თავი IV. ეროვნული ბანკის ფულად-საკრედიტო ფუნქციები და ოპერაციები


საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ