საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №178 2012 წლის 29 მაისი ქ. თბილისი „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №993 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №993 ბრძანებით (სსმ III, 31.12.10, №172, მუხლი 2549) დამტკიცებული ინსტრუქციის მე-18 მუხლის:

ა) პირველ პუნქტ ,,გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ.გ“ ქვეპუნქტი:

„გ.გ) ქ. ბათუმი, ი.გოგებაშვილის ქ. №11;“;

ბ) მე-6 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „1 ქვეპუნქტი:

„დ1)  ქ. ბათუმი, ი. გოგებაშვილის ქ. №11 (გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმი”);“.

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2012 წლის 25 მაისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

. გვინდაძე

Comments