თავი XII. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები


საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ