თავი I. ზოგადი დებულებები

 

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ