საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ

მუშაობის გასაადვილებლად გამოიყენეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ძებნის  ველი. ქართულად აკრიფეთ სიტყვა, ფრაზა ან მუხლის ნომერი და ჩამონათვალში გამოჩნდება ყველა ის მუხლი ან განმარტება  სადაც საძიებო სიტყვაა ნახსენები. გისურვებთ წარმატებებს !!!


შეტანილია ცვლილებები
საქართველოს
12/01/2009 N 2186
ორგანული კანონით
 

თავი I
ზოგადი დებულებები


მუხლი 1. საქართველოს ეროვნული ბანკი
მუხლი 2
. ტერმინთა განმარტება
მუხლი 3. ეროვნული ბანკის ამოცანები და ფუნქციები
მუხლი 4. ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა
მუხლი 5. საერთაშორისო თანამშრომლობა


თავი II
ეროვნული ბანკის ორგანიზება და მმართველობა


მუხლი 6. ეროვნული ბანკის ორგანიზება
მუხლი 7.
 ეროვნული ბანკის მმართველობა
მუხლი 8. 
ეროვნული ბანკის საბჭო
მუხლი 9. ეროვნული ბანკის საბჭოს უფლებამოსილებები
მუხლი 10
. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრთა დამატებითი
მუხლი 11. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის გადადგომა
მუხლი 12
. ეროვნული ბანკის საბჭოს სხდომა
მუხლი 13. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ინტერესთა შეუთავსებლობა
მუხლი 14. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის შემდგომი სამსახური
მუხლი 15. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის უფლებამოსილებები
მუხლი 16.
 ეროვნული ბანკის საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტი
მუხლი 17.
 ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი
მუხლი 18. ეროვნული ბანკის შიდააუდიტორული სამსახური
მუხლი 19
. ეროვნული ბანკის პერსონალის შრომის ანაზღაურება
მუხლი 20
. პროფესიული საიდუმლოება და ინტერესთა შეუთავსებლობა


თავი III
საფინანსო დებულებები


მუხლი 21. ეროვნული ბანკის კაპიტალი 
მუხლი 22. ეროვნული ბანკის საერთო სარეზერვო ფონდი
მუხლი 23. ეროვნული ბანკის სპეციალური რეზერვები
მუხლი 24. ეროვნული ბანკის წმინდა მოგების გამოანგარიშება
მუხლი 25. ეროვნული ბანკის წმინდა მოგების განაწილება
მუხლი 26. ეროვნული ბანკის წმინდა ზარალის განაწილება

 

თავი IV
ეროვნული ბანკის ფულად-საკრედიტო
ფუნქციები და ოპერაციები


მუხლი 27. ეროვნული ბანკის საკუთარი ფასიანი ქაღალდები
მუხლი 28.
 ოპერაციები ღია ბაზარზე
მუხლი 29. მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები
მუხლი 30. ეროვნული ბანკის სადისკონტო ოპერაციები
მუხლი 31. ეროვნული ბანკის სასესხო და სადეპოზიტო ოპერაციები
მუხლი 32. კომერციული ბანკებისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების ანგარიშები ეროვნულ ბანკში
მუხლი 33. ბოლო ინსტანციის კრედიტორი


 

თავი V
გადახდის საშუალებები


მუხლი 34. ფულის ერთეული
მუხლი 35
. ემისია
მუხლი 36. ფულის ნიშნებისა და სხვა ფასეულობების შენახვა და განადგურება
მუხლი 37. ლარის ბანკნოტებისა და მონეტების მიმოქცევიდან ამოღება და შეცვლა
მუხლი 38. ფულის ნიშნების მარაგი და ემისიის გეგმა
მუხლი 39. 
ყალბი ფულის ნიშნები და ფულის ნიშნების რეპროდუცირება

თავი VI
საერთაშორისო რეზერვები


მუხლი 40. ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები


 

თავი VII
ეროვნული ბანკის ურთიერთობა
სხვა სახელმწიფო ორგანოებთანმუხლი 41
. 
ბანკირი და ფისკალური აგენტი
მუხლი 42. კონსულტაციები საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შესახებ
მუხლი 43. 
სადეპოზიტო ფუნქციები
მუხლი 44. საფინანსო აგენტის ფუნქციები
მუხლი 45. ეროვნული ბანკისათვის მისაწოდებელი ინფორმაცია
მუხლი 46. ეროვნული ბანკის ფინანსური დახმარების უფლება 


 

თავი VIII
საფინანსო სექტორის ზედამხედველობამუხლი 47. ეროვნული ბანკის მიზნები და ამოცანები საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კუთხით
მუხლი 48. ეროვნული ბანკის უფლებამოსილება საფინანსო სექტორის  ზედამხედველობის კუთხით
მუხლი 49.
 კომერციული ბანკებისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების ზედამხედველობა
მუხლი 50. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირებისა და ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების ზედამხედველობა
მუხლი 51. სადაზღვევო ბაზრის ზედამხედველობა
მუხლი 52. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობა 

 

თავი IX
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიმუხლი 53. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
მუხლი 54.
 მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
მუხლი 55. მონიტორინგის სამსახურის მართვა და ბიუჯეტი

 

თავი X
ეროვნული ბანკის ანგარიშები, საფინანსო ანგარიშგება,
აუდიტი და საერთო ანგარიშგებამუხლი 56. ეროვნული ბანკის საფინანსო წელი
მუხლი 57
. ბუღალტრული აღრიცხვა
მუხლი 58. ეროვნული ბანკის საფინანსო ანგარიშგება
მუხლი 59. ეროვნული ბანკის ანგარიშგების აუდიტი
მუხლი 60. ეროვნული ბანკის საბალანსო ანგარიშგებისა და დოკუმენტების წარდგენა და გამოქვეყნება
მუხლი 61. ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა და ანგარიშგება
მუხლი 62. საკლირინგო და საგადახდო ხელშეკრულებები
მუხლი 63. კლირინგის, უნაღდო ანგარიშსწორებისა და საგადახდო სისტემების მექანიზმი 

 

თავი XI
ეროვნული ბანკის დამატებითი უფლებები
და ძირითადი აკრძალვებიმუხლი 64
. ეროვნული ბანკის უპირატესი და უპირობო უფლება
მუხლი 65. ეროვნული ბანკისათვის აკრძალული საქმიანობა
მუხლი 66
. ეროვნული ბანკის განსაკუთრებული უფლებამოსილებები
მუხლი 67. მარეგლამენტირებელი დებულებები
მუხლი 68. ადმინისტრირების ნორმები

 

თავი XII
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებებიმუხლი 69. საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი არსებული საქართველოს მთავრობის დავალიანება
მუხლი 70. გარდამავალი დებულებები
მუხლი 71. კანონის ამოქმედება 

 Subpages (71): View All
Comments