თავი V. გადახდის საშუალებები


საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ