თავი X. ეროვნული ბანკის ანგარიშები, საფინანსო ანგარიშგება, აუდიტი და საერთო ანგარიშგება


საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ