საქართველოს მთავრობის დადგენილება №3 2 7 2012 წლის 8 აგვისტო ქ. თბილისი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იურიდიული პი­­­რის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის სა­ფა­სურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთა­ვრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ, 2010 წელი, მუხ­ლი 538) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 1 4 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

„3. საქონლის გაფორმებასთან დაკავშირებული, ამ დადგენილე­ბით გა­ ­ნ­­საზ­ღვრული მომსახურების გაწევისას მომსახურების აფასური გადახ­ დი­ ლი უნდა იქნეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით იმპორტის გადასახდელების გადახდისათვის დადგენილ ვადაში, გარდა ამ მუხლითა და 1 5 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.“.

2. 112 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:

„6. საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის საფუძ­­ ლით პირადი საგადასახადო მრჩევლის მომსახურების ხელ­ შეკ­ რუ­­­­ ლე­ ბის შე­ წყვეტის შემთხვევაში პირი უფლებამოსილია დაიბრუნოს პირადი სა­ გა­და­სახადო მრჩევლის მომსახურებით სარგებლობისათვის გადახდილი სა­ ფა­სურის თანხა, დარჩენილი პერიოდის (მიუღებელი მომსახურების) პრო­ პორ­ციულად.“.

მუხლი 2

1. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის მოქმედება გა­­­­ცელ­დეს 2012 წლის 1 აგვისტოდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთი­ერ­­­თო­­ბებზე.

პრემიერ-მინისტრი ი. მერაბიშვილი

Comments