თავი XI. ეროვნული ბანკის დამატებითი უფლებები და ძირითადი აკრძალვები


საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ