თავი II. ეროვნული ბანკის ორგანიზება და მმართველობა


საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ