

გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივები 2100-2400

 

 

ძირითადი აქტივები 2100

 

 

 

შენობა-ნაგებობები

2110

 

საცხოვრებელი შენობები

2111

 

არასაცხოვრებელი შენობები

2112

 

საგზაო მაგისტრალები

2113

 

ქუჩები

2114

 

გზები

2115

 

ხიდები

2116

 

გვირაბები

2117

 

გაყვანილობის სისტემები

2118

 

სხვა ნაგებობები

2119

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2120

 

სატრანსპორტო საშუალებები

2121

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2122

 

სხვა ძირითადი აქტივები

2130

 

კულტივირებული აქტივები

2131

 

არამატერიალური ძირითადი აქტივები

2132

 

დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივი

2140

 

 

 

 

 

გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები 2200

 

 

 

 

 

ტექნიკა

2210

ინვენტარი

2220

მოწყობილობა

2230

სხვა მცირეფასიანი აქტივები

2240

 

 

ფასეულობები 2300

 

 

 

ძვირფასი ქვები და ლითონები

2310

 

ხელოვნების ნიმუშები

2320

 

სხვა ფასეულობები

2330

 

 

 

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები 2400

 

 

 

 

მიწა

2410

 

წიაღისეული

2420

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

2430

 

არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები

2440

 

 

 

 

ვალდებულებები 3000

 

 

 

 

 

მოკლევადიანი ფინანსური ვალდებულებები 3100

 

 

 

 

 

ვალდებულებები დეპოზიტებით

3110

 

ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით, გარდა აქციებისა

3120

 

ვალდებულებები მოკლევადიანი სესხებით

3130

 

მოკლევადიანი ვალდებულებები საბიუჯეტო სესხებით

3131

 

მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებები არასაბიუჯეტო სახსრებით

3132

 

ვალდებულებები აქციებით და სხვა კაპიტალით

3140

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3150

 

 

 

 

 

სხვა მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები 3200

 

 

 

 

 

მომსახურების მოწოდებით დარიცხული ვალდებულებები

3210

 

აქტივების მოწოდებით დარიცხული ვალდებულებები

3220

 

ვალდებულებები ბარტერით

3230

 

საგადასახადო და ბიუჯეტის წინაშე სხვა ვალდებულებები

3240

 

გადასახდელი მოგების გადასახადი

3241

 

გადასახდელი დღგ

3242

 

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი

3243

 

სხვა გადასახდელები

3244

 

ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებები შემოსავლების საკასო შესრულებით

3245

 

ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული ვალდებულებები

3246

 

მომუშავეებთან და სტიპენდიანტებთან დაკავშირებული ვალდებულებები

3250

 

შტატით მომუშავეთათვის დარიცხული ხელფასები

3251

 

შტატგარეშე მომუშავეთათვის დარიცხული ხელფასები

3252

 

ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის შიგნით

3253

 

ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის გარეთ

3254

 

დამქირავებლის მიერ ფულადი ფორმით გაწეული სოციალური დახმარებით დარიცხული ვალდებულებები

3255

 

დამქირავებლის მიერ სასაქონლო ფორმით გაწეული სოციალური დახმარებით დარიცხული ვალდებულებები

3256

 

ვალდებულებები ორგანიზაციის მომუშავეების ხელფასებიდან დაკავებული თანხებით

3257

 

გადასახდელი სტიპენდიები

3258

 

სოციალური დაზღვევის ანარიცხები

3259

 

ვალდებულებები დეპონენტების მიმართ

3260

 

სოციალური დახმარებით დარიცხული ვალდებულებები

3270

 

ფულადი ფორმით გაწეული სოციალური დახმარებით დარიცხული ვალდებულებები

3271

 

სასქონლო ფორმით გაწეული სოციალური დახმარებით დარიცხული ვალდებულებები

3272

 

სხვა მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები

3280

 

წინასწარ მიღებული საიჯარო ქირა

3281

 

წინასწარ მიღებული სხვა შემოსავლები

3282

 

დარიცხული გადასახდელი რენტა

3283

 

დარიცხული გადასახდელი პროცენტები

3284

 

სხვადარიცხული მოკლევადიანი ვალდებულებები

3285

 

 

 

 

 

გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები და კრედიტორული დავალიანებები 3300

 

 

 

გრძელვადიანივალდებულებები სესხებით

3310

 

გრძელვადიანი ვალდებულებები საბიუჯეტო სესხებით

3311

 

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები არასაბიუჯეტო სახსრებით

3312

 

სხვა გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები

3320

 

გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები

3330

 

მომსახურების მოწოდებით დარიცხული გრძელვადიანი ვალდებულებები

3331

 

აქტივების მოწოდებით დარიცხული გრძელვადიანი ვალდებულებები

3332

 

სხვა გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები

3333

 

 

დაფინანსება 4000

 

 

 

 

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

4100

 

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება პენსიებისა და დახმარებების გასაცემად

4200

 

 

 

კაპიტალი 5000

 

წმინდა ღირებულება

5100

 

საკუთარი კაპიტალი

5200

 

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი

5210

 

გაუნაწილებელი მოგება

5220

 

დაუფარავი ზარალი

5230

 

შემოსავლები 6000

 

გადასახადები

6100

 

სოციალური შენატანები

6200

 

გრანტები

6300

 

გრანტები ფულადი ფორმით

6310

 

მიმდინარე გრანტები ფულადი ფორმით

6311

 

კაპიტალური გრანტები ფულადი ფორმით

6312

 

გრანტები სასაქონლო ფორმით

6320

 

მიმდინარე გრანტები სასაქონლო ფორმით

63 21

 

კაპიტალური გრანტები სასაქონლო ფორმით

632 2

 

სხვა შემოსავლები

6400

 

ქონებასთან დაკავშირებული შემოსავლები

6410

 

პროცენტები

6411

 

დივიდენდები

6412

 

კვაზი კორპორაციების შემოსავლიდან ამოღებული თანხები

6413

 

ქონებასთან დაკავშირებული შემოსავალი, რომელიც სადაზღვევო პოლისის მფლობელებზე ვრცელდება

6414

 

რენტა

6415

 

საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები

6420

 

საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6421

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები

6422

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6423

 

საქონლისა და მომსახურების პირობითი გაყიდვები

6424

 

სანქციები ჯარიმები და საურავები

6430

 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გარდა გრანტებისა

6440

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

6450

 

ხარჯები 7000

 

მომუშავეთა ანაზღაურება

7100

 

ხელფასები

7110

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

7111

 

ხელფასები სასაქონლო ფორმით

7112

 

სოციალური შენატანები

7120

 

საქონელი და მომსახურება

7200

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

72 10

 

მივლინება

72 20

 

ოფისის ხარჯები

72 30

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

72 40

 

კვებისა და სამედიცინო ხარჯები

72 50

 

კვების ხარჯები

7251

 

სამედიცინო ხარჯები

7 252

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯეები

72 60

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72 70

 

სამხედრი ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები

72 80

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72 90

 

ძირითადი კაპიტალის მოხმარება

7300

 

ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთა

7310

 

მორალური ცვეთა და შემთხვევითი დაზიანებით გამოწვეული დანაკარგები

7320

 

პროცენტი

7400

 

სუბსიდიები

7500

 

გრანტები

7600

 

გრანტები ფულადი ფორმით

7610

 

მიმდინარე გრანტები ფულადი ფორმით

761 1

 

კაპიტალური გრანტები ფულადი ფორმით

76 12

 

გრანტები სასაქონლო ფორმით

7620

 

მიმდინარე გრანტები სასაქონლო ფორმით

7621

 

კაპიტალური გრანტები სასაქონლო ფორმით

7622

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7700

 

სოციალური დაზღვევა

7710

 

სოციალური დახმარება

7720

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

7730

 

სხვა ხარჯები

7800

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები გარდა პროცენტისა

7810

 

სხვადასხვა ხარჯები

7820

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

7821

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

7822

 

 

 

 

სხვა ეკონომიკური ნაკადები 8000

 

 

 

 

მოგება/ზარალი ფლობიდან

8100

 

აქტივების სხვა მოცულობითი ცვლილებები

8200

 

 

 

 

საცნობარო მუხლები

 

 

 

 

საოპერაციო იჯარით აღებული ძირითადი აქტივები და მათთან დაკავშირებული დანახარჯები

01

 

პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური ფასეულობები

02

 

გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავალიანება

03

 

ხარჯებში ჩამოწერილი მარაგები ექსპლუატაციაში

04

 

პირობითი მოთხოვნები

05

 

პირობითი ვალდებულებები

06

 

საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა

07

 

ამორტიზებული ძირითადი აქტივები

08

 

ვადაგადაცილებული დავალიანებები

09

 

ექსპლუატაციაში მყოფი ხარჯებში ჩამოწერილი გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები

10

 

 

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

. გვინდაძე

Comments