მუხლი 51. (ამოღებულია)


საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ