საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №165 2012 წლის 16 მაისი ქ. თბილისი „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011 სარეგისტრაციო კოდი 200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 99-ე მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. თუ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადამხდელი ნებართვას იღებს საანგარიშო პერიოდის (კვარტალის) განმავლობაში, მაშინ მოსაკრებლის გადახდის ნიშანი გაიცემა მიმდინარე საანგარიშო კვარტალზე, ხოლო მოსაკრებელი საანგარიშო პერიოდზე გადაიხდება დარჩენილი დღეების პროპორციულად. იმ შემთხვევაში, თუ ამ ნებართვით გათვალისწინებულია სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობაც, მაშინ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობაზე საანგარიშო პერიოდზე გადაიხდება დარჩენილი დღეების პროპორციულად.“.

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დ. გვინდაძე

Comments