საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 136 2012 წლის 12 აპრილი ქ . თბილისი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იურიდიული პი­რის შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ, 2010 წელი, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ამ დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფა ­ სურე ­ ბი ­ სა და მათი განაკვეთების“ :

1. მე-12 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

12

ფიზიკური პირისათვის საფოსტო გზავნილით გადაადგილებული აქციზური საქონლის გაფორმებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება (ვალდებული პირის სახელით აქციზისა და აქციზური მარკის ნომინალური ღირებულების გადახდის ჩათვლით)

 

აქციზის განაკვეთის ათმაგი ოდენობა, არანაკლებ

10 ლარისა .

 

2. 6 1-ე გრაფ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„61

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით თავის მიერ წარ­დგე­ნილი მოძრავი ქონების (გარდა 62-ე და 63-ე გრაფებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) (საქონლის) საბაზრო (საცალო, საბითუმო) ან/და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა

 

 

1 სახეობის ობიექტი

100 ლარამდე

– 10 ლარი,

100-დან 10000 ლარამდე

– 25 ლარი,

10 000 ლარის ზევით –

150 ლარი“.

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


პრემიერ-მინისტრი               . გილაური

Comments