საქართველოს მთავრობის დადგენილება №171 2012 წლის 8 მაისი ქ. თბილისი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ

 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შექმნის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 259-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად:

მუხლი 1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების თანდართული ტარიფები.

მუხლი 2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფროსის ბრძანებით განისაზღვროს დაჩქარებული საექსპერტო მომსახურების სახეობები და საექსპერტო მომსახურების ვადები.

მუხლი 3. ამ დადგენილებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფები არ ვრცელდება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატზე; საქართველოს პროკურატურაზე; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროზე; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების საგამოძიებო დანაყოფებზე, სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიებისას. მათ მიმართ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო მომსახურების გაწევას განახორციელებს საზღაურის გარეშე.

მუხლი 4. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 მაისის №215 დადგენილება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ“.

მუხლი 5. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

 

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფები

 

კოდი

ექსპერტიზის დასახელება

ობიექტის

რაოდენობა

მომსახურების ტარიფი (დღგ-ის ჩათვლით)

დოკუმენტების ტექნიკური და ხელწერის ექსპერტიზა

1.                                                     

ჩანაწერში არსებული ცვლილების ფაქტის დადგენა (ამოშლა, მიწერა, მიხატვა)

ერთი სიტყვა

(ციფრობრივი ჩანაწერი)

45 ლარი

 

2.                                                     

ჩანაწერში ცვლილების არსებობის შემთხვევაში თავდაპირველი ჩანაწერის აღდგენა

ერთი სიტყვა

(ციფრობრივი ჩანაწერი)

45 ლარი

 

3.                                                     

ქიმიურად დამუშავებული და გარეცხილი დოკუმენტის კვლევა

ერთი ობიექტი

45 ლარი

4.                                                     

ტექნიკური საშუალებით შესრულებული (გაყალბებული) ხელმოწერის კვლევა

ერთი ხელმოწერა

60 ლარი

5.                                                     

სურათში ცვლილების ფაქტის დადგენა

ერთი ობიექტი

45 ლარი

6.                                                     

დოკუმენტის, ბლანკის ექსპერტიზა და მისი დამზადების წესის დადგენა

ერთი ობიექტი – 100

100 – 1000

1000 – 10000

10000 – 100000

100000 – 1000000

1000000 – ზევით

24 ლარი

12 ლარი

2,5 ლარი

0,6 ლარი

0,01 ლარი

0,006 ლარი

7.                                                     

ბეჭდის და შტამპის დამზადების წესის დადგენა ანაბეჭდის მიხედვით

ერთი ობიექტი

 

25 ლარი

 

8.                                                     

ბეჭდის და შტამპის ანაბეჭდის იდენტიფიკაცია

ერთი ობიექტი

50 ლარი

9.                                                     

საბეჭდ მანქანაზე ნაბეჭდი ტექსტის კვლევა

ერთი გვერდი

50 ლარი

10.                                                  

პრინტერზე ამობეჭდილი ტექსტის იდენტიფიკაცია

ერთი გვერდი

120 ლარი

11.                                                  

ხელმოწერის, ხელნაწერის და ამობეჭდილი ტექსტის დატანის წესის განსაზღვრა

ერთი გვერდი

35 ლარი

12.                                                  

ელექტროფოტოგრაფიული წესით დამზადებული დოკუმენტის კვლევა

ერთი დოკუმენტი

35 ლარი

 

13.                                                  

პოლიგრაფიულ ნაწარმზე (დოკუმენტი, აქციზური მარკა და სხვ.) არსებული დამცავი ნიშნების დადგენა

ობიექტზე 1-3 დამცავი ნიშნის ჩათვლით

ყოველი დამატებითი დამცავი ნიშანი

35 ლარი

 

+10 ლარი

14.                                                  

აქციზური მარკის/ეტიკეტის მეორადი გამოყენების ფაქტის დადგენა

ერთი ობიექტი

 

15 ლარი

15.                                                  

დახეული დოკუმენტის კვლევა

ერთი დოკუმენტი

45 ლარი

16.                                                  

დამწვარი დოკუმენტის კვლევა

ერთი დოკუმენტი

120 ლარი

17.                                                  

ფულადი ნიშნის დამზადების წესის დადგენა

1-10 ობიექტის ჩათვლით

ყოველ დამატებით ობიექტზე

120 ლარი

 

+15 ლარი

18.                                                  

ურთიერთგადამკვეთი შტრიხის დატანის თანმიმდევრობის დადგენა

ერთი ობიექტი

100 ლარი

19.                                                  

დოკუმენტში შეცვლილი ფურცლის ფაქტის დადგენა

ერთი ფურცელი

45 ლარი

20.                                                  

ქაღალდის პარამეტრების (სითეთრე, სიკაშკაშე, გაუმჭვირვალობა, წონა, სისქე, ზომა) დადგენა

ერთი ფურცელი

120 ლარი

21.                                                  

დოკუმენტში ხელნაწერი ტექსტის იდენტიფიკაცია საწერ საშუალებასთან

ერთი გვერდი

45 ლარი

22.                                                  

დოკუმენტის შედგენისას გამოყენებული საწერი საშუალების კვლევა

ერთი გვერდი

150 ლარი

23.                                                  

დოკუმენტის ხანდაზმულობის დადგენა (ბეჭდის, შტამპის, ნაბეჭდი ტექსტის მიხედვით)

1-3 გვერდის ჩათვლით

 

 ყოველი მომდევნო გვერდი

500 ლარი

 

100 ლარი

24.                                                  

გადახაზული, საღებავით დაფარული, სუსტად ხილული და უხილავი ჩანაწერის აღდგენა

ერთი სიტყვა

(ციფრობრივი ჩანაწერი)

60 ლარი

 

25.                                                  

ხელნაწერი ტექსტის კვლევა

ერთი ტექსტი

45 ლარი

26.                                                  

ხელმოწერის კვლევა

ერთი ხელმოწერა

50 ლარი

27.                                                  

ციფრობრივი ჩანაწერის კვლევა

ერთი ციფრობრივი ჩანაწერი

55 ლარი

28.                                                  

უჩვეულო პირობებში შესრულებული ხელმოწერის კვლევა

ერთი ობიექტი

120 ლარი

29.                                                  

მარცხენა და მარჯვენა ხელით შესრულებული ჩანაწერის და ხელმოწერის კვლევა

ერთი ობიექტი

120 ლარი

ბალისტიკური, ტრასოლოგიური და დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზა

30.                                                  

ობიექტზე არსებული ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული დაზიანების განსაზღვრა

1-5 დაზიანების ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი დაზიანება

45 ლარი

 

+10 ლარი

31.                                                  

ცეცხლსასროლი იარაღის ბალისტიკური კვლევა

ერთი საკითხი

45 ლარი

32.                                                  

ვაზნისა და მისი კომპონენტების ბალისტიკური კვლევა

ერთი საკითხი

45 ლარი

33.                                                  

კვალის (დაზიანების) გამოვლენის მიზნით ობიექტის ტრასოლოგიური კვლევა

1-5 დაზიანების ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი დაზიანება

45 ლარი

 

 

+10 ლარი

34.                                                  

კვალის (დაზიანების) წარმოშობის მექანიზმის და ობიექტის განსაზღვრა

წარმოშობის მექანიზმის მიხედვით ობიექტზე ერთი სახეობის კვალი (დაზიანება)

60 ლარი

35.                                                  

ტანსაცმელზე და სხეულზე არსებული დაზიანების შესაბამისობის დადგენა

5 დაზიანების ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი დაზიანება

25 ლარი

 

+5 ლარი

36.                                                  

ტეხვის მექანიზმის განსაზღვრა და დამაზიანებელი საგნის იდენტიფიკაცია

ერთი ობიექტი

60 ლარი

37.                                                  

ცივი იარაღის დადგენა

ერთი ობიექტი

60 ლარი

38.                                                  

გადაკეთებული ან წაშლილი ნომრის დადგენა

ერთი ობიექტი

60 ლარი

39.                                                  

მრიცხველის ტრასოლოგიური კვლევა

ერთი ობიექტი

45 ლარი

40.                                                  

ობიექტის დამუშავება ხელის კვალის გამოვლენის მიზნით და კვალის ვარგისიანობის დადგენა საიდენტიფიკაციო კვლევისათვის

ერთი ობიექტი:

 – სპეციალური კამერების გამოყენებით;

 – ქიმიური რეაქტივებით და სპეციალური ფხვნილებით

 

100 ლარი

 

 

50 ლარი

41.                                                  

დაქტილოსკოპიური შედარებითი კვლევა (პირის იდენტიფიკაცია)

 

ერთი კვალის შედარება 1-5 ბარათზე

ყოველი დამატებითი ბარათი

50 ლარი

 

+10 ლარი

42.                                                  

პირის დაქტილოსკოპირება

ერთი ფიზიკური პირი

ასი და მეტი ფიზიკური პირის – ერთი ფიზიკური პირი

30 ლარი

10 ლარი

43.                                                  

გვამის დაქტილოსკოპირება

ერთი ობიექტი

60 ლარი

ავტოტექნიკური ექსპერტიზა

44.                                                  

სატრანსპორტო საშუალების დეტალებისა და კვანძების კვლევა, ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა

ერთი ობიექტი

100 ლარი

 

45.                                                  

სპეცტექნიკის დეტალებისა და კვანძების კვლევა, ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა

ერთი ობიექტი

150 ლარი

46.                                                  

სატრანსპორტო საშუალების ან/და სხვა სახის სპეცტექნიკის ტიპის განსაზღვრა

ობიექტი 3500 კგ-ის ჩათვლით

3500 კგ-ზე მეტი

50 ლარი

 

100 ლარი

47.                                                  

სატრანსპორტო საშუალების ან/და სხვა სახის სპეცტექნიკის საწვავის ხარჯის განსაზღვრა

ობიექტი 3500 კგ-ის ჩათვლით

 

3500 კგ-ზე მეტი

40 ლარი

 

 

80 ლარი

48.                                                  

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის მექანიზმის განსაზღვრა

მექანიზმის განსაზღვრა

 

მექანიზმის განსაზღვრა

კომისიური წესით

 

მექანიზმის განსაზღვრა

მოდელირების პროგრამით

 

მექანიზმის განსაზღვრა

მოდელირების პროგრამით, კომისიური წესით

180 ლარი

 

230 ლარი

 

 

300 ლარი

 

 

 

500 ლარი

49.                                                  

სამგანზომილებიანი სკანერით შემთხვევის ადგილის სკანირება და მოდელირება

ერთი ობიექტი

3300 ლარი

50.                                                  

სატრანსპორტო საშუალების ტრასოლოგიური კვლევა

 

ერთი ობიექტი

140 ლარი

51.                                                  

საავიაციო/სარკინიგზო საშუალების ტექნიკური კვლევა

ერთი დღე

120 ლარი

52.                                                  

საავიაციო/სარკინიგზო საშუალების ტრასოლოგიური კვლევა

ერთი დღე

120 ლარი

ვიდეო, ფონოსკოპიური და ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზა

53.                                                  

აუდიო ან ვიდეოჩანაწერის აუდიტორული და აკუსტიკური ანალიზი (ფონოგრამის ვარგისიანობის დადგენა კვლევისათვის, ფონოგრამაზე დაფიქსირებული მეტყველების ხასიათის (კითხვითი თუ ზეპირი მეტყველება), ხანგრძლივობის, დიქტორის სქესის და რაოდენობის, აკუსტიკურ ხელშეშლათა ხასიათის და დონის შეფასება, ჩანაწერის დამზადების დროის დადგენა)

ერთი ფონოგრამა

45 ლარი

54.                                                  

ფონოგრამის ტექსტის დადგენა (გაშიფვრა)

5 წუთის ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი წუთი

20 ლარი

 

+5 ლარი

55.                                                  

ფონოგრამის ტექსტის ლინგვისტიკური ანალიზი (ხმისა და მეტყველების ინდივიდუალური ნიშნების დადგენა: ხმის სიმაღლის, ტემბრის, მეტყველების ტემპის, სტილის, ინტონაციის, რითმის, არტიკულაციის პათოლოგიური მოვლენები, დიალექტური თავისებურებანი, ინტელექტის განსაზღვრა)

ერთი დიქტორი

 

 

 

45 ლარი

 

 

 

56.                                                  

აუდიო ჩანაწერზე მონტაჟის ნიშნის დადგენა, ჩანაწერის დამზადების მეთოდის დადგენა

10 წუთის ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი წუთი

100 ლარი

 

+10 ლარი

57.                                                  

ვიდეოჩანაწერზე (ფონოგრამით) მონტაჟის ნიშნის დადგენა

10 წუთის ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი წუთი

150 ლარი

 

+ 15 ლარი

58.                                                  

ვიდეოჩანაწერზე (ფონოგრამის გარეშე) მონტაჟის ნიშნის დადგენა

10 წუთის ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი წუთი

50 ლარი

 

+ 5 ლარი

59.                                                  

ხმისა და მეტყველების მიხედვით პიროვნების იდენტიფიკაცია

ერთი დიქტორი

150 ლარი

60.                                                  

ჩანაწერის ხარისხის გაუმჯობესება

ერთი ფოტო

25 ლარი

61.                                                  

ვიდეოგამოსახულების აღწერა

ერთი ვიდეოჩანაწერი

25 ლარი

62.                                                  

ფიზიკური პირის ხმის ნიმუშის აღება

ერთი ნიმუში

35 ლარი

63.                                                  

ვიდეოგამოსახულების ფოტორეჟიმში გადატანა

ერთი ფოტო

25 ლარი

64.                                                  

ფიზიკური პირის იდენტიფიკაცია ფოტოგამოსახულების ან ვიდეოგამოსახულების მიხედვით

ერთი ფიზიკური პირი

250 ლარი

65.                                                  

ვიდეოგამოსახულების ან ფოტოგამოსახულების ვარგისიანობის დადგენა კვლევისათვის

ერთი ობიექტი

45 ლარი

66.                                                  

ფოტოზე ასახული ფიზიკური პირის ვიზუალური აღწერა

ერთი ფიზიკური პირი

25 ლარი

სახანძრო-ტექნიკური ექსპერტიზა

67.                                                  

შემთხვევის ადგილის დათვალიერება სახანძრო-ტექნიკური კვლევის მიზნით

ერთი ობიექტი

230 ლარი

68.                                                  

ობიექტის ვიზუალური დათვალიერება სახანძრო-ტექნიკური კვლევის მიზნით

ერთი ობიექტი

50 ლარი

69.                                                  

ობიექტის სახანძრო-ტექნიკური კვლევა ინსტრუმენტული მეთოდით

ერთი ობიექტი

175 ლარი

70.                                                  

ობიექტის სახანძრო-ტექნიკური კვლევა ელექტროტექნიკური მეთოდით (მეტალოგრაფიული ან რენტგენოსტრუქტურული)

ერთი ობიექტი

 

250 ლარი

 

71.                                                  

სახანძრო-ტექნიკური კვლევა საქმის მასალებისა და დოკუმენტაციის მიხედვით

ერთი ობიექტი

 

290 ლარი

 

რადიაციული ექსპერტიზა

72.                                                  

ტერიტორიის გამა-დოზიმეტრიული მონიტორინგი

0 – 50 მ2

50-დან – 100 მ2

100 მ2 ზევით ყოველ

დამატებით 100 მ2-ზე

200 ლარი

300 ლარი

+300 ლარი

73.                                                  

წყლის გამა-სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

74.                                                  

ატმოსფერული ნალექის გამა-სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

75.                                                  

ნიადაგის გამა-სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

76.                                                  

მცენარის გამა-სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

77.                                                  

წყლის რადიოქიმია

ერთი ნუკლიდი

420 ლარი

78.                                                  

ატმოსფერული ნალექის რადიოქიმია

ერთი ნუკლიდი

420 ლარი

79.                                                  

ნიადაგის რადიოქიმია

ერთი ნუკლიდი

420 ლარი

80.                                                  

მცენარის რადიოქიმია

ერთი ნუკლიდი

420 ლარი

81.                                                  

სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ტერიტორიის გამა-დოზიმეტრია

0 – 50 მ2

50-დან – 100 მ2

100 მ2 ზევით ყოველ დამატებით 100 მ2-ზე

200 ლარი

300 ლარი

+300 ლარი

82.                                                  

შენობის გამა-დოზიმეტრია

0 – 50 მ2

50-დან – 100 მ2

100 მ2 ზევით ყოველ დამატებით 100 მ2-ზე

100 ლარი

150 ლარი

+50 ლარი

83.                                                  

რადონის შემცველობის დადგენა ჰაერში

100 მ3

30 ლარი

84.                                                  

ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელის რადიოქიმია

ერთი რადიონუკლიდი

420 ლარი

85.                                                  

საკვები პროდუქტის რადიოქიმია

ერთი რადიონუკლიდი

420 ლარი

86.                                                  

თამბაქოს ნაწარმის რადიოქიმია

ერთი რადიონუკლიდი

420 ლარი

87.                                                  

ნავთობპროდუქტის რადიოქიმია

ერთი რადიონუკლიდი

420 ლარი

88.                                                  

ფარმაცევტული ნაწარმის რადიოქიმია

ერთი რადიონუკლიდი

420 ლარი

89.                                                  

პარფიუმერული და ჰიგიენური ნაწარმის რადიოქიმია

ერთი რადიონუკლიდი

420 ლარი

90.                                                  

ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელის სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

91.                                                  

საკვები პროდუქტის სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

92.                                                  

თამბაქოს ნაწარმის სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

93.                                                  

ნავთობპროდუქტის სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

94.                                                  

ფარმაცევტული ნაწარმის სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

95.                                                  

პარფიუმერული და ჰიგიენური ნაწარმის სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

96.                                                  

საყოფაცხოვრებო ნივთის და სხვა პროდუქციის რადიოქიმია

ერთი რადიონუკლიდი

420 ლარი

97.                                                  

საყოფაცხოვრებო ნივთის და სხვა პროდუქციის დოზიმეტრია

ერთი გაზომვა

 

15 ლარი

98.                                                  

სამშენებლო მასალის და სამშენებლო ნარჩენის გამა-დოზიმეტრია

ყოველი 100 მ2

 

100 ლარი

99.                                                  

გამა-სპექტრომეტრია (საყოფაცხოვრებო ნივთის, სამშენებლო მასალის, სამშენებლო ნარჩენის და სხვ.)

ერთი გაზომვა

 

100 ლარი

100.                                               

სამშენებლო მასალის და სამშენებლო ნარჩენის რადიოქიმია

ერთი რადიონუკლიდი

 

420 ლარი

101.                                               

ჯართის გამა-დოზიმეტრული მონიტორინგი

0-20 ტონის ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი ერთი ტონა

150 ლარი

 

+5 ლარი

102.                                               

რადიოაქტიური წყაროს ჯამური გამა-აქტივობა

ერთი ანალიზი

140 ლარი

103.                                               

რადიოაქტიური წყაროს გამა-სპექტრომეტრია

ერთი ანალიზი

140 ლარი

104.                                               

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის გამა-დოზიმეტრია

0 – 50 მ2

50-დან – 100 მ2

100 მ2 -ზე ზევით ყოველ დამატებით 100 მ2-ზე

200 ლარი

300 ლარი

+300 ლარი

105.                                               

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის გამა-სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

 

100 ლარი

106.                                               

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის რადიოქიმია

ერთი რადიონუკლიდი

420 ლარი

107.                                               

ფურაჟის გამა-სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

108.                                               

ფურაჟის რადიოქიმია

ერთი რადიონუკლიდი

420 ლარი

109.                                               

სასუქის გამა-სპექტრომეტრია

ერთი გაზომვა

100 ლარი

110.                                               

სასუქის რადიოქიმია

ერთი რადიონუკლიდი

420 ლარი

კომპიუტერული ექსპერტიზა

 

 

111.                                               

ციფრულ მატარებელზე ინფორმაციის მოძიება და ამოღება

50 ფაილის ჩათვლით –

1 ფაილი

 

ყოველი დამატებითი -1 გბ

60 ლარი

 

 

120 ლარი

112.                                               

მობილური ტელეფონიდან მოკლე ტექსტური შეტყობინების ამოღება

1-5 მოკლე ტექსტური შეტყობინების ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი მოკლე ტექსტური შეტყობინება

50 ლარი

 

 

+10 ლარი

113.                                               

სიმ-ბარათიდან მოკლე ტექსტური შეტყობინების ამოღება

1-5 მოკლე ტექსტური შეტყობინების ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი მოკლე ტექსტური შეტყობინებაY

50 ლარი

 

 

 

+10 ლარი

114.                                               

მობილური ტელეფონიდან წაშლილი მოკლე ტექსტური შეტყობინების აღდგენა და ამოღება

1-3 მოკლე ტექსტური შეტყობინების ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი მოკლე ტექსტური შეტყობინება

150 ლარი

 

 

+ 50 ლარი

115.                                               

მობილური ტელეფონიდან კონტაქტების ამოღება

ერთი ობიექტი

100 ლარი

116.                                               

სიმ-ბარათიდან კონტაქტების ამოღება

ერთი ობიექტი

100 ლარი

117.                                               

მობილური ტელეფონიდან წაშლილი კონტაქტის აღდგენა და ამოღება

500 კონტაქტის ჩათვლით

 

500-ზე მეტი კონტაქტი

500 ლარი

 

1000 ლარი

118.                                               

მობილური ტელეფონიდან ფოტოგამოსახულების ან/და ხმოვანი ფაილის ამოღება

5 ფაილის ჩათვლით 1 ფაილი

 

ყოველი დამატებითი ფაილი

 

40 ლარი

 

 

+20 ლარი

119.                                               

მობილური ტელეფონიდან წაშლილი ფოტოგამოსახულების ან/და ხმოვანი ფაილის აღდგენა და ამოღება

5 ფაილის ჩათვლით 1 ფაილი

 

ყოველი დამატებითი ფაილი

80 ლარი

 

 

+40 ლარი

120.                                               

მობილური ტელეფონიდან განხორციელებული/

მიღებული/

გამოტოვებული ზარების ამოღება

ერთი ობიექტი

100 ლარი

121.                                               

მობილური ტელეფონიდან წაშლილი განხორციელებული/

მიღებული/

გამოტოვებული ზარების აღდგენა და ამოღება

ერთი ობიექტი

300 ლარი

122.                                               

კომპიუტერის პროგრამული გამართულობის დადგენა

ერთი კომპიუტერი

200 ლარი

123.                                               

კომპიუტერის ტექნიკური გამართულობის დადგენა

ერთი კომპიუტერი

150 ლარი

124.                                               

კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა

10 მოწყობილობის ჩათვლით 1 მოწობილობა

 

ყოველი დამატებითი მოწყობილობა

30 ლარი

 

 

 

+10 ლარი

125.                                               

სათამაშო აპარატიდან მონაცემების ამოღება

ერთი აპარატი

40 ლარი

126.                                               

ვიდეო‑სამეთვალყურეო სისტემის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა

1‑ 5 კამერის ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი კამერა

100 ლარი

 

+15 ლარი

127.                                               

ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის პროექტთან შესაბამისობის დადგენა

15 ობიექტის ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი ობიექტი

100 ლარი

 

+15 ლარი

128.                                               

დაშვების კონტროლის სისტემის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა

1‑4 ობიექტის ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი ობიექტი

100 ლარი

 

+25 ლარი

129.                                               

დაშვების კონტროლის სისტემის პროექტთან შესაბამისობის დადგენა

1‑4 ობიექტის ჩათვლით

 

ყოველი დამატებითი ობიექტი

100 ლარი

 

+25 ლარი

130.                                               

მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის მოძიება და ამოღება

ერთი ობიექტი

500 ლარი

საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზა

131.                                               

საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტროაპარატურის, დანადგარის, ხელსაწყოს ან მოწყობილობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა

ერთი ობიექტი

60 ლარი

132.                                               

სამრეწველო დანიშნულების ელექტროაპარატურის, დანადგარის, ხელსაწყოს ან მოწყობილობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა

ერთი ობიექტი

230 ლარი

133.                                               

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროექტის ნაწილის (გეოლოგია, კონსტრუქცია და სხვ.) ექსპერტიზა

ერთი ნაწილი

150 ლარი

134.                                               

მშენებლობის პროექტის (გარდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის) ნაწილის ექსპერტიზა (გეოლოგია, კონსტრუქცია და სხვ.)

ერთი ნაწილი

500 ლარი

135.                                               

ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა

 

0-500 მ3

501- 5000 მ3

5001-10000 მ3

10000 მ3-ის ზევით

200 ლარი

500 ლარი

1000 ლარი

1000 ლარს +200 ლარი ყოველ 5000 მ3-ზე

136.                                               

 

ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა

 

 

20000 ლარამდე

ღირებულების 2%, მაგრამ არანაკლებ 100 ლარისა

20000-დან

100000-მდე

ღირებულების 1,5%

100000-დან

500000-მდე

ღირებულების 1%

500000-დან

1000000-მდე

ღირებულების 0,75%

1000000-დან ზევით

ღირებულების 0,50%

 

 

 

 

 

137.                                               

 

 

 

სამშენებლო, სარემონტო ან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ღირებულების დადგენა

 

 

 

ერთი ობიექტი:

 

 

ღირებულების 2,8%, მაგრამ არანაკლებ

200 ლარისა

 

20000 ლარამდე

20000-დან

100000-მდე

ღირებულების 2,2%

100000-დან

500000-მდე

ღირებულების 1,7%

500000-დან

1000000-მდე

ღირებულების 1,2%

1000000-დან ზევით

ღირებულების 0,5%

138.                                               

საცხოვრებელი სახლის, ბინის, საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის აზომვითი ნახაზის შედგენა

ერთი კვ.მ

1 ლარი

139.                                               

სამრეწველო შენობის აზომვითი ნახაზის შედგენა

ერთი კვ.მ

0,5 ლარი

140.                                               

GPS-ით UTM კოორდინატების განსაზღვრა

ერთი ობიექტზე:

1-4 წერტილის ჩათვლით 1 წერტილი

ყოველ დამატებით წერტილზე

 

50 ლარი

 

+20 ლარი

141.                                               

მიწის ნაკვეთის გადაფარვის დადგენა წარმოდგენილი ნახაზების მიხედვით

ერთ ობიექტზე ერთი გადაფარვის დადგენა

100 ლარი

142.                                               

მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის შედგენა

ერთი ობიექტი:

1 000 2-მდე

 

1 000 2-დან 1 ჰა-მდე

 

1 ჰა-დან 10 ჰა-მდე

 

 

10 ჰა და მეტი

 

400 ლარი

 

1 000 ლარი

 

1 000 ლარს + 50 ლარი ყოველ 0,1 ჰა-

 

5 500 ლარს +100 ლარი ყოველ ჰა-ზე

143.                                               

სახლთმფლობელობის (ბინის) გამიჯვნა ორი იდეალური წილის შესაბამისად წარმოდგენილი აზომვითი ნახაზის მონაცემებზე დაყრდნობით

ერთი ობიექტი – ერთი ვარიანტი

 

ყოველი დამატებული ვარიანტი

ყოველი დამატებული წილი

120 ლარი

 

+25 ლარი

 

 

+25 ლარი

144.                                               

საწარმოო და საზოგადოებრივი დანიშნულების უძრავი ქონების გამიჯვნა ორი იდეალური წილის შესაბამისად წარმოდგენილი აზომვითი ნახაზის მონაცემებზე დაყრდნობით

ერთი ობიექტი – ერთი ვარიანტი

ყოველი დამატებული ვარიანტი

ყოველი დამატებული წილი

300 ლარი

 

+100 ლარი

 

+100 ლარი

145.                                               

დასკვნა უძრავი ქონების გამიჯვნის შეუძლებლობის შესახებ

ერთი ობიექტი

70 ლარი

146.                                               

 უსაფრთხოების წესების მოთხოვნათა დარღვევის დადგენა (მშენებლობა, მრეწველობა და სხვ.)

ერთი ობიექტი

300 ლარი

147.                                               

შენობა-ნაგებობის (კონსტრუქციული სქემა, კონსტრუქციული ელემენტები) აზომვითი ნახაზის შედგენა

0-500 მ3

501-3000 მ3

3001-6000 მ3

6001-10000 მ3

10000 მ3-ზე მეტი

250 ლარი

450 ლარი

600 ლარი

900 ლარი

1400 ლარი

148.                                               

შენობა-ნაგებობის აღდგენა-გაძლიერება ან რეკონსტრუქციის პროექტის (კონსტრუქციული ნაწილი) შედგენა

0-500 მ2

501-1500 მ2

1501-3000 მ2

3001-5000 მ2

5000 მ2-ზე მეტი

1 მ2 – 5 ლარი

1 მ2 – 4.5 ლარი

1 მ2 – 4 ლარი

1 მ2 – 3 ლარი

13000 ლარს დამატებული 700 ლარი ყოველ დამატებით 500მ2-ზე

149.                                               

ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა და დეტალური გამოკვლევისათვის საჭირო ღონისძიებების შედგენა

0-500 მ3

501-5000 მ3

5001-10000 მ3

10000 მ3-ზე მეტი

300 ლარი

700 ლარი

1300 ლარი

1300 ლარს დამატებული

300 ლარი ყოველ დამატებით

5000 მ3-ზე

150.                                               

საშენი მასალის ნამდვილი სიმკვრივის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

60 ლარი

151.                                               

საშენი მასალის ზოგადი სიმკვრივის (მოცულობითი მასა) განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

60 ლარი

152.                                               

საშენი მასალის ფორიანობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

60 ლარი

153.                                               

საშენი მასალის ცარიელობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

60 ლარი

154.                                               

საშენი მასალის გრანულომეტრული შედგენილობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

120 ლარი

155.                                               

კონსტრუქციიდან მასალის ნიმუშის აღება

ერთი ნიმუში

 100 ლარი

156.                                               

ურღვევი მეთოდით კონსტრუქციაში კომპოზიტების სიმტკიცის განსაზღვრა

ერთი კონსტრუქცია

40 ლარი

157.                                               

საშენი მასალის სისალის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

158.                                               

კონსტრუქციაში არმატურის დიამეტრის, განლაგების და არმატურის ბეტონის დამცავი შრის განსაზღვრა

ერთი კონსტრუქცია

70 ლარი

159.                                               

საშენი მასალის წყალშთანთქმადობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

160.                                               

საშენი მასალის წყალუჟონადობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

400 ლარი

161.                                               

საშენი მასალის აირშეღწევადობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

200 ლარი

162.                                               

საშენი მასალის ნიმუშის სიმტკიცის ზღვრის დადგენა კუმშვისას

ერთი ნიმუში

60 ლარი

163.                                               

საშენი მასალის ნიმუშის სიმტკიცის ზღვრის დადგენა გაჭიმვისას

ერთი ნიმუში

100 ლარი

164.                                               

საშენი მასალის ნიმუშის სიმტკიცის ზღვრის დადგენა ღუნვისას

ერთი ნიმუში

60 ლარი

165.                                               

საშენი მასალის ნიმუშის სიმტკიცის ზღვრის დადგენა გრეხვისას

ერთი ნიმუში

100 ლარი

166.                                               

ლითონის კონსტრუქციულ ელემენტებში კოროზიის ხარისხის განსაზღვრა

ერთი ელემენტი

50 ლარი

167.                                               

საშენი მასალის ცვეთამედეგობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

168.                                               

აგურის (ქვის) დუღაბისადმი შეჭიდულობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

169.                                               

საშენი მასალის ყინვამედეგობის განსაზღვრა

ერთი ციკლი

20 ლარი

170.                                               

საშენი მასალის დარტყმითი სიბლანტის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

171.                                               

საშენი მასალის აგრესიული გარემოსადმი მედეგობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

300 ლარი

172.                                               

საშენი მასალის თბოგამტარობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

300 ლარი

173.                                               

სამშენებლო დუღაბის შემადგენლობის შედგენა

ერთი შემადგენლობა

1000 ლარი

174.                                               

სამშენებლო დუღაბის ნარევის ძვრადობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

175.                                               

სამშენებლო დუღაბის ნარევის განშრევდობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

176.                                               

ბუნებრივი ქვის დარბილების კოეფიციენტის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

177.                                               

ლითონის შედუღების ნაკერის მექანიკური გამოცდა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

178.                                               

ცემენტის ცომის ნორმალური სისქელის დადგენა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

179.                                               

ცემენტის შეკვრის ვადების განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

180.                                               

ცემენტის დაფქვის სიწმინდის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

181.                                               

ცემენტის ეგზოთერმიის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

182.                                               

ინერტულ მასალაში თიხოვანი, ლამოვანი და მტვრისებრი მინარევების განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

183.                                               

ინერტულ მასალაში ორგანული მინარევების არსებობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

70 ლარი

184.                                               

ქვიშის წყალმომთხოვნელობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

70 ლარი

185.                                               

ინერტული მასალის მსხვრევადობის მაჩვენებლის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

150 ლარი

186.                                               

ბეტონის შემადგენლობის შედგენა

ერთი შემადგენლობა

1500 ლარი

187.                                               

ბაგირის გამოცდა

ერთი ნიმუში:

 

40 მმ-მდე დიამეტრის ბაგირი

 

40მმ-ზე მეტი დიამეტრის ბაგირი

 

 

180 ლარი

 

 

250 ლარი

188.                                               

ლითონის შედუღების ნაკერის ხარისხის დადგენა ურღვევი მეთოდით

ერთი ლემენტი

50 ლარი

189.                                               

კირის ჩაქრობის ვადების და ეგზოთერმიის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

200 ლარი

190.                                               

თაბაშირის შეკვრის ვადების განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

191.                                               

კონსტრუქციაში ბზარების მონიტორინგი

ერთი კონსტრუქცია

100 ლარი

192.                                               

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა

ერთი ობიექტი

დაანგარიშდება 500 ლარს დამატებული შესაბამისი სამუშაოებისათვის (გამოკვლევისათვის) განკუთვნილი ტარიფების შეკრებით

193.                                               

ბურღვა

ერთი გრძ.

140 ლარი

194.                                               

შურფის გაყვანა

ერთი გრძ.

100 ლარი

195.                                               

გრუნტის ტენიანობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

196.                                               

გრუნტის მინერალური ნაწილის სიმკვრივის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

197.                                               

გრუნტის ბუნებრივი სიმკვრივის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

198.                                               

გრუნტის წყალშთანთქმის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

80 ლარი

199.                                               

გრუნტის ყინვამედეგობის განსაზღვრა

ერთი ციკლი

20 ლარი

200.                                               

გრუნტის პლასტიკურობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

80 ლარი

201.                                               

გრუნტის გაჯირჯვების განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

202.                                               

გრუნტის დალბობის სიჩქარის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

203.                                               

გრუნტის შეკლების განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

80 ლარი

204.                                               

გრუნტის ფილტრაციის კოეფიციენტის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

150 ლარი

205.                                               

გრუნტის ჩაჯდომადობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

70 ლარი

206.                                               

გრუნტის გაჯირჯვების წნევის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

207.                                               

გრუნტის გრანულომეტრული ანალიზი

ერთი ნიმუში

100 ლარი

208.                                               

გრუნტის არეომეტრული ანალიზი

ერთი ნიმუში

70 ლარი

209.                                               

გრუნტის მაქსიმალური სიმკვრივისა და ოპტიმალური ტენიანობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

150 ლარი

210.                                               

გრუნტში ორგანული შემცველობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

80 ლარი

211.                                               

ერთღერძა კუმშვაზე გრუნტის წინააღმდეგობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

200 ლარი

212.                                               

სამღერძა კუმშვაზე გრუნტის წინააღმდეგობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

500 ლარი

213.                                               

გრუნტის გამოცდა კომპრესიაზე

ერთი ნიმუში

200 ლარი

214.                                               

გრუნტის გამოცდა ჭრაზე

ერთი ნიმუში

150 ლარი

215.                                               

გრუნტის მზიდუნარიანობის კალიფონიული მაჩვენებლის განსაზღვრა (CBR)

ერთი ნიმუში

150 ლარი

216.                                               

კლდოვანი ქანის სიმტკიცის განსაზღვრა (ბუნებრივ და წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში)

ერთი ნიმუში

300 ლარი

217.                                               

კლდოვანი ქანის საერთო დეფორმაციის მოდულის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

218.                                               

კლდოვანი ქანის დრეკადობის მოდულის განსაზღვრა (იუნგის მოდული)

ერთი ნიმუში

100 ლარი

219.                                               

კლდოვანი ქანის ფიტვადობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

200 ლარი

220.                                               

გზის საფარის გრძივი სისწორის შემოწმება

ერთი მეტრი

0,50 ლარი, მაგრამ არანაკლებ 150 ლარისა

221.                                               

გზის საფარის განივი პროფილის შემოწმება პროფილოგრაფის საშუალებით

 ერთი პროფილი

50 ლარი

222.                                               

ა/ბეტონის ნიმუშის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა

ერთი ნიმუში-ფენა

250 ლარი

223.                                               

ა/ბეტონის ნიმუშის ექსტრაცია (შემადგენლობის დადგენა)

ერთი ნიმუში-ფენა

150 ლარი

224.                                               

მარშალის ნიმუშების დამზადება და მათი სტაბილურობაზე და დენადობაზე გამოცდა

ერთი ნიმუში

70 ლარი

225.                                               

ა/ბეტონის ნარევის რეცეპტის დაპროექტება და გამოცდა

ერთი ნიმუში

1500 ლარი

226.                                               

ა/ბეტონის საფარის კონსტრუქციულ ფენებს შორის ურთიერთშეჭიდულობის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

227.                                               

ბითუმის პენეტრაციის დადგენა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

228.                                               

ბითუმის დარბილების ტემპერატურის დადგენა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

229.                                               

ბითუმის სიმყიფის წერტილის დადგენა

ერთი ნიმუში

70 ლარი

230.                                               

ბითუმის აალების ტემპერატურის დადგენა

ერთი ნიმუში

40 ლარი

231.                                               

ბითუმის პლასტიკურობის დადგენა

ერთი ნიმუში

60 ლარი

232.                                               

ა/ბეტონის ხორკლიანობის დადგენა

ერთი ნიმუში

100 ლარი

233.                                               

გეორადარის (GPR- ხელსაწყო) საშუალებით შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციების კვლევა

8 მ2 ‑მდე

 

8-160 მ2-მდე

 

 

 

160 მ2 ზემოთ

200 ლარი

 

200 ლარს +15 ლარი ყოველ დამატებულ ერთ კვ.მ

 

2480 ლარს + 10 ლარი ყოველ დამატებულ ერთ კვ.მ

234.                                               

გეორადარის (GPR- ხელსაწყო) საშუალებით საავტომობილო გზის კონსტრუქციის კვლევა

1000 გრძ.მ-მდე ერთი გრძ.მ

 

 

1001 გრძ.მ-დან - 20000 გრძ.მ-მდე

 

 

 

20000 გრძ.მ-ზე ზევით

5 ლარი,

მაგრამ არანაკლებ 200 ლარისა

 

5000 ლარს +

3 ლარი ყოველ დამატებულ ერთ მეტრზე

 

62000 ლარს +

1,5 ლარი ყოველ დამატებულ ერთ მეტრზე

235.                                               

გეორადარის (GPR- ხელსაწყო) საშუალებით ტერიტორიის კვლევა კომუნიკაციების მოძიების მიზნით

 

 200მ2-მდე

 

 

 

 

 201-1000მ2-მდე

 

 

 

 

1000მ2-ზე ზევით

2 ლარი,

მაგრამ არანაკლებ 200 ლარისა

 

 

400 ლარს +

1 ლარი ყოველ დამატებულ ერთ კვ.მეტრზე

 

 

1200 ლარს +

0,5 ლარი ყოველ დამატებულ ერთ კვ.მეტრზე

 

236.                                               

გეორადარის (GPR- ხელსაწყო) საშუალებით ტერიტორიის კვლევა არქეოლოგიური მიზნებისათვის

ერთი მ2

 

5 ლარი,

მაგრამ არანაკლებ 200 ლარისა

237.                                               

გეორადარის (GPR- ხელსაწყო) საშუალებით ტერიტორიის კვლევა გრუნტის და ქანის შრეების განლაგების განსაზღვრის მიზნით

 

 

200მ2-მდე

 

 

 201-1000მ2-მდე

 

 

 

 

1000მ2-ზე ზევით

 

1,5 ლარი,

მაგრამ არანაკლებ 200 ლარისა

 

300 ლარს +

0,75 ლარი ყოველ დამატებულ ერთ კვ.მეტრზე

 

900 ლარს +

0,5 ლარი ყოველ დამატებულ ერთ კვ.მეტრზე

238.                                               

სამგანზომილებიანი სკანერით შენობის გარე ფასადის (მარტივი ორნამენტებით) კვლევა

ერთი მ2

4 ლარი,

მაგრამ არანაკლებ 200 ლარისა

239.                                               

სამგანზომილებიანი სკანერით შენობის გარე ფასადის (რთული ორნამენტებით) კვლევა

ერთი მ2

8 ლარი,

მაგრამ არანაკლებ 400 ლარისა

240.                                               

სამგანზომილებიანი სკანერით სხვა სახის კვლევა

ერთი დღე

1500 ლარი

241.                                               

შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციულ ელემენტებში დინამიური მახასიათებლების დადგენა

ერთი ელემენტი

1200 ლარი

242.                                               

შენობა-ნაგებობების ურთიერთგავლენის ამოცანები

ერთი ამოცანა

4000 ლარი

243.                                               

ფერდობის მდგრადობის გაანგარიშება არაწრფივობის და სეისმურობის გათვალისწინებით

ერთი განივი კვეთი

5000 ლარი

244.                                               

კონსტრუქციული ელემენტის გამოცდა

ერთი ელემენტი

250 ლარი

245.                                               

სამშენებლო მოედნის (უბნის) საინჟინრო-სეისმოლოგიური გამოკვლევა (სეისმურობის დაზუსტება)

ერთი ობიექტი

4000 ლარი

სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზა

246.                                               

ფინანსური და საბუღალტრო კვლევა

ერთი დღე

175 ლარი

247.                                               

საქონლის რაოდენობის განსაზღვრა

ერთი კგ

ერთი მეტრი

ერთი ცალი

1 000 მ3-მდე

 

 

1 000 მ3-დან

10 000 მ3-მდე

 

 

10 000 მ3-ზე მეტი

0.05 ლარი

1 ლარი

0.02 ლარი

1 მ3 – 1 ლარი (არანაკლებ 200 ლარისა)

 

1 000 ლარს დამატებული 20 თეთრი 1 000 მ3-ზე ზევით არსებულ ყოველ 1 მ3-ზე

 

2 800 ლარს დამატებული 10 თეთრი 10 000 მ3-ზე ზევით არსებულ ყოველ 1 მ3-ზე

248.                                               

სასაქონლო ნომენკლატურული კოდის დადგენა

ერთი სახეობის ობიექტი

30 ლარი

249.                                               

მოძრავი ქონების (საქონლის) საბაზრო (საცალო, საბითუმო) და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა

ერთი სახეობის ობიექტი

100 ლარამდე –

20 ლარი

100 ლარიდან

10 000 ლარამდე

– 50 ლარი

10 000 ლარის ზევით – 300 ლარი

250.                                               

უძრავი ქონების (ბინის, კერძო სახლთმფლობელობის, სამრეწველო ფართობის, კომერციული და საოფისე ფართობის, არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის) საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა

ერთი ობიექტი – 100 000 ლარის ღირებულების ჩათვლით (აზომვითი სამუშაოების გარეშე)

 

ერთი ობიექტი 100 000 – 300 000 ლარის ღირებულების ჩათვლით (აზომვითი სამუშაოების გარეშე)

 

ერთი ობიექტი 300 000 ლარის ღირებულების ზევით (აზომვითი სამუშაოების გარეშე)

 

ერთი2 აზომვითი ნახაზის შედგენა, გარდა სამრეწველო ფართობისა

 

ერთი2 სამრეწველო ფართობის აზომვითი ნახაზის შედგენა

200 ლარი

 

 

 

 

400 ლარი

 

 

 

 

 

800 ლარი

 

 

 

 

1 ლარი

 

 

 

0,50 ლარი

251.                                               

უძრავი ქონების (სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი) საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა

ერთი ობიექტი –

ერთი ჰა-ის ჩათვლით

 

ერთი ობიექტი –

ერთი ჰა-ის ზევით

50 ლარი

 

 

100 ლარი

 

252.                                               

უძრავ-მოძრავი ქონების საიჯარო ქირის ოდენობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

 

ერთი2 აზომვითი ნახაზის შედგენა

200 ლარი

 

1 ლარი

 

253.                                               

მსუბუქი ავტომობილისა და სატვირთო ავტომობილის (3500 კგ ჩათვლით) საბაზრო/სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა

ერთი ავტომობილი

 

სსენ კოდით

70 ლარი

 

80 ლარი

254.                                               

სატვირთო ავტომობილის (3500 კგ-ზე მეტი) საბაზრო/სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა

 

ერთი ავტომობილი

 

სსენ კოდით

150 ლარი

 

160 ლარი

255.                                               

დაზიანებული ავტომობილის აღდგენითი ღირებულების განსაზღვრა

ერთი ავტომობილი

2000 ლარის ჩათვლით

 

ერთი ავტომობილი

2000 ლარის ზევით

120 ლარი

 

 

შეფასებული თანხის 6%

256.                                               

შერეული საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა

5 000 ლარამდე

ღირებულების 7%, მაგრამ არანაკლებ

30 ლარისა

5 000 – 10 000 ლარამდე

350 + 5000 ლარის ზევით თანხის 5%

10 000 – 20 000 ლარამდე

500 + 10 000 ლარის ზევით თანხის 4%

20 000 – 50 000 ლარამდე

1500 + 20 000 ლარის ზევით თანხის 3%

50 000 – 100 000 ლარამდე

2500 + 50 000 ლარის ზევით თანხის 2%

100 000 – 1 000 000 ლარამდე

5000 + 100 000 ლარის ზევით თანხის 1,5 %

1 000 000 ლარის ზევით

1,5 %

ქიმიური ექსპერტიზა

257.                                               

ბოჭკოვანი მასალის და მისი ნაკეთობის კვლევა (მიკროსკოპული კვლევა და თვისებრივი ანალიზი)

ერთი ობიექტი

 

60 ლარი

258.                                               

ბოჭკოვანი მასალის და ისი ნაკეთობის რაოდენობრივი ანალიზი მრავალკომპონენტიანი ნარევების შემთხვევაში

 

ერთი კომპონენტი

 

60 ლარი

259.                                               

პოლარიზაციული მიკროსკოპული კვლევა

ერთი ობიექტი

100 ლარი

260.                                               

ქსოვილის ზედაპირული სიმკვრივის განსაზღვრა

გრამი/მ2

20 ლარი

261.                                               

ლაქ-საღებავის კვალის განსაზღვრა (მიკროსკოპული კვლევა და თვისებრივი ანალიზი)

ერთი ობიექტი

 

50 ლარი

262.                                               

სპეცსაღებავის კვლევა

ერთი ობიექტი

50 ლარი

263.                                               

ფეთქებადი ნივთიერების სახეობის დადგენა

ერთი ობიექტი

70 ლარი

264.                                               

არაორგანულ და ორგანულ ნაერთთა ქიმიური ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

75 ლარი

265.                                               

ნიადაგის ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

50 ლარი

266.                                               

გრუნტის წყლის თვისებრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლების განსაზღვრა

ერთი სინჯი

150 ლარი

267.                                               

მცენარის ჯიშის და ასაკის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

50 ლარი

268.                                               

ხე-მცენარის სახეობის და ასაკის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

(ადგილზე გასვლა)

150 ლარი

269.                                               

ლითონის, შენადნობის და ნაკეთობის კვლევა

ერთი პარამეტრი

75 ლარი

270.                                               

სინჯის მომზადება ქიმიური ანალიზისათვის

ერთი ნიმუში

50 ლარი

271.                                               

PpH-ის განსაზღვრა

ერთი ნიმუში

50 ლარი

272.                                               

მინის და მისი ნაკეთობის მიკროსკოპული კვლევა და თვისებრივი ანალიზი

ერთი ობიექტი

50 ლარი

273.                                               

ინფრაწითელი სპექტრომეტრული ანალიზი

ერთი ობიექტი

115 ლარი

274.                                               

ინდუქციით შეუღლებული პლაზმა-მასპექტრომეტრული კვლევა (ICP-MS)

ერთი ობიექტი

2000 ლარი

275.                                               

ფლუორესცენტული რენტგენოსპექტრული ანალიზი

ერთი ობიექტი

115 ლარი

276.                                               

რენტგენოსტრუქტურული ფაზური ანალიზი

ერთი ობიექტი

175 ლარი

277.                                               

ემისიურ-სპექტრული ანალიზი

ერთი ობიექტი

115 ლარი

278.                                               

ატომურ-აბსორბციული ანალიზი

ერთი ელემენტი

115 ლარი

279.                                               

მინის რეფრაქტული ინდექსის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

150 ლარი

280.                                               

მიკროსპექტრომეტრული კვლევა

ერთი ობიექტი

115 ლარი

281.                                               

ქრომატომასპექტრომეტრული კვლევა

ერთი ობიექტი

175 ლარი

282.                                               

ქაღალდის ბოჭკოვანი შემადგენლობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

120 ლარი

ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა

283.                      

ფარმპრეპარატის კვლევა

1-5 ობიექტის ჩათვლით 1 ობიექტი

 

ყოველი დამატებითი ობიექტი

200 ლარი

 

 

+150 ლარი

284.                      

აბის ან კაფსულის ხსნადობის განსაზღვრა

1-5 ობიექტის ჩათვლით 1 ობიექტი

 

ყოველი დამატებითი ობიექტი

200 ლარი

 

 

+150 ლარი

285.                      

აბის ან კაფსულის დაშლადობის განსაზღვრა

 

ერთი ობიექტი

30 ლარი

286.                      

შარდში ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ნივთიერების ან ანალიზური ჯგუფის ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური კვლევა იმუნოქიმიური სტრიპ-ტესტით

ერთი ნივთიერება ან ანალიზური ჯგუფი

 

ყოველი დამატებითი ნივთიერების ან ჯგუფის ტესტირება

20 ლარი

 

 

+5 ლარი

287.                      

თმაში ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ნივთიერების და ანალიზური ჯგუფის ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური კვლევა

თმის ერთი ნიმუში

175 ლარი

288.                      

ობიექტში ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ნივთიერების და ანალიზური ჯგუფის

ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური კვლევა Toxi-Lab ან სხვა სკრინინგ სისტემით

ერთი ობიექტი

100 ლარი

 

 

289.                      

ობიექტში ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული და ტოქსიკური ნივთიერების თვისებრივი კვლევა ინსტრუმენტული მეთოდით

ერთი ობიექტი

175 ლარი

290.                      

ობიექტში ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური ნივთიერების თვისებრივ-რაოდენობრივი განსაზღვრა ინსტრუმენტული მეთოდით

ერთი ობიექტი

200 ლარი

291.                      

ბიომასალაში ალკოჰოლის თვისებრივ-რაოდენობრივი განსაზღვრა ინსტრუმენტული მეთოდით

ერთი ობიექტი

60 ლარი

292.                      

მცენარეული ობიექტის ფიტოქიმიური კვლევა თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიული მეთოდით

ერთი ობიექტი

100 ლარი

293.                      

ობიექტის კვლევა თვისებით-ქიმიური რეაქციებით

ერთი პარამეტრი

30 ლარი

294.                      

შინაგან ორგანოში, სისხლში, შარდში ან სხვა ობიექტში მქროლავი შხამების კვლევა-გადადენის მეთოდით

 

ერთი ობიექტი

 

50 ლარი

295.                      

შინაგან ორგანოში ან სხვა ობიექტში მძიმე მეტალების კვლევა

ერთი ობიექტი

95 ლარი

296.                      

შინაგან ორგანოში ან სხვა ობიექტში მძიმე მეტალების კვლევა ,,რეინშის სინჯით

ერთი ობიექტი

50 ლარი

297.                      

ნივთიერების კვლევა დიალიზის მეთოდით

ერთი ობიექტი

45 ლარი

298.                      

ნივთიერების კვლევა დანაცრიანების მეთოდით

ერთი ობიექტი

65 ლარი

299.                      

სისხლში კარბოქსიჰემოგლობინის არსებობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

125 ლარი

ნარკოლოგიური ექსპერტიზა

300.                      

ალკოჰოლური თრობის კლინიკურ-ლაბორატორიული კვლევა და ამონასუნთქ ჰაერში ალკოჰოლის რაოდენობის განსაზღვრა

ერთი ფიზიკური პირი

30 ლარი

301.                      

ნარკოტიკულ ან/და ფსიქოტროპულ საშუალებათა ზემოქმედების ფაქტის დადგენა კლინიკური და ლაბორატორიული კვლევით

ერთი ფიზიკური პირი

65 ლარი

302.                      

სტაციონარული ნარკოლოგიური ექსპერტიზა

ერთი დღე

60 ლარი

303.                      

ამბულატორიული ნარკოლოგიური ექსპერტიზა

ერთი ფიზიკური პირი

175 ლარი

304.                      

სამედიცინო დოკუმენტაციით ნარკოლოგიური ექსპერტიზა

ერთი ფიზიკური პირი

175 ლარი

305.                      

დინამიური ნარკოლოგიური კვლევა

ერთი ფიზიკური პირი

175 ლარი

306.                      

ცნობა ფიზიკური პირის ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ

ერთი ცნობა

5 ლარი

ნავთობპროდუქტების ექსპერტიზა

307.                      

დიზელში, ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთში, ნავთობში, მაზუთში, სპეცსითხეში, სამუშაო სითხეში, უაიტსპირიტში, ნაფთასა და სხვა ნავთობპროდუქტებში სიმკვრივის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

60 ლარი

308.                      

დიზელში, ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთში, ნავთობში, მაზუთში, სპეცსითხეში, სამუშაო სითხეში, უაიტსპირიტში, ნაფთასა და სხვა ნავთობპროდუქტებში გოგირდის შემცველობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

230 ლარი

309.                      

დიზელში, ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთში, ნავთობში, მაზუთში, სპეცსითხეში, სამუშაო სითხეში, უაიტსპირიტში, ნაფთასა და სხვა ნავთობპროდუქტებში წყლის შემცველობის განსაზღვრა დინა-სტარკის მეთოდით

ერთი ობიექტი

100 ლარი

310.                      

დიზელში, ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში წყლის შემცველობის განსაზღვრა კარლ-ფიშერის ტიტრაციით

ერთი ობიექტი

120 ლარი

311.                      

დიზელში, ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში წყლის შემცველობის განსაზღვრა თვისებრივად

ერთი ობიექტი

60 ლარი

312.                      

დიზელში, ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში წყლის შემცველობის განსაზღვრა ვიზუალურად

ერთი ობიექტი

60 ლარი

313.                      

დიზელის საწვავში ცეტანური რიცხვის განსაზღვრა ,,ექსპრეს მეთოდით

ერთი ობიექტი

60 ლარი

314.                      

დიზელის საწვავში ცეტანური ინდექსის განსაზღვრა გამოთვლითი მეთოდით

ერთი ობიექტი

175 ლარი (თუ დაკვეთილია ფრაქციული შემადგენლობის განსაზღვრა – 60 ლარი)

315.                      

დიზელში, ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთში, ნავთობში, მაზუთში, სპეცსითხეში, სამუშაო სითხეში, უაიტსპირიტში, ნაფთასა და სხვა ნავთობპროდუქტებში ფრაქციული შედგენილობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

140 ლარი

316.                      

დიზელში, ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში კოროზიული აქტიურობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

120 ლარი

317.                      

ბენზინში, დიზელში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში ფაქტიური ფისების შემცველობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

120 ლარი

318.                      

დიზელში, ზეთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში მჟავური რიცხვის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

100 ლარი

319.                      

დიზელში, ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში გარეგნული სახის განსაზღვრა (ვიზუალურად)

ერთი ობიექტი

60 ლარი

320.                      

დიზელში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთში, სპეცსითხეში, სამუშაო სითხეში, უაიტსპირიტში, ნაფთასა და სხვა ნავთობპროდუქტებში კრისტალიზაციის დაწყების ტემპერატურის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

120 ლარი

321.                      

დიზელში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთში, ნავთობში, მაზუთში, სპეცსითხეში, სამუშაო სითხეში, უაიტსპირიტში, ნაფთასა და სხვა ნავთობპროდუქტებში შემღვრევის ტემპერატურის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

120 ლარი

322.                      

დიზელში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთში, მაზუთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში წყალში ხსნადი ტუტეების და მჟავების შემცველობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

 

100 ლარი

323.                      

დიზელში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთში, მაზუთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში ფეთქების ტემპერატურის განსაზღვრა დახურულ ტიგელში

ერთი ობიექტი

100 ლარი

 

324.                      

ნავთობპროდუქტებში კოქსვადობის განსაზღვრა კონრადსონის მეთოდით

ერთი ობიექტი

100 ლარი

 

325.                      

ნავთობპროდუქტებში ნაცრიანობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

100 ლარი

 

326.                      

ნავთობპროდუქტებში ბენზოლის შემცველობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

 

250 ლარი

327.                      

ნავთობპროდუქტებში არომატული ნახშირწყლების განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

250 ლარი

328.                      

ნავთობპროდუქტებში ჟანგბადის მასური წილის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

250 ლარი

329.                      

ნავთობპროდუქტებში უჯერი ნახშირწყალბადების მასური წილის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

250 ლარი

330.                      

ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ნავთობში ნაჯერი ორთქლის წნევის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

120 ლარი

331.                      

ბენზინსა და რეაქტიულ საწვავში ოქტანური რიცხვის განსაზღვრა ,,ექსპრეს მეთოდით

ერთი ობიექტი

60 ლარი

332.                      

ნავთობპროდუქტების რაოდენობრივი განსაზღვრა წყალსა და ნიადაგში

ერთი ობიექტი

150 ლარი

333.                      

მადოზირებელი მექანიზმდან გაცემული საწვავის რეალური მოცულობის დადგენა

ერთი ობიექტი

100 ლარი

 

334.                      

ნავთობპროდუქტების კვლევა თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიული მეთოდით

ერთი ობიექტი

50 ლარი

335.                      

ნავთობპროდუქტების კვლევა გაზური ქრომატოგრაფიული მეთოდით

ერთი ობიექტი

100 ლარი

 

336.                      

დიზელში, ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთში, ნავთობში, მაზუთში, სპეცსითხეში, სამუშაო სითხეში, უაიტსპირიტში, ნაფთასა და სხვა ნავთობპროდუქტებში მექანიკური მინარევების შემცველობის განსაზღვრა

ვიზუალურად –

ერთი ობიექტი

60 ლარი

რაოდენობრივად –

ერთი ობიექტი

120 ლარი

337.                      

ბენზინში, ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში მჟავიანობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

100 ლარი

338.                      

ნავთში, რეაქტიულ საწვავში, ზეთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში გამყარების ტემპერატურის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

175 ლარი

339.                      

ნავთში, რეაქტიულ საწვავსა და სხვა ნავთობ-პროდუქტებში გამჭვირვალობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

60 ლარი

340.                      

ბენზინში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

300 ლარი

341.                      

ზეთში მეტალების (Ba, Ca, Mg, Zn, Al, Si) შემცველობის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

250 ლარი (თუ დაკვეთილია 1-ზე მეტი მეტალის შემცველობის განსაზღვრა –

400 ლარი)

342.                      

ზეთში, მაზუთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში კინემატიკური სიბლანტის განსაზღვრა

 

500 C-მდე

ერთი ობიექტი

120 ლარი

 

500 C-ის ზევით

ერთი ობიექტი

175 ლარი

343.                      

ზეთში, მაზუთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში დინამიკური სიბლანტის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

120 ლარი

344.                      

ზეთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში სიბლანტის ინდექსის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

200 ლარი

(თუ დაკვეთილია სიბლანტე 500 C-ის ზევით – 60 ლარი)

345.                      

წვეთვარდნის ტემპერატურის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

80 ლარი

346.                      

ინდუქციის პერიოდის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

120 ლარი

347.                      

ზეთში, მაზუთსა და სხვა ნავთობპროდუქტებში ფეთქების ტემპერატურის განსაზღვრა ღია ტიგელში

ერთი ობიექტი

120 ლარი

348.                      

უაიტსპირიტში აორთქლება ქსილოლის მიმართ

ერთი ობიექტი

60 ლარი

349.                      

უაიტსპირიტში ცდა ზეთოვანი ლაქის წარმოქმნაზე

ერთი ობიექტი

60 ლარი

კვების პროდუქტების ექსპერტიზა

350.                      

მარცვლეულის, ბურღულეულის, ხორბლის ფქვილის, სახამებლის და მათი გადამუშავების პროდუქტების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

25 ლარი

 

351.                      

შაქრის, შაქროვანი და ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმის ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

25 ლარი

352.                      

თაფლის ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

35 ლარი

353.                      

ტროპიკული და სუბტროპიკული კულტურების, ხილის, კენკრის, კაკლის და მათი გადამუშავების პროდუქტების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

30 ლარი

354.                      

ბოსტნეულის, ბაღჩეულის, სოკოს და მათი გადამუშავების პროდუქტების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

30 ლარი

355.                      

ხორცისა (მათ შორის, ფრინველის) და ხორცის პროდუქტების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

30 ლარი

356.                      

თევზის, ზღვის სხვა პროდუქტების და მათი გადამუშავების პროდუქტების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

30 ლარი

 

357.                      

რძისა და რძის პროდუქტების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

35 ლარი

358.                      

ცხოველური წარმოშობის საკვები ცხიმების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

35 ლარი

359.                      

მცენარეული წარმოშობის საკვები ცხიმების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

35 ლარი

360.                      

ალკოჰოლური და დაბალალკოჰოლური სასმელების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

35 ლარი

 

361.                      

უალკოჰოლო სასმელების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

30 ლარი

362.                      

წყლის და მინერალური წყლების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

30 ლარი

363.                      

სანელებლებისა და საგემოვნო პროდუქტების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

25 ლარი

364.                      

თამბაქოსა და მისი ნაწარმის ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

30 ლარი

365.                      

საკონსერვო ნაწარმის ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

30 ლარი

366.                      

ჩაისა და ყავის ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

30 ლარი

367.                      

ბავშვთა კვების პროდუქტების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

35 ლარი

368.                      

მიკრობიოლოგიური (ბაქტერიოლოგიური) კვლევა

ერთი მაჩვენებელი

50 ლარი

369.                      

ქსენონაერთების, კონტამინანტებისა და სხვა ნაერთების ანალიზი, მათ შორის:

 

1. ტოქსიკური ელემენტები და მინარევები;

 

 

2. ტოქსიკური ნაერთები;

 

3. ქლორორგანული პესტიციდები;

 

 

 

4. მიკოტოქსინები;

 

5. ნიტროზოამინები;

 

6. ბენზ()პირენი;

 

 

7. საკვები დანამატები კვების პროდუქტებში

 

ერთი მაჩვენებელი

 

 

 

115 ლარი

(ერთი ელემენტი)

 

250 ლარი

 

200 ლარი+10 ლარი თითო დამატებულ პესტიციდზე

 

250 ლარი

 

250 ლარი

 

250 ლარი

 

 

120 ლარი

370.                      

საკვები და ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების ანალიზი

ერთი მაჩვენებელი

120 ლარი

371.                      

კვების საწარმოო და სადისტრიბუციო ობიექტების, კვების პროდუქტების, კვების პროდუქტებთან შეხებაში მყოფი მასალების, რაციონის მენიუ-განრიგების სანიტარიულ-ჰიგიენური შეფასება

ერთი მაჩვენებელი

100 ლარი

372.                      

მზა კერძების კვლევა

ერთი მაჩვენებელი

70 ლარი

სამედიცინო ექსპერტიზა

373.                      

ცოცხალ პირზე დაზიანების არსებობის, მიმყენებელი საგნის, ხანდაზმულობის და სიმძიმის ხარისხის დადგენა ვიზუალურად და/ან სამედიცინო დოკუმენტაციით

ერთი ფიზიკური პირი

100 ლარი

374.                      

ცოცხალ პირზე დაზიანების წარუხოცელობის დადგენა

ერთი ფიზიკური პირი

100 ლარი

+ 85 ლარი თითო მოწვეულ სპეციალისტზე

375.                      

ასაკის ან/და სქესობრივი სიმწიფის ან საეჭვო სქესობრივი მდგომარეობის დადგენა

ერთი ფიზიკური პირი

175 ლარი

+ 85 ლარი თითო მოწვეულ სპეციალისტზე

376.                      

სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა საქმის მასალებით

ერთი ფიზიკური პირი

175 ლარი

377.                      

ცოცხალი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ექსპერტიზა მოწვეული სპეციალისტის მონაწილეობით

ერთი ფიზიკური პირი

230 ლარი

+ 85 ლარი თითო მოწვეულ სპეციალისტზე

378.                      

სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა საქმის მასალებით მოწვეული სპეციალისტის მონაწილეობით

ერთი ფიზიკური პირი

230 ლარი

+ 85 ლარი თითო მოწვეულ სპეციალისტზე

379.                      

სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა სქესობრივი ხასიათის ქმედების შემთხვევაში

ერთი ფიზიკური პირი

175 ლარი

380.                      

შეუღლების, განაყოფიერების ან ჩასახვის უნარის დადგენა

ერთი ფიზიკური პირი

120 ლარი

+ 85 ლარი თითო მოწვეულ სპეციალისტზე

381.                      

ორსულობის დადგენა

ერთი ფიზიკური პირი

120 ლარი

+ 85 ლარი თითო მოწვეულ სპეციალისტზე

382.                      

გვამის კვლევა

(ჰისტოლოგიური კვლევის ჩათვლით)

ერთი გვამი

225 ლარი

383.                      

გვამის გარეგნული დათვალიერება

ერთი გვამი

85 ლარი

384.                      

შემურვა

ერთი გვამი

120 ლარი

385.                      

გვამის მოწესრიგება (ჩაცმა, გაპარსვა, დავარცხნა, კუბოში ჩასვენება), კოსმეტიკური მოწესრიგების გარეშე

 

ერთი გვამი

 

70 ლარი

386.                      

გვამის პოლიმერული მასალით შეფუთვა და კუბოში ჩასვენება

ერთი გვამი

100 ლარი

387.                      

გარდაცვლილის გადასასვენებელი სატრანსპორტო საშუალების მომსახურება

თბილისის მასშტაბით

თბილისის ფარგლებს გარეთ

80 ლარი

80 ლარს + 1 კმ/1 ლარი

388.                      

გვამური მასალის აღება/დაარქივება

ერთი ობიექტი

 

15 ლარი

 

389.                      

სამედიცინო-კრიმინალისტიკური ექსპერტიზა სამედიცინო დოკუმენტაციით

ერთი ექსპერტიზა

120 ლარი

390.                      

სამედიცინო-კრიმინალისტიკური ექსპერტიზა მატრავმირებელი საგნის იდენტიფიკაციის მიზნით

ერთი მატრავმირებელი საგანი

 

60 ლარი

 

 

391.                      

კანის პრეპარატის კვლევა

ერთი ობიექტი

35 ლარი

392.                      

ძვლის პრეპარატის კვლევა

ერთი ობიექტი

60 ლარი

393.                      

ძვლის პრეპარატის კვლევა ასაკის დადგენის მიზნით

ერთი ობიექტი

45 ლარი

394.                      

ასაკის დადგენა კბილების ცვეთის მიხედვით

ერთი ფიზიკური პირი (გვამი)

30 ლარი

395.                      

სიმაღლის განსაზღვრა ძვლების მიხედვით

ერთი ობიექტი

35 ლარი

396.                      

სქესის განსაზღვრა ძვლების მიხედვით

ერთი ობიექტი

35 ლარი

397.                      

ჩონჩხის ძვლების ანატომიურ-მორფოლოგიური სტრუქტურის დადგენა

ერთი ექსპერტიზა

175 ლარი

398.                      

დამარხვის ხანდაზმულობის დადგენა ძვლოვანი ნარჩენების მიხედვით

ერთი ექსპერტიზა

175 ლარი

399.                      

ფიზიკური პირის იდენტიფიკაცია ფოტო და რენტგენოშეთავსების გზით

ერთი ფიზიკური პირი

350 ლარი

400.                      

ფიზიკური პირის იდენტიფიკაცია საიდენტიფიკაციო ნიშნების მიხედვით

ერთი ფიზიკური პირი

350 ლარი

401.                      

სისხლის კვალის (შხეფი, წვეთი და ა.შ.) განვითარების მექანიზმის განსაზღვრა

ერთი ობიექტი

100 ლარი

ბიოლოგიური ექსპერტიზა

402.                      

ბიოლოგიური მასალის აღება

ერთი ობიექტი

10 ლარი

403.                      

ბიომასალის არსებობის დადგენა

ერთი ობიექტი

45 ლარი

404.                      

ბიომასალის სახეობის დადგენა

ერთი ობიექტი

60 ლარი

405.                      

ბიომასალის კვლევა ABO ჯგუფურ ანტიგენებზე და Rh ფაქტორზე

ერთი ობიექტი

60 ლარი

406.                      

სისხლის კვლევა M და Nტიპებზე

ერთი ობიექტი

50 ლარი

407.                      

თმის მორფოლოგიური კვლევა

ერთი ღერი

40 ლარი

408.                      

დნმ-ის ანალიზით ბიოლოგიური მშობლობის (ცოცხალ პირთა მამობა, დედობა) დადგენა

ერთი ფიზიკური პირის მიმართ

1600 ლარი

409.                      

დნმ-ის ანალიზი ორგანული მეთოდით ან Qiagen-ის ნაკრებით

ერთი ობიექტი

950 ლარი

410.                      

დნმ-ის ანალიზი დიფერენციული ლიზისით

ერთი ობიექტი

1 050 ლარი

411.                      

დნმ-ის ანალიზი ძვლიდან

ერთი ობიექტი

1 700 ლარი

412.                      

დნმ-ის ექსტრაქცია Chelex 100-ით

ერთი ობიექტი

50 ლარი

413.                      

დნმ-ის ექსტრაქცია ორგანული მეთოდით ან Qiagen-ის ნაკრებით

ერთი ობიექტი

360 ლარი

414.                      

დნმ-ის ექსტრაქცია დიფერენციული ლიზისით

ერთი ობიექტი

460 ლარი

415.                      

დნმ-ის ექსტრაქცია ძვლიდან

ერთი ობიექტი

1 200 ლარი

416.                      

რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია

ერთი ობიექტი

130 ლარი

417.                      

პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია

ერთი ობიექტი

200 ლარი

418.                      

კაპილარული ელექტროფორეზი

ერთი ობიექტი

260 ლარი

419.                      

BRCA1 და BRCA2 გენების 185delAG, 5382insC, 6174delT მუტაციების არსებობის დადგენა

ერთი ობიექტი

250 ლარი

420.                      

სისხლის შედედების V ფაქტორის გენის G1691A (ლეიდენის) მუტაციის არსებობის დადგენა

ერთი ობიექტი

150 ლარი

421.                      

პროთრომბინის გენის G20210A (II ფაქტორის) მუტაციის არსებობის დადგენა

ერთი ობიექტი

150 ლარი

422.                      

MTHFR გენის C677T მუტაციის (ჰომოცისტეინემიის) არსებობის დადგენა

ერთი ობიექტი

150 ლარი

423.                      

ერთდროულად – შედედების V ფაქტორის გენის G1691A, პროთრომბინის გენის G20210A (II ფაქტორის) და MTHFR გენის C677T მუტაციების არსებობის დადგენა

ერთი ობიექტი

300 ლარი

424.                      

ვარფარინის დოზირებისათვის, CYP2C9 და VKORC1 გენების 430C>T, 1075A>C და

-1639G>A პოლიმორფიზმების დადგენა

ერთი ობიექტი

250 ლარი

ფსიქიატრიული ექსპერტიზა

425.                      

ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა

ერთი ფიზიკური პირი

260 ლარი

426.                      

სასამართლო-ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა

ერთი ფიზიკური პირი

170 ლარი

427.                      

სამოქალაქო ქმედუნარიანობის საკითხის დადგენა

ერთი ფიზიკური პირი

250 ლარი

428.                      

სიკვდილის შემდგომი სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა

ერთი ფიზიკური პირი

230 ლარი

429.                      

ამბულატორიული სასამართლო ფსიქიატრიულ-ფსიქოლოგიური (ან/და სხვა სახის) ექსპერტიზა

ერთი ფიზიკური პირი

430 ლარი

430.                      

ფიზიკური პირის სტაციონარული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა

ერთი დღე

65 ლარი

431.                      

სამოქალაქო ქმედუნარიანობის საკითხის გადაწყვეტა

ერთი დღე

65 ლარი

432.                      

ფიზიკური პირის სტაციონარული სასამართლო ფსიქიატრიულ-ფსიქოლოგიური (ან/და სხვა სახის) ექსპერტიზა

 

ერთი დღე

 

75 ლარი

სხვა სახის მომსახურება

433.                      

ნიმუშის აღება:

თბილისის მასშტაბით –

 

რეგიონების მასშტაბით დამკვეთის მიერ ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის

შემთხვევაში –

 

 

 

რეგიონების მასშტაბით ბიუროს მიერ ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის შემთხვევაში –

 

ერთი ობიექტი

 

ერთი ობიექტი

 

ყოველი დამატებითი ობიექტი

 

 

ერთი ობიექტი

 

ყოველი დამატებითი ობიექტი

 

50 ლარი

 

65 ლარი

 

+50 ლარი

 

 

 

150 ლარი

 

+50 ლარი

434.                      

სხვა სახის ექსპერტიზა

50 ლარიდან – 5000 ლარამდე

435.                      

აქტი დასკვნის შედგენის შეუძლებლობის შესახებ

დაანგარიშდება შესაბამისი ექსპერტიზისათვის განკუთვნილი ტარიფის 25%-ის ოდენობით

436.                      

პასუხი თეორიულ კითხვაზე

ერთი კითხვა

50 ლარი

 

დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში, არსებული ტარიფები ორმაგდება შესაბამისი ექსპერტიზისათვის განკუთვნილი კოდის მითითებით.

 

Comments