თავი III. საფინანსო დებულებები

 

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ