საქართველოს მთავრობის დადგენილება №273 2012 წლის 20 ივლისი ქ. თბილისი „ფარმაცევტული პროდუქტის მიკვლევადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 22 ოქტომბრის №189 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1 . „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე -20 მუხლის მე -4 პუნქტის შესაბამისად , „ფარმაცევტული პროდუქტის მი­კვლევადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2009 წლის 22 ოქტომბრის №189 დადგენილებაში (სსმ, 22.10. 2009 წ. ) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული:
1. „ ფარმაცევტული პროდუქტის აღნუსხვის წესისა და პირობების შე­სა­ხებ“ დებულების (დანართი № 1) მე-2 მუხლის:
ა) პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1 . დეკლარანტი ვალდებულია საბაჟო დეკლარაციასთან ერთად ელე­ქ­­ტ­რონული ფორმით წარადგინოს ფარმაცევტული პრო­დუქტის აღნუსხვის ფორმა , შევსებული ქართულ ენაზე , სადაც სა­ვალ­დებულო წესით მიეთი­თება შემდეგი ინფორმაცია :
ა ) გამოყენებული სასაქონლო ოპერაციის (იმპორტი ან ექს­პორტი ) და­სა­ხე­ლება , იმპორტიორის ან ექსპორტიორის დასახელება და ფარმაცევტუ­ლი პროდუქტის განთავსების მისამართი;
ბ ) ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელება , ფორმა , დოზა , სა­ჭი­რო­ე­ბის შემთხვევაში კონცენტრაცია , შეფუთვაში პრეპარა­ტის რაო­დენობა;
გ ) მწარმოებელი კომპანია და მწარმოებელი ქვეყანა;
დ ) რაოდენობა სერიების მიხედვით;
ე ) ერთეულის ფასი და ჯამური თანხა;
ვ ) ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრა­ცი­ის ნო­მერი;            
ზ ) საქონლის დანიშნულება (კომერციული , ჰუმანიტარული ან „წამ­ლი­სა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქარ­თველოს კა­ნონით გა­თვალისწინებული სხვა შემთხვევა );
თ ) იმპორტის შემთხვევაში – მომწოდებელი (მისამართი ) და მომ­წო­დე­ბელი ქვეყანა, ექსპორტის შემთხვევაში – მიმღები (მი­სა­მარ­თი ) და მიმ­ღები ქვე­ყანა.
2 . ფარმაცევტული პროდუქტის მიმართ იმპორტის ან ექსპორ­ტის სა­სა­ქონლო ოპერაციის გამო­ყენებაზე უარის თქმის საფუძველია საქართვე­ლოს ბაზარ­ზე დაშ­ვების უფლების არმქონე (გარდა კანონ­მდებლობით გათ­ვა­ლი­ს­­წინებული გამონაკლისებისა ), ფალსიფიცირე­ბული , წუნ­დე­ბუ­ლი , გა­უ­ვარ­გი­სებული , ვადაგასული ფარმაცევტუ­ლი პრო­დუქტის საქარ­თველოს ტერი­ტორიაზე შემოტანის (ტერიტო­რი­იდან გატანის ) მცდე­ლობაზე საფუძვ­ლია­ნი ეჭვის არსებობა . ასეთ შემთხვევაში ფარმაცევტული პროდუქტ (ებ)ი შენა­ხ­ვის პი­რო­ბების სავალდებულო უზრუნველყოფით ინახება საბაჟო ზე­დამ­ხედ­ველობის ქვეშ, სა­კითხის გარკვევამდე.“;
ბ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ 6 . ფარმაცევტული პროდუქტის მიმართ იმპორტის ან ექსპორტის სა­სა­ქონლო ოპერაციების გამოყენების მიზნით დეკლარანტი შემო­სავლების სა­მსახურის ვებგვერდზე წარადგენს ფარმაცევტული პრო­დუქტის აღნუს­ხ­ვის ფორმას , რომელსაც ადასტურებს შემოსავლების სამსახურის უფლე­ბა­მოსილი პირი , საბაჟო დეკლარაციის რეგის­ტრაციის A ნომრის (ფორმა №4 -ის შემთხვევაში – რეგისტრაციის ნომ­რის ) მითითებით . დადასტურებული ფორმების განთავსების გვერდი ონ­ლაინ რეჟიმში ხელმისაწვდომია სააგენ­ტოს უფლებამოსილი პირე­ბი­სათვის .“.
2. „ფარმაცევტული პროდუქტის აღნუსხვის ფორმის შევსების წესის“ (დანართი № 3) მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ციით:
„5 . გრაფაში „გაფორმების ადგილი“ – მიეთითება შემოსავლების სამსა­ხურის იმ სტრუქტურული ერთეულის ან გაფორმების სხვა ადგილის და­სახე­ლება , სადაც მოხდება საბაჟო დეკლარაციის გაფორმება .“.
მუხლი 2 . დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე .
პრემიერ -მინისტრი     ი . მერაბიშვილი
Comments