მუხლი 08. ეროვნული ბანკის საბჭო

ეროვნული ბანკის საბჭო უმაღლეს ხელმძღვანელობასა და ზედამხედველობას უწევს ეროვნული ბანკის საქმიანობას.

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ