საქართველოს მთავრობის დადგენილება №279 2011 წლის 12 ივლისი ქ. თბილისი საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 252-ე მუხლის 11 ნაწილის შესაბამისად დამტკიცდეს ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციი-სათ-ვის საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის წესი“.
მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური
დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის
2011 წლის 12 ივლისის
№279 დადგენილებით
Comments