თავი VI. საერთაშორისო რეზერვები

 

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ