თავი VII. ეროვნული ბანკის ურთიერთობა სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან


საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ