თავი VIII. საფინანსო სექტორის ზედამხედველობა


საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ