საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №220


საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-3 ნაწილისა და 101-ე მუხლის მე-3 ნაწილის
შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. სამსახურებრივი დავალების შესასრულებლად დამქირავებლის ბრძანებით მუდმივი სამუშაო ადგილის
ფარგლებს გარეთ – ქვეყნის შიგნით დაქირავებულის მივლინებისას:

ა) სამსახურებრივი მივლინების სადღეღამისო ხარჯების ნორმა განისაზღვროს 15 ლარის ოდენობით,
რომელიც გაიანგარიშება მივლინებაში ფაქტობრივად ყოფნის დღეების მიხედვით, დასვენებისა და
სადღესასწაულო, აგრეთვე მივლინებაში გამგზავრებისა და მივლინებიდან დაბრუნების დღეების
გამოურიცხავად, ხოლო 30 კმ-მდე მანძილზე მივლინებისას, როდესაც შესაძლებელია სამუშაო (საცხოვრებელ)
ადგილზე იმავე დღეს დაბრუნება, ანაზღაურდეს მხოლოდ მგზავრობის ხარჯები;

ბ) მგზავრობისა და ბინის დაქირავების ხარჯების ნორმები განისაზღვრება ფაქტობრივად გაწეული ხარ-
ჯების მიხედვით დამადასტურებელი საბუთების წარმოდგენის საფუძველზე.
საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 25 ივლისის ბრძანება №603-სსმIII, №89, 01.08.2005წ., მუხ.1019
      საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 თებერვლის ბრძანება №51- ვებგვერდი, 08.02.2011 წ.
2. სამსახურებრივი დავალების შესასრულებლად დამქირავებლის ბრძანებით დაქირავებულის ქვეყნის
ფარგლებს გარეთ მივლინებისას:
ა) სამსახურებრივი მივლინების სადღეღამისო და ბინის დაქირავების ხარჯების ნორმები განისაზღვროს
თანახმად დანართი №1-ისა, რომლებიც გაიანგარიშება მივლინებაში ფაქტობრივად ყოფნის დღეების
მიხედვით, დასვენებისა და სადღესასწაულო დღეების გამოურიცხავად;
ბ) მგზავრობის ხარჯები ანაზღაურდება შესაბამის მიმართულებაზე არსებული მგზავრობის ღირებულების
გათვალისწინებით, მაგრამ არა უმეტეს ეკონომკლასის (ან მისი შესაბამისი კლასის) ბილეთის ღირებულებისა.
საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 27  ივნისის ბრძანება №560- სსმIII,  №94  02.07.2007წ., მუხ.1045
3. დაქირავებულის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიანი (30 დღეზე მეტი ვადით) სამსახურებრივი
მივლინებისას პირველი 30 დღის განმავლობაში სადღეღამისო ხარჯების ნორმები განისაზღვროს დანართი №1-
ის მიხედვით მოკლევადიანი (30 დღემდე ვადით) მივლინებისათვის დადგენილი ნორმებით, ხოლო 30 დღის
შემდეგ – ამავე დანართით განსაზღვრულ საზღვარგარეთ საქართველოს დაწესებულებათა მუშაკებისათვის
მოკლევადიანი მივლინებისას იმ სახელმწიფოს შიგნით, სადაც ეს დაწესებულება მდებარეობს.
4. თუ დაქირავებულის მივლინებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმღები მხარე უზრუნველყოფს მხოლოდ
კვების ხარჯებით, მაშინ მისი სადღეღამისო ხარჯების ნორმა განისაზღვროს დანართ №1-ში
გათვალისწინებული სადღეღამისო ნორმის 30 პროცენტის ოდენობით.
საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 25 ივლისის ბრძანება №603-სსმIII, №89, 01.08.2005წ., მუხ.1019
4-1. (ამოღებულია).
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 25 ივლისის ბრძანება №603-სსმIII, №89, 01.08.2005წ., მუხ.1019
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 29  დეკემბრის  ბრძანება №956- სსმIII,  №186,   30.12.2008წ., მუხ.1943
4-2. (ამოღებულია).
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 25 ივლისის ბრძანება №603-სსმIII, №89, 01.08.2005წ., მუხ.1019
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 29  დეკემბრის  ბრძანება №956- სსმIII,  №186,   30.12.2008წ., მუხ.1943
4-3. (ამოღებულია).
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 27  ივნისის ბრძანება №560- სსმIII,  №94  02.07.2007წ., მუხ.1045
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 29  დეკემბრის  ბრძანება №956- სსმIII,  №186,   30.12.2008წ., მუხ.1943
4-4. სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პერსონალის სტატუსით წარგზავნილ პირთა სამივლინებო
ზღვრული ყოველთვიური ნორმები განისაზღვროს „სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების
განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო
პერსონალის სტატუსით წარგზავნილ პირთა სამივლინებო ზღვრული ყოველთვიური ნორმებისა და სხვა
სოციალური პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 11 აგვისტოს №635
ბრძანებულების შესაბამისად.
საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 27  ივნისის ბრძანება №560- სსმIII,  №94  02.07.2007წ., მუხ.1045
საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №657-სსმIII, №101, 20.08.2010წ., მუხ.1525


4 5 . საქართველოს პარლამენტის წევრებისა და პარლამენტის აპარატის თანამშრომლების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამსახურებრივი მივლინებისას  სადღეღამისო ნორმის დანამატი განისაზღვროს დანართი 3-ის შესაბამისად. შენიშვნა: (ამოღებულია). 
4 6 . საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და მოადგილის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარის, საერთო სასამართლოს მოსამართლის, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლისათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ნორმები განისაზღვროს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 18 ოქტომბრის ბრძანება №1156- სსმIII,  №147,  22.10.. 2007წ., მუხ.1651 საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 27  ივნისის ბრძანება №560- სსმIII,  №94  02.07.2007წ., მუხ.1045 საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 18 აპრილის ბრძანება №119 - ვებგვერდი, 24.04.2012წ. 
4 7 . საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის,  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამსახურებრივი მივლინებისას სადღეღამისო ნორმის დანამატი განისაზღვროს №5 დანართის შესაბამისად საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 25 ივლისის ბრძანება №603-სსმIII, №89, 01.08.2005წ., მუხ.1019 საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 8 დეკემბრის ბრძანება №1189- სსმIII,  №144, 12.12. 2005წ., მუხ.1600 საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 10 მარტის ბრძანება №177- სსმIII,  №34,  16.03.2006წ., მუხ.408 საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 3 მაისის ბრძანება №444- სსმIII,  №63,  08.05.2007წ., მუხ.711 საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 18 ოქტომბრის ბრძანება №1156- სსმIII,  №147,  22.10.. 2007წ., მუხ.1651 

4 8 . საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების ნორმები განისაზღვროს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 27  ივნისის ბრძანება №560- სსმIII,  №94  02.07.2007წ., მუხ.1045 
4 9 . ამ ბრძანების მიზნებისათვის, ,,მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 28 იანვრის №35 ბრძანებულების ამოქმედებიდან, საჯარო მოსამსახურეთა სამივლინებო ხარჯების ნორმები განისაზღვროს ,,მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულების შესაბამისად. საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 29  დეკემბრის  ბრძანება №956- სსმIII,  №186, 30.12.2008წ., მუხ.1943 
4 10 . საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მივლინებული თავდაცვის ატაშეების, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისა და მათი აპარატების თანამდებობის პირთა გრძელვადიანი მივლინების ანაზღაურებისა და შენახვის ხარჯების ყოველთვიური ნორმები განისაზღვროს „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა, სახელმწიფო სპეციალური წოდების მქონე და სამოქალაქო პირთა შრომის ანაზღაურების, სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2007 წლის 26 სექტემბრის №560 ბრძანების №9 დანართის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 28 აპრილის ბრძანება №121 - ვებგვერდი, 28.04.2015წ.    
4 11 . საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მივლინებული პოლიციის ატაშეს, უსაფრთხოების ატაშეს, მეკავშირე ოფიცრისა და მათი აპარატების თანამდებობის პირთა მივლინების ანაზღაურების ნორმები განისაზღვროს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსების მიერ დადგენილი წესით. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 3 აგვისტოს ბრძანება №245- ვებგვერდი, 04.08.2015წ. 5. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

ვ. ჩეჩელაშვილი


ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოკლევადიანი მივლინების დროს დაქირავებულისათვის სადღეღამისო ხარჯებისათვის და საცხოვრებელი ფართის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების ნორმები

 

 

 

სადღეღამისო ხარჯების ნორმები

 

ქვეყნის დასახელება

უცხოური ვალუტის დასახელება

მოკლევადიანი მივლინებისას

საზღვარგარეთ საქართველოს დაწესებულებათა მუშაკებისათვის მოკლევადიანი მივლინებისას იმ სახელმწიფოს შიგნით, სადაც ეს დაწესებულება მდებარეობს

დღეღამეში ბინის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების ნორმა

1

2

3

4

5

6

1

  ავსტრალია

 ავსტრ. დოლარი

43

30

105

2

  ავსტრია

  ევრო

49

35

73

3

  ავღანეთი

  აშშ დოლარი

30

21

70

4

  აზერბაიჯანი

  აშშ დოლარი

35

25

75 ბაქოში,

60 დანარჩენ ტერიტორიაზე

5

  ალბანეთი

  აშშ დოლარი

48

34

120

6

  ალჟირი

  აშშ დოლარი

41

29

40

7

  ამერიკის შეერთებული შტატები

  აშშ დოლარი

60

43

220 ნიუ-იორკში, 

180 დანარჩენ ტერიტორიაზე

8

  ანგოლა

  აშშ დოლარი

44

31

70

9

  ანდორა

  შვეიც. ფრანკი

66

45

110

10

  ანტიგუა და ბარბუდა

  აშშ დოლარი

34

23

80

11

  არაბეთის გაერთიანებული საემიროები

  აშშ დოლარი

33

23

100

12

  არგენტინა

  აშშ დოლარი

35

25

80

13

  ახალი ზელანდია

  აშშ დოლარი

40

28

80

14

  ბანგლადეში

  ევრო

34

24

44

15

  ბარბადოსი

  აშშ დოლარი

31

20

40

16

  ბახრეინი

  აშშ დოლარი

31

20

90

17

  ბაჰამის კუნძულები

  აშშ დოლარი

32

21

40

18

  ბელარუსი

  აშშ დოლარი

35

25

70 მინსკში,

 35 დანარჩენ ტერიტორიაზე

19

  ბელგია

  ევრო

38

27

95

20

  ბელიზი

  აშშ დოლარი

31

20

40

21

  ბენინი

  ევრო

36

25

53

22

  ბერმუდის კუნძულები

  აშშ დოლარი

37

25

55

23

  ბოლივია

  აშშ დოლარი

30

21

60

24

  ბოსნია და ჰერცოგოვინა

  აშშ დოლარი

44

31

90

25

  ბოტსვანა

  აშშ დოლარი

37

26

80

26

  ბრაზილია

  შვეიც. ფრანკი

54

38

222

27

  ბრუნეი

  აშშ დოლარი

31

20

60

28

  ბულგარეთი

  აშშ დოლარი

41

29

80

29

  ბურკინა-ფასო

  ევრო

36

25

58

30

  გაბონი

  ევრო

35

25

80

31

  გაიანა

  აშშ დოლარი

35

25

90

32

  გამბია

  ევრო

28

19

36

33

  განა

  აშშ დოლარი

36

25

80

34

  გერმანია

  ევრო

57

40

153

35

  გვატემალა

  აშშ დოლარი

31

22

40

36

  გვინეა

  აშშ დოლარი

43

30

100

37

  გვინეა-ბისაუ

  აშშ დოლარი

36

25

30

38

  გიბრალტარი

  აშშ დოლარი

32

21

40

39

  გრენადა

  აშშ დოლარი

32

21

40

40

  დანია

  დანიური კრონა

258

181

800

41

  დიდი ბრიტანეთი

  ინგლისური ფუნტი სტერლინგი

27

19

100 ლონდონში,

80  დანარჩენ ტერიტორიაზე

42

  დომინიკის რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი

31

20

30

43

  ეგვიპტე

  აშშ დოლარი

32

22

80

44

  ეთიოპია

  ევრო

43

31

44

45

  ეკვადორი

  აშშ დოლარი

26

18

70

46

  ეკვატორული გვინეა

  აშშ დოლარი

35

25

35

47

  ერაყი

  აშშ დოლარი

30

21

60

48

  ესპანეთი

  ევრო

45

31

89

49

  ესტონეთი

  აშშ დოლარი

35

30

120 ტალინში,

 60  დანარჩენ ტერიტორიაზე

50

  ვანუატუ

  ევრო

34

22

43

51

  ვენესუელა

  აშშ დოლარი

39

27

70

52

  ვიეტნამი

  აშშ დოლარი

29

20

45

53

  ზამბია

  აშშ დოლარი

32

22

105

54

  ზიმბაბვე

  აშშ დოლარი

40

28

70

55

  თურქეთი

  აშშ დოლარი

43

30

75

56

  თურქმენეთი

  აშშ დოლარი

35

25

45 აშხაბადში,

 30 დანარჩენ ტერიტორიაზე

57

  იამაიკა

  აშშ დოლარი

34

24

100

58

  იაპონია

  იაპონური იენა

12 150

8 500

20 000

59

  იემენი

  ევრო

42

29

44

60

  ინდოეთი

  აშშ დოლარი

30

21

90

61

  ინდონეზია

  აშშ დოლარი

31

22

120

62

  იორდანია

  აშშ დოლარი

34

24

40

63

  ირანი

  აშშ დოლარი

24

17

75

64

  ირლანდია

  ევრო

32

23

76

65

  ისლანდია

  აშშ დოლარი

39

27

60

66

  ისრაელი

  აშშ დოლარი

49

34

80

67

  იტალია

  ევრო

45

32

83

68

  სერბია და მონტენეგრო

  აშშ დოლარი

44

31

90 ბელგრადში,

70 დანარჩენ ტერიტორიაზე

69

  კაბო-ვერდე

  აშშ დოლარი

34

24

55

70

  კაიმანის კუნძულები

  აშშ დოლარი

43

30

90

71

  კამბოჯა

  აშშ დოლარი

31

22

70

72

  კანადა

  აშშ დოლარი

56

39

100

73

  კატარი

  აშშ დოლარი

41

29

85

74

  კენია

  აშშ დოლარი

28

20

80

75

  კვიპროსი

  შვეიც. ფრანკი

49

34

77

76

  კოლუმბია

  აშშ დოლარი

31

22

70

77

  კომორის კუნძულები

  აშშ დოლარი

35

25

35

78

  კონგო

  ევრო

41

29

107

79

  კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი

44

31

40

80

  კორეის სახალხო დემოკრატ. რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი

32

22

120

81

  კოსტა-რიკა

  აშშ დოლარი

29

20

60

82

  კოტ-დივუარი

  ევრო

42

29

71

83

  კუბა

  აშშ დოლარი

32

22

50

84

  ლაოსი

  აშშ დოლარი

33

23

75

85

  ლატვია

  აშშ დოლარი

35

30

120 რიგაში,

 65 დანარჩენ ტერიტორიაზე

86

  ლესოტო

  აშშ დოლარი

32

22

40

87

  ლიბანი

  აშშ დოლარი

25

18

40

88

  ლიბერია

  აშშ დოლარი

43

30

40

89

  ლიბია

  აშშ დოლარი

24

17

75

90

  ლიტვა

  აშშ დოლარი

35

30

100 ვილნიუსში,

60 დანარჩენ ტერიტორიაზე

91

  ლიხტენშტეინი

  შვეიც. ფრანკი

56

44

63

92

  ლუქსემბურგი

  ევრო

38

27

74

93

  მადაგასკარი

  აშშ დოლარი

39

27

70

94

  მავრიკია

  აშშ დოლარი

30

20

75

95

  მავრიტანია

  აშშ დოლარი

37

25

60

96

  მაკაო

  აშშ დოლარი

28

15

55

97

  მაკედონია

  აშშ დოლარი

44

31

73

98

  მალავი

  აშშ დოლარი

29

20

35

99

  მალაიზია

მალაზიური რინგიტი

69

48

224

100

  მალდივი

  აშშ დოლარი 

23

16

40

101

  მალი

  ევრო

34

24

80

102

  მალტა

  ევრო

45

32

53

103

  მაროკო

  ევრო

36

25

53

104

  მექსიკა

  აშშ დოლარი

29

20

60

105

  მიანმა

  ევრო

32

22

67

106

  მოზამბიკი

  აშშ დოლარი

37

26

45

107

  მოლდოვა

  აშშ დოლარი

35

25

50 კიშინიოვში,

 35 დანარჩენ ტერიტორიაზე

108

  მონაკო

  ევრო

38

27

107

109

  მონღოლეთი

  აშშ დოლარი

34

24

60

110

  ნამიბია

  აშშ დოლარი

41

29

100

111

  ნეპალი

  აშშ დოლარი

24

17

50

112

  ნიგერი

  ევრო

33

24

80

113

  ნიგერია

  აშშ დოლარი

44

31

90

114

  ნიდერლანდები

  ევრო

41

29

91

115

  ნიკარაგუა

  აშშ დოლარი

33

23

80

116

  ნორვეგია

  ნორვეგიული კრონა

252

176

950

117

  ომანი

  აშშ დოლარი

39

27

90

118

  პაკისტანი

  აშშ დოლარი

34

24

90

119

  პალაუს კუნძული

  აშშ დოლარი

29

20

50

120

  პანამა

  აშშ დოლარი

35

25

70

121

  პაპუა-ახალი გვინეა

  აშშ დოლარი

36

25

120

122

  პარაგვაი

  აშშ დოლარი

27

18

40

123

  პერუ

  აშშ დოლარი

31

21

70

124

  პოლონეთი

  აშშ დოლარი

35

25

90

125

  პორტუგალია

  ევრო

34

24

71

126

  პუერტო-რიკო

  აშშ დოლარი

32

22

40

127

  რუანდა

  აშშ დოლარი

37

26

90

128

  რუმინეთი

  აშშ დოლარი

37

26

90

129

  რუსეთის ფედერაცია

  აშშ დოლარი

მოსკოვი და სანკტ-პეტერბურგი - 50        დანარჩენი - 35

მოსკოვი და სანკტ-პეტერბურგი - 35        დანარჩენი - 25

100 მოსკოვსა და

სანკტ-პეტერბურგში,

70 დანარჩენ ტერიტორიაზე

130

  საბერძნეთი

  ევრო

39

28

58

131

  სალვადორი

  აშშ დოლარი

28

19

35

132

  სამოა

  აშშ დოლარი

27

18

35

133

  სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი

41

29

60

134

  სამხრეთ კორეა

  აშშ დოლარი

54

38

150

135

  სან-მარინო

  ევრო

24

15

83

136

  სან-ტომე და პრინსიპი

  აშშ დოლარი

34

24

35

137

  საუდის არაბეთი

  აშშ დოლარი

51

36

90

138

  საფრანგეთი

  ევრო

56

40

107  პარიზში,

84 დანარჩენ ტერიტორიაზე

139

საფრანგეთის ზღვისიქითა ტერიტორიები

  ევრო

38

27

84

140

  სეიშელის კუნძულები

  ევრო

47

33

116

141

  სენეგალი

  ევრო

38

27

62

142

  სენტ-ლუსია

  აშშ დოლარი

32

22

60

143

  სვაზილენდი

  აშშ დოლარი

27

17

40

144

  სიერა-ლეონე

  აშშ დოლარი

33

23

40

145

  სინგაპური

სინგაპურული დოლარი

64

45

210

146

  სირია

  აშშ დოლარი

34

24

50

147

  სლოვაკია

  აშშ დოლარი

24

17

80

148

  სლოვენია

  აშშ დოლარი

44

31

80

149

  სომალი

  აშშ დოლარი

39

27

35

150

  სომხეთი

  აშშ დოლარი

35

25

65 ერევანში,

 55 დანარჩენ ტერიტორიაზე

151

  სუდანი

 შვეიცარული   ფრანკი

60

42

167

152

  სურინამი

  აშშ დოლარი

51

36

45

153

  ტაივანი

  აშშ დოლარი

28

20

120

154

  ტაილანდი

 შვეიცარული   ფრანკი

61

43

139

155

  ტანზანია

  აშშ დოლარი

39

27

80

156

  ტაჯიკეთი

  აშშ დოლარი

35

25

70 დუშანბეში,

 60 დანარჩენ ტერიტორიაზე

157

  ტოგო

  ევრო

36

25

36

158

  ტონგა

  აშშ დოლარი

27

17

35

159

  ტრინიდადი და ტობაგო

  აშშ დოლარი

34

25

60

160

  ტუნისი

  ინგლისური ფუნტი სტერლინგი

24

17

50

161

  უგანდა

  აშშ დოლარი

36

25

75

162

  უზბეკეთი

  აშშ დოლარი

35

25

100 ტაშკენტში,

30 დანარჩენ ტერიტორიაზე

163

  უკრაინა

  აშშ დოლარი

35

25

100 კიევში,

70 დანარჩენ ტერიტორიაზე

164

  უნგრეთი

  აშშ დოლარი

27

19

75

165

  ურუგვაი

  აშშ დოლარი

27

19

45

166

  ფილიპინები

  აშშ დოლარი

28

20

150

167

  ფინეთი

  ევრო

39

27

109

168

  ფიჯი

  აშშ დოლარი

27

19

40

169

  ქუვეითი

ქუვეითური დინარი

8

6

30

170

  ყაზახეთი

  აშშ დოლარი

40

28

50 ალმა-ათასა და ასტანაში,    35 დანარჩენ ტერიტორიაზე

171

  ყირგიზეთი

  აშშ დოლარი

35

25

80 ბიშკეკში,

45 დანარჩენ ტერიტორიაზე

172

  შვეიცარია

  შვეიცარული ფრანკი

80

56

150

173

  შვედეთი

  შვედური კრონა

310

220

750

174

  შრი ლანკა

  შვეიცარული ფრანკი

49

34

125

175

  ჩადი

  ევრო

40

13

71.2

176

  ჩეხეთი

  აშშ დოლარი

35

25

90

177

  ჩილე

  აშშ დოლარი

28

20

60

178

  ჩინეთი

  აშშ დოლარი

30

20

120

179

  ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა

  ევრო

44

31

71

180

  ხორვატია

  აშშ დოლარი

44

31

80 ზაგრებში,

60 დანარჩენ ტერიტორიაზე

181

  ჰაიტი

  აშშ დოლარი

34

24

50

182

  ჰონდურასი

  აშშ დოლარი

31

21

40